یط های دریای باز کم ژرفا و ژرف رسوب گذاری نموده ونهشته های سازند داریان در چهار کمربند رخساره ای تالاب پشت سد، سد، دریای باز کم ژرفا و ژرف نهشته شده اند .این رخساره ها در یک پلت فرم از نوع شلف رسوب گذاری نموده اند. این مطالعات نشان دهنده آن است که سازند گدوان و داریان هر کدام دارای یک سکانس رسوبی می باشند.
علیدادی، ن. (1385) بایوستراتیگرافی سازند داریان را با تاکید بر جلبک های آهکی در شمال شیرازمورد بررسی قرار داد. بر اساس این مطالعات سن سازند داریان آپسین- آلبین تعیین شده است.
برزگرزندی، م. (1385) چینه نگاری سکانسی سازند داریان در ناحیه فارس داخلی را مورد بررسی قرار داد. این مطالعات نشانگر آن است که رخساره های این سازند در یک پلاتفرم کربناته کم عمق از نوع رمپ در 4 کمربند رخساره ای دریای باز، سد، لاگون باز و محصور نهشته شده اند.
فخر رحیمیان، م. ( 1386) میکرواستراتیگرافی سازند داریان در برش نمونه( شمال شرق شیراز) و تاقدیس کوه آنه (شمال شرق گچساران ) را مورد بررسی قرار داد.
برونی، س. (1386) میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند داریان در کوه منگشت و چاه کبود1 را مورد بررسی قرارداد. این مطالعات نشانگر آن است که رخساره های موجود در دو محیط رخساره ای اصلی رمپ میانی و رمپ داخلی نهشته شد ه اند.
فکور، ا. (1386) رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازندهای گدوان و داریان را در تاقدیس منگشت مورد بررسی قرار داد. وی در این بررسی ها چهار کمربند رخساره ای دریای باز، سد، تالاب و پهنه جزرو مدی را شناسایی نمود. بر اساس این مطالعات رخساره های این سازندها در یک پلت فرم کربناته از نوع رمپ رسوب گذاری نموده اند.
نظریان، م. (1386) میکروفاسیس ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در تاقدیس های سیوند ودشتک را مورد بررسی قرار داد. بر اساس این مطالعات رخساره های موجود در سه کمربند رخساره ای محیط دریای باز، سد و تالاب رسوب گذاری نموده است.
احمدی، ز. (1386) رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازندهای گدوان و داریان در چاه ماماتین 10) بخش شمالی فروافتادگی دزفول ( و تاقدیس اشگر) زون ایذه (را مورد بررسی قرار داد. ایشان معتقد است که سازند های مورد مطالعه دارای رخساره های مربوط به نواحی ژرف دریا )آهک ها و شیلهای پلاژیک و آهک دوباره نهشته شده( هستند و رخساره های این سازندها در یک پلت فرم از نوع شلف نهشته شده اند.
پورباقر، م. (1386) ژئوشیمی ، دیاژنز و محیط رسوبی سازند داریان در تاقدیس آنه (ایذه) و مقایسه آن با چاه چیلینگر 3 (فروافتادگی دزفول) را مورد مطالعه قرار داد.
صفری، ف. (1387) میکرو بیوستراتیگرافی سازند داریان در برش های سیوند و دشتک در ناحیه فارس را مطالعه نموده و آن را با چاه سروستان 3 مورد مطابقت قرار داد. ایشان بیوزن جدیدی بر اساس اربیتولین ها ارائه کرد. بر اساس مطالعه اربیتولین ها سن آپسین برای سازند داریان در نظر گرفته شده است.
پیمان، ف. (1388) رخساره ها و چینه نگاری سکا نسی سازند های گدوان و داریان در خاور و باختر گسل کازرون را مورد مطالعه قرار داد. بر اساس این مطالعات رخساره های موجود در سه کمربند رخساره ای تالاب ، دریای باز کم عمق و دریای باز عمیق در یک پلاتفرم کربناته از نوع شلف نهشته شده اند.
عباسی، ر. (1389) ویژگی های ژئوشیمیایی و رسوب شناسی سازند داریان در منطقه فارس ( کوه سیاه و چاه شماره 1 سبزپوشان) را مورد بررسی قرار داد. بر اساس بررسی های سنگ نگاری، 12 ریز رخساره مربوط به 5 کمربند رخساره ای میان کشندی، لاگون، پشته های ماسه ای، دریای باز کم عمق و دریای باز عمیق شناسایی شد.
رحیم پور بناب، ح. (1390) محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در میدان گازی پارس جنوبی را مورد مطالعه قرار داد. تغییرات عمودی رخساره ها نشان می دهد که در کل این چینه ها شامل یک سکانس رده سوم و یک دسته رخساره ای HST از واحد زیرین می باشد.
جعفری، ا. (1390) اربیتولین های سازند داریان در شمال شرق روستای گرم آباد، شمال غرب شیراز را مورد بررسی قرار داد. بر اساس این مطالعات سن سازند داریان آپسین پسین- آلبین پیشین تعیین شده است.
سعدی راد، ف. (1390) تاریخچه رسوبگذاری و پس از رسوبگذاری سازند داریان در میدان نفتی آزادگان را مورد مطالعه قرار داد. بررسی تغییرات رخساره ای و بازسازی محیط رسوبی دیرینه در شمال فروافتادگی دزفول نشان می دهد که این سازند تنها دربردارنده رخساره های وابسته به محیط کم عمق (پهنه جزرومدی و لاگون) است.
1-6- روش مطالعه
به منظور شناسایی میکروفسیل ها، ارائه جدول گسترش چینه شناسی رخساره‌های زیستی، بایوزوناسیون و تعیین سن و هم چنین لیتواستراتیگرافی سازند داریان، دو برش سطحالارضی کوزهکوه و فهلیان به ترتیب در خاور و باختر گسل کازرون انتخاب و مطالعه شده است. به طور کلی مطالعه و بررسی نهشته‌های سازند داریان در 4 مرحله شامل گردآوری اطلاعات، عملیات زمین‌شناسی صحرایی، فعالیت‌های آزمایشگاهی و نگارش پایان‌نامه به شرح زیر صورت گرفته است.