……………………………………………………………………………………………………69
4-3- سنتز ژن جهش یافته nsLTP2 گیاه برنج ایرانی ………………………………………………………………………………….70
4-4 -همسانه سازی ژن جهش یافته ی nsltp2 برنج ایرانی……………………………………………………………………………..71
4-5- بررسی نوع وحشی و جهش یافته nsLTP2 گیاه برنج ایرانی…………………………………………………………………..71
4-6- بررسی خاصیت آنتی ژنیسیتی nsLTP2 گیاه برنج ایرانی………………………………………………………………………72
4-7- نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………….74
4-8- پیشنهادات جهت تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………………….75
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل1-1-تصویر شماتیک ناحیه ی کد کننده ی ژنLTP2 گیاه برنج ایرانی………………………………………………………5
شکل1-2-بررسی توالی nsLTP1 و nsLTP2 در برخی از گیاهان……………………………………………………………….5
شکل1-3-الگوی تشکیل چهار نوع پیوند دی سولفیدی در دو نوع LTP موجود در گیاه برنج………………………………6
شکل1-4-توالی و ساختار LTP1………………………………………………………………………………………………………………8
شکل 1-5-توالی و ساختار LTP2…………………………………………………………………………………………………………….9
شکل1-6-نمای کلی از وجود ساختار های ثانویه ی آلفا هلیکس در ساختار LTP1 و LTP2……………………………..9
شکل 1-7-تطابق اسید آمینه ای آلرژن های LTP……………………………………………………………………………………….12
شکل1-8-برهمکنش ترکیبات مختلف از جمله کلسترول وانواع LTP ،………………………………………………………….16
شکل2-1-دیاگرام شماتیک نقشه ی ژنتیکی pET26b………………………………………………………………………………..22
شکل 2-2-دیاگرام شماتیک نقشه ی ژنتیکی pUC57…………………………………………………………………………………23
شکل2-3-توالی ژنی طراحی شده ی nsLTP2 برنج ایرانی…………………………………………………………………………..24
شکل2-4-اندازه نمایDNA…………………………………………………………………………………………………………………..35
شکل2-5-نمایی شماتیک از واکنش ترانسفورماسیون…………………………………………………………………………………..40
شکل3-1-نتایج استخراج ناقل با کیت استخراج پلازمید شرکت بیوبیسیک……………………………………………………….53
شکل3-2-نتایج هضم آنزیمی…………………………………………………………………………………………………………………..54
شکل3-3-بررسی کیفیت قطعات استخراج شده از ژل…………………………………………………………………………………..55
شکل 3-4-نتایج تهیه ی سلول های مستعد………………………………………………………………………………………………….56
شکل3-5-نتایج ترانسفورماسیون ناقل pET26b…………………………………………………………………………………………57
شکل 3-6-نتیجه ی کلونی- PCR ………………………………………………………………………………………………………..58
شکل 3-7-استخراج ناقل pET26b نوترکیب……………………………………………………………………………………………59
شکل3-8-بررسی هضم آنزیمی ناقل نوترکیب…………………………………………………………………………………………….60
شکل3-9-نتیجه ی توالی یابی جهش های F39A و L28A ……………………………………………………………………..61
شکل3-10-بخش های غشاء گذر و هیدروفوب پروتئین nsLTP2 با روش TMHMM………………………………….63
شکل3-11-نواحی هیدروفوب توالی پروتئینی nsLTP2 با روش Sliding Widow……………………………………….64
شکل 3-12-. میانگین میزان آنتی ژنیسیته ی آمینو اسید های توالی پروتئینی nsLTP2 در حالت طبیعی………….65
شکل3-13- میانگین میزان آنتی ژنیسیته ی آمینو اسید های توالی پروتئینی nsLTP2 در توالی جهش یافته………………….65
شکل3-14- ساختار شیمیایی LysoPC14 ……………………………………………………………………………………………..67
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول1-1- ساختار های LTP1 بررسی شده به وسیله ی NMR و کریستالوگرافی اشعه ی X……………………………7
جدول 2-1-تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده……………………………………………………………………………………….19
جدول2-2- فهرست مواد مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………..20
جدول 2-3- ترکیبات محیط کشت LB…………………………………………………………………………………………………….25
جدول2-4- مواد لازم برای ساخت محلول I استخراج ناقل……………………………………………………………………………27
جدول 2-5-مواد لازم برای ساخت محلول II استخراج ناقل…………………………………………………………………………..27
جدول 2-6-مواد لازم برای ساخت محلول III استخراج ناقل……………………………………………………………………….28
جدول 2-7-مواد لازم برای ساخت محلول TE…………………………………………………………………………………………..28
جدول 2-8-محتویات کیت استخراج ناقل بیوبیسیک……………………………………………………………………………………30
جدول 2-9 مواد لازم برای ساخت بافر TAE10X…………………………………………………………………………………….32
جدول2-10- مواد لازم برای ساخت بافر TBE10X…………………………………………………………………………………..33
جدول 2-11-ترکیب بافر بارگذاری 6X……………………………………………………………………………………………………36
جدول 2-12- مواد لازم جهت تهیه سلول مستعد………………………………………………………………………………………….37
جدول 2-13-غلظت آنتی بیوتیک برای انتخاب سویه ی مقاوم……………………………………………………………………….39
جدول 2-14-ترکیبات لازم برای واکنش هضم آنزیمی دوگانه ب برای ناقل pET26b…………………………………….41
جدول2-15-ترکیبات لازم برای واکنش هضم آنزیمی دوگانه برای ناقل pUC57 …………………………………………..41
جدول 2-16-محتویات کیت استخراج DNA از ژل بیونیر……………………………………………………………………………43

جدول 2-17-ترکیبات لازم برای واکنش اتصال با استفاده از ناقل pET26b……………………………………………………45
جدول2-18-مواد مورد نیاز برای PCR…………………………………………………………………………………………………….46
جدول 2-19-برنامه ی زمانی و دمایی واکنش کلنی PCR……………………………………………………………………………47
جدول2-20-نرم افزار ها و سرورهای مورد استفاده……………………………………………………………………………………….48
جدول 2-21-میزان هیدروفوبیسیته ی هر آمینو اسید……………………………………………………………………………………..49
جدول2-22-پارامتر های تنظیم شده در زمان