ابل تشخیص است. براساس نتایج آزمایشگاهی و براساس مقالات مرتبط، مرحلهی اول کاهش وزن مربوط به واپلیمر شدن ترکیبات لاستیکی است. ولی باقیماندهها، در مرحلهی دوم و در دماهای بالاتر تخریب میشوند. از طرف دیگر در سرعتهای حرارتدهی بالا، فاصلهای بین پیرولیز اولیه و ثانویه وجود ندارد و تنها یک پیک سرعت پیرولیز مشاهده میشود. این پدیده به دلیل کاهش واکنشهای حلقوی شدن و شبکهای شدن که وقتی سرعت حرارتدهی بالا میرود اتفاق میافتند، رخ میدهد. بعلاوه، غیر یکنواختی شعاعی دما، غلظت یا فشار مواد فرار در سرعتهای حرارت دهی بالاتر میتواند گسترش یابد. همهی این موارد میتوانند برای اصلاح الگوهای پیرولیز مهم باشند [25].