یخچه مطالعاتی داخلی و خارجی
در زمینه بررسی دقت برآورد بهای عوامل تولید7 توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت با مد نظرقرار دادن تاثیر چسبندگی هزینه ها در پیش بینی مدیریت؛ تحقیقی در ایران یافت نشد؛ و تنها مقاله ای لاتین تحت عنوان:
” پیش بینی مدیریت در ژاپن: آیا مدیران، بهای عوامل تولید را در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت، بدرستی برآورد می کنند؟ ” (یاسوکاتا، 2013).
و از متون مقالات داخلی وخارجی ذیل برای بستر سازی مفهوم چسبندگی هزینه ها در پایان نامه استفاده شده است:
1-2-1 پیشینه ی داخلی
1. معمولا” مدیران نسبت به گزارش زیان ها بی میل هستند؛ وجود استانداردهایی مبنی برالزام به تایید پذیری کمتربرای شناسایی زیان ها، می تواند موجب شود اطلاعاتی را که مدیران تمایلی به افشاء آن ندارند؛ افشاء شود. دوم اینکه اطلاعات قطعی، معیاری را فراهم می آورد تا با استفاده از آن حتی می توان از منابع غیر قطعی هم اطلاعات معتبری را سود های تایید پذیر، کسب کرد (مشکی و فتاحی،1390).
2. انتظار افزایش فروش آتی توسط مدیریت، موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده فروش می شود و هرچه این خوش بینی بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمام شده فروش بیشتر کاهش می یباد. اما خوش بینی مدیریت، چسبندگی هزینه های فروش، عمومی واداری را افزایش می دهد؛ و چسبندگی این هزینه ها در صورت خوش بینی زیاد مدیریت، بیشتر از حالت خوش بینی کم است (کردستانی و مرتضوی، 1391).
3. حسابداری محافظه کارانه به عنوان جایگزینی برای پیش بینی های مدیریت عمل میکند .در واقع چون حسابداری محافظه کارانه به واسطه ی افشای به موقع اخبار بد، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران را کم میکند و نیز ریسک حقوقی مدیران را کاهش میدهد، بنابراین مدیران انگیزه ی کمتری دارند که به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، با درنظرگرفتن محافظه کارانه بودن حسابداری، پیش بینی سود را صحیح تر ارایه نمایند (علی پناه و مشایخی، 1392).
2-2-1 پیشینه ی خارجی
1. تحقیقات نشان داد هزینه ها در قبال افزایش سطح فروش افزایش می یابند. اما در زمان کاهش فروش، به همان نسبت، کاهش نمی یابند (اندرسن و همکاران8، 2003).
2. ارتباط مثبتی بین نامعلوم بودن افق و آینده شرکت های تولیدی و اشتباه مدیریت پیدا کرد. افق نامعلوم هم بر میزان تولید واقعی وهم پیش بینی عاید ها اثر می گذارد (گونگ گوجین9، 2008).
3. تایید میشود کرد که هر چه چسبندگی هزینه های شرکت بیشتر باشد، اشتباه مدیریت درپیش بینی هزینه ها بیشتر خواهد بود (وایس دن10، 2010).
4. تایید میشود که اگر مدیران پیش بینی افزایش فروش در سال آتی داشته باشند؛ نرخ رشد بهای عوامل تولید را کمتر از واقع محاسبه و پیش بینی می کنند. وبرعکس زمانی که پیش بینی کاهش فروش در سال آتی داشته باشند؛
نرخ کاهش بهای عوامل تولید را بیشتر از واقع محاسبه و پیش بینی می کنند (یاسوکاتا کنجی11، 2013).
3- 1 بیان مسئله
ارائه گزارشات پیش بینی مدیریت، فراهم کننده ی فرصتی مناسب برای بررسی میزان تطابق پیش بینی مدیران و واقعیت موجود می باشد؛ همچنین می توان میزان اشتباه مدیریت درپیش بینی ها را سنجید تا شاید بتوان توجیهی برای تاثیر رفتار چسبنده هزینه ها و پیش بینی مدیریت یافت.
با بستر قرار دادن مدل هایی همچون مدل”چسبندگی هزینه” و مدل ” پیش بینی هزینه های مدیران” که در ادامه بصورت کامل تشریح خواهد شد؛ می توان تحقیقات جدیدی در رابطه با پیش بینی نرخ تغییرات هزینه های تولید در قیاس با نرخ واقعی تغییرات آنها به عمل آورد.
در این تحقیق بررسی خواهد شد: پیش بینی مدیران در رابطه با فروش و بهای عوامل تولید تا چه میزان با واقعیت تطابق دارد؛ و همچنین بررسی این موضوع که آیا پیش بینی مدیران با مدل چسبندگی اندرسن همخوانی دارد یا خیر. پی بردن به میزان اشتباه مدیران در پیش بینی فروش و بهای عوامل تولید، می تواند دیدعمیق تری را برای تجزیه و تحلیل اطلاعات فراهم آورد تا بتوان با نگاهی منطقی تر تصمیم گرفت.
4 – 1 تعریف موضوع
تایید میشود که اگر مدیران پیش بینی افزایش فروش در سال آتی داشته باشند؛ درگزارشات پیش بینی خود، نرخ رشد هزینه های عملیاتی را کمتر از واقع محاسبه و پیش بینی می کنند (یاسوکاتا کینجی،2013).
به زبان ساده تر، اگر مدیران برای فروش سال آینده ی شرکت خود، فضا را مثبت ارزیابی کنند؛ سعی می کنند اینگونه القاء کنند که اقدامات مدیریتی آنان برای افزایش هزینه های شرکت در سال آتی، باعث بالا رفتن شدید نرخ رشد هزینه ها نخواهدشد؛ وبلعکس زمانی که پیش بینی کاهش فروش در سال آتی داشته باشند؛ نرخ کاهش هزینه های عملیاتی را بیشتر از واقع محاسبه و پیش بینی می کنند. یا به زبان ساده تر، اگر مدیران فضای آینده ی فروش شرکت را منفی ارزیابی کنند؛ اینگونه القاء می کنند که اقدامات مدیریتی آنان، به سرعت هزینه ها را کاهش می دهد یا به عبارت دیگر نرخ کاهش هزینه ها با شدت بیشتری کاهش می یابد.
با توجه به مفهوم چسبندگی، که معتقد است نرخ رشد هزینه ها در زمان افزایش فروش به مراتب بالا تر از نرخ کاهش هزینه ها، در زمان کاهش فروش است. ما نیز شاهد این مدعا هستیم که در زمان پیش بینی نیز، مدیران دچار اشتباه مضاعف خواهند شد. زیرا به خودی خود هزینه ها از خود رفتار چسبنده نشان می دهند و اگر مدیران در پیش بینی خود نیز این رفتار را مد نظر قرار ندهند؛ دچار خطای مضاعف در پیش بینی نیز خواهند شد.
5 – 1 فرضیه پژوهش
فرضیه تحقیق به شرح زیراست:
” مدیران در زمان کاهشی بودن فروش، نسبت به زمان افزایش بودن آن؛ در پیش بینی نرخ تغییرات هزینه، دچار خطای بیشتری می شوند.”
به زبان دیگر؛ زمانی که مدیران پیش بینی میکنند در آینده فروش کاهش پیدا میکند؛ میزان اختلاف بین نرخ کاهش هزینه های واقعی و پیش بینی شده، بزرگتر از میزان اختلاف بین نرخ افزایش هزینه های واقعی و پیش بینی شده در زمانی است که مدیران پیش بینی افزایش فروش دارند؛ فرضیه معتقد است، که به علت ظاهر شدن آثار پدیده ی چسبندگی هزینه و نیز کنترل سخت تر هزینه ها در زمان کاهش فروش، ما شاهد وجود شکاف و خطای مضاعف در پیش بینی نرخ تغییرات هزینه توسط مدیران در همان زمان کاهش فروش، خواهیم بود.
در نمایه فوق، ما ترسیم عینی خود را از فرضیه ارائه کرده ایم؛
محقق بصورت پیش فرض، نحوه ی رفتار پیش بینی هزینه ها توسط مدیران را همانند نمودار زیر در ذهن خود می پروراند:
R : خط نرخ رشد(ناحیه اول) ، خط نرخ کاهش (ناحیه سوم) هزینه های واقعی
F : خط نرخ رشد(ناحیه اول) ، خط نرخ کاهش (ناحیه سوم) هزینه های پیش بینی شده
: لگاریتم طبیعی فروش پیش بینی شده در سال t
: لگاریتم طبیعی فروش واقعی در سال t
: لگاریتم طبیعی هزینه پیش بینی شده سال t
: لگاریتم طبیعی هزینه واقعی سال t
6 – 1 اهداف و علت انتخاب موضوع
هرچه میزان تطابق یا عدم تطابق (اشتباه مدیریت) درپیش بینی شرایط آتی و شرایط واقعی، آشکارتر باشد؛ بر قدرت تصمیم گیری می افزاید. قصد ما سنجش این مهم است تا همواره زمینه را برای منطقی تر کردن تصمیمات مدیران و سرمایه گذاران، فراهم آوریم. پیش بینی مدیران، زمینه بودجه بندی در شرکت ها است و اگرپیش بینی ها، اشتباه باشند یا با واقعیت شکاف زیادی داشته باشد؛ حتما” مسیررسیدن به اهداف شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. پس با شناخت رفتار مدیریت در پیش بینی و نیز بستر قرار دادن رفتار هزینه های عملیاتی، می توان سوء تفاهم های پیش بینی و تصمیم گیری را شناخت و در صدد حل و رفع آن برآمد. باید قبول کرد که اطلاعات ارائه شده در گزارشات پیش بینی، زمانی سودمند است که نقاط ضعف و قوت آن بصورت کامل مشخص شود.
بر طبق شواهد و فرضیه اصلی این تحقیق، زمانی که مدیران پیش بینی میکنند در آینده فروش کاهش پیدا میکند؛ میزان اختلاف بین نرخ کاهش هزینه های واقعی و پیش بینی شده، بزرگتر از میزان اختلاف بین نرخ افزایش هزینه های واقعی و پیش بینی شده در زمانی است که مدیران پیش بینی افزایش فروش دارند (یاسوکاتا کنجی12، 2013).
اگ+ر سرمایه گذاران چنین تصور کنند که در شرکت های با هزینه چسبنده تر، دقت پیش بینی سود، کمتر است، این رفتار هزینه، برواکنش آنها نسبت به نوسان های سود تاثیر می گذارد. با کاهش پیش بینی پذیری سود، سودهای گزارش شده، اطلاعات مفید کمتری برای ارزیابی ها و پیش بینی سودهای آتی در اختیار قرار می دهد که این امر موجب کاهش ضریب واکنش سود می شود 13(لیپ آر14، 1990). همچنین، شواهد نشان می دهد که ضریب واکنش قیمت به سود، با افزایش دقت پیش بینی ها افزایش می یابد (آباربانل، لانن و ورکچیا15، 1995).
7 – 1 اهداف علمی
بنابراین، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.
از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در رابطه با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین میزان اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، شود.
1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
3. کمک به سرمایه گذاران، با آشکار سازی میزان اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
4. کمک به مدیران به منظور اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه
8 – 1 اهداف کاربردی
گزارشات پیش بینی مدیریت، بعنوان تامین کننده بخشی از اطلاعا