فراد جامعه می باشد. (معیری، 1371، ص 51).
دورکهایم4 جامعه شناس فرانسوی وظیف? آموزش و پرورش را انتقال هنجارها و ارزشهای اجتماعی و تنظیم آنها می داند و معتقد است در صورت عدم تنظیم و انتقال این مفاهیم، توسعه آموزش و پرورش، افراد و جامعه دچار ناهنجاری می شود، ضمن آنکه آموزشِ مهارت های ویژه برای حرفه آموزی آموزش و اشتغال ضرورت دارد.تالکوت پارسونز5 جامعه شناس آمریکایی در مورد اهمیت آموزش و پرورش و تکریم شخصیت معلم می نویسد: “پس از اجتماعی شدن اولی? کودک توسط خانواده، نهاد مدرسه و معلم اجتماعی کردن او را به عهده می گیرد و در واقع مدرسه به عنوان پلی بین خانواده و اجتماع عمل می کند و کودک را برای زندگی اجتماعی آماده می سازد”.
ایوان ایلیچ6 که از پیشگامان تئوری آموزش و پرورش است در مورد تأثیر تعلیم و تربیت و نقش معلم در خلاقیت دانش آموزان و شکوفا نمودن استعدادهای آنها و ایجاد تحول در تفکر آنها و حل مسائل علمی جامعه به وسیله آنها می نویسد :”تعلیم و تربیت باید استعدادهای بالقوه افراد جامعه را به گونه ای شکوفا سازد که فرد بتواند کشف کند، خلاقیت داشته باشد، قدرت ابتکار و تشخیص او تقویت شود و آزادانه توانایی های خویش را اعتلابخشد.” (عسگریان، 1375، ص14). به این ترتیب مشاهده می شود که در واقع کار و وظیف? اصلی آموزش و پرورش، تکمیل کار و وظیفه ای است که پایه هایش از خانواده شروع شده است و آن آماده کردن افراد بشر برای ایجاد یک جامع? مطلوب انسانی است و به طور کلی نقش آموزش و پرورش در جامعه، مانند نقش مغز و قلب در بدن می باشد. (معیری، 1370، ص 48).
اهمیت موضوع پژوهش نه تنها به توسعه اقتصادی، اجتماعی کمک می کند، بلکه به وسیل? ارج نهادن به مقام معلم و تلاش در زمینه ارتقاء سطح زندگی او، سطح علمی دانش آموزان ارتقاء یافته و سبب تربیت نیروی انسانی کارآمد و خلاق شده و موجب اعتلای کشور می گردد. ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش از طریق ارتقاء کیفیت در مدارس صورت می گیرد. نهاد مدرسه می تواند تغییرات کیفی در فرهنگ حاکم بر جامعه بوجود آورد و از طریق تحول در رفتار مردم و شکل نهادهای اجتماعی، پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه ایجاد نماید.
در این زمان چون معلمین دارای مشکلات مادی فراوانی می باشند واز مزایا و امکاناتی که در سایر سازمان ها وجود دارد بی بهره هستند، در نتیجه پژوهشگر که خود نیز معلم می باشد و از درد معلمین آگاه است تصمیم به انجام این پژوهش در این زمان گرفته است. انجام این پژوهش تأثیر به سزایی در حل مسائل علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی دارد. اگر معلمین از امکاناتی نظیر مسکن، اتومبیل، حقوق کافی، بورسی? تحصیلی، سفرهای زیارتی و سیاحتی، تفریحی، بهره مند باشند، با روحیه و نشاط بیشتری تدریس می کنند، و در نتیجه سطح علمی دانش آموزان نیز بالا می رود.
هرچه میزان توانایی معلمان در تأمین نیازهای مهم شخصی با استفاده از تجربیاتی که کسب کرده اند، بیشتر باشد میزان بازدهی و کارآیی آنها نیز بیشتر خواهد بود. (شفیع آبادی، 1375،ص 82). تأکیدی که به وسیله صاحب نظران و متخصصان در این مورد ارائه شده است می تواند بر اهمیت مسأله پژوهش بیفزاید و تأثیر انجام این پژوهش در کمک به شکل گیری جامعه دانش بنیان و ایجاد تحول در آن و نیز تأثیر آن در حل مسائل حوزه های دولتی، صنعتی، بازرگانی، علمی، نشانگر اهمیت این موضوع می باشد. بررسی عوامل پیشرفت و ترقی در جوامع مختلف نشان می دهد که هم? این جوامع از آموزش و پرورش توانمندی برخوردار بوده اند و تبلور کار معلم و سازمان آموزش و پرورش، تربیت نیروهای انسانی متعهد، دانشمند، متخصص و ماهر بوده است. (محبعلی،1375،
ص 776).
دولان وشولر7، سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان مهم ترین متغیر در معادله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار دادند و بر این باور بودند که، برآورده نمودن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارآیی بلند مدت در سازمان منجر خواهد شد. (دولان، شولر، ترجم? محمدعلی طوسی، 1376،
ص 351).
افزایش بهرهوری در آموزش و پرورش ضمن اینکه سبب افزایش کیفیت خدمات آموزش و پرورش می گردد، بازدهی سرمایه را نیز افزایش داده و ارتقاء استانداردهای زندگی را فراهم
می سازد و این دو، از عوامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب می شوند. (عمادزاده، 1370، ص 46).
از بررسی های انجام شده، نتیجه گیری می شود که بهترین وسیله برای افزایش بهبود سطح زندگی مردم، به ویژه افزایش ارتقاء سطح زندگی معلمان و ایجاد ثروت ملی، افزایش بهره وری در آموزش و پرورش می باشد. (همان منبع، 1370، ص 47).
از دیدگاه سیستمی با گسترش این تفکر در سطح منابع اقتصادی جامعه می توان نتیجه گرفت که ارتقاء سطح زندگی معلمان و افزایش بهره وری در آموزش و پرورش موجب افزایش بهره وری ملی شده و آن نیز به بالا رفتن قدرت خرید مردم، رونق اقتصادی، افزایش درآمد ملی، کاهش تورم و همچنین افزایش اشتغال در درازمدت منجر خواهد شد.(معیری، 1371، ص48).
برای تحقق اهداف و برنامه های کشور در جهت رشد و توسع? اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و علمی، شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان و نقش آن، در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

نگارنده در این رهگذر پس از تدوین اهداف پژوهش به منظور رسیدن به این هدف ها با طرح سؤالاتی در قالب اهداف مذکور به نتیجه گیری از داده های گردآوری شده پرداخته است.
اهداف پژوهش:
هدف کلی: شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان.
اهداف ویژه:
1- بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان.
2- بررسی ارتباط بین ارتقاء سطح زندگی معلمان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش
دانش آموزان.
3- بررسی ارتباط بین ارتقاء علمی معلمان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.
4- بررسی راهکارها و پیشنهادهای مؤثر در زمینه ارتقاء سطح زندگی معلمان.
5- بررسی راهکارها و پیشنهادهای مرتبط در زمین? ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش
دانش آموزان.

سؤالات پژوهش:
سؤال اصلی: عوامل مؤثر بر ارتقاء زندگی معلمان چیست؟ واین عوامل چه تأثیری در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان دارد؟
سؤالات ویژه:
1- عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان چیست؟
2- ارتباط بین ارتقاء سطح زندگی معلمان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان چیست؟
3- ارتباط بین ارتقاء علمی معلمان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش و پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان چیست؟
4- راهکارها و پیشنهادهای مؤثر در زمینه ارتقاء سطح زندگی معلمان چیست؟
5- راهکارها و پیشنهادهای مرتبط در زمین? ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان چیست؟
تعریف مفاهیم و اصطلاحات:
تعریف مفهومی ارتقاء: ارتقاء به معنی برآمدن، بلند شدن، صعود، بالا رفتن می باشد. (فرهنگ معین،1388، ج1، ص 193).

تعریف عملیاتی ارتقاء: ارتقاء یعنی رشد و بالا رفتن، و از نظر سطح زندگی، یعنی بالا رفتن سطح امکانات و افزایش درآمد و حقوق و مزایا و داشتن شغل مناسب و رفع کمبودهای مالی زندگی و در کل از نظر روحی و روانی در آرامش بودن. (سجادیان، 1376، ص 49).

تعریف مفهومی سطح زندگی: سطح زندگی واژه ای است که از ترکیب دو واژه “سطح” و “زندگی” با دو معنای متفاوت تشکیل شده است. سطح یعنی بام، روی هرچیز که همواره و پهن باشد. (فرهنگ معین، 1388، ج2، ص1883).

زندگی : حیات، وجود، هستی (همان منبع، 1388، ج2، ص1753).

سطح زندگی: وضع مالی، مال و منال (همان منبع، 1388، ج2، ص1890).

تعریف عملیاتی سطح زندگی: توسعه و برخورداری انسان از امکانات و نعمت هایی در زندگی، به گونه ای که فرد از نظر مالی و غیرمالی در آرامش و آسایش مطلوبی باشد و بتواند تمام امور مربوط به نیازهای جسمی و روحی خود و عائله تحت تکفلش را برآورده سازد.

تعریف مفهومی معلم: تعلیم دهنده، آموزنده، تعلیم کننده. (همان منبع، 1388، ج3، ص4239).

تعریف عملیاتی معلم: معلم فردی است که با عشق و علاقه و دلسوزی آنچه را که خود بلد است به دانش آموزان یاد می دهد و علاوه بردرس، تربیت و پرورش دانش آموز را نیز بر عهده دارد در این پژوهش منظور ازمعلّمان، دبیران مقطع متوسطه می باشند.
تعریف مفهومی دانش آموز: آنکه علم آموزد، شاگرد مدرسه. (همان منبع، 1388، ج2،

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ص 1490).

تعریف عملیاتی دانش آموز: کودک یا نوجوانی که در مقطع دبستان، یا راهنمایی و یا دبیرستان در حال آموختن و یاد گیری دانش و تحصیل علم است و در این پژوهش منظور از
دانش آموزان، نوجوانان دوره متوسطه می باشند.
تعریف مفهومی آموزش و پرورش: آموزش: آموزیدن، آموختن، یاددادن، تعلیم (همان منبع، 1388، ج1، ص92). پرورش: تربیت، تعلیم، تأدیب، فرهنگ، تمدن، پرستیدن، پرستش، خوراک، غذا، طعام. (همان منبع، 1388، ج1، ص 764).

تعریف عملیاتی آموزش و پرورش: نهاد یا سازمانی که وظیف? تعلیم و تربیت افراد را در جامعه برعهده دارد و یکی از زیر بنایی ترین نهادهای جوامع بشری پس از خانواده می باشد و به طور کلی پرورش و ساختن منابع انسانی بر عهد? نظام آموزشی کشور یعن