ازمان آموزش و پرورش می باشد. (محسنی، 1368، ص 214).

تعریف مفهومی کیفیت: واژه کیفیت دارای چند معنای متفاوت می باشد. در فلسفه منظور از کیفیت، چگونگی یک چیز است، چونی، چگونگی، صفت و حالت و چگونگی چیزی. (فرهنگ معین، 1381، ج سوم ، ص 2235).

تعریف عملیاتی کیفیت : یعنی تغییرات کیفی در سطح آموزش و پرورش که شامل، تغییرات درفرهنگ حاکم بر جامعه و تحول در رفتار مردم و تقویت و تحکیم سرمایه های مادی و انسانی
می باشد. (عمادزاده ، 1370، ص 43).

فصل دوم
مبانی نظـری و پیشین? پژوهش

مبانی نظری پژوهش:
در این فصل نگارنده پس از بحث دربار? مبانی نظری به بررسی پیشین? پژوهش پرداخته و در پایان فصل نیز نتیجه گیری های لازم را به عمل آورده است.
مقایسه شغل معلمی در جوامع مختلف:
در جهان امروزه ارزش و اعتبار انسانی در کشورهای توسعه یافته و مقایسه آنها با کشورهای عقب نگه داشته شده واقعیتی انکار ناپذیر را روشن می سازند. تفاوت اساسی این جوامع در برخورداری از نیروی کار آمد و توانمند است. در کشورهای پیشرفته شغل معلمی از مهم ترین مشاغل جامعه محسوب می شود.
در کشور ژاپن که بعد از آمریکا دومین کشور ثروتمند جهان محسوب می شود، حقوق معلمان هر ساله با توجه به افزایش قیمت ها و تورم افزوده می شود و علاوه بر حقوق ماهیانه کلیه معلمان از کمکهای غیر نقدی (بن)، کمک به عائله و سایر کمکها بهره می گیرند. (صفوی، 1368، ص65).
طی هر سال سه بار به معلمان کمک های غیر نقدی پرداخت می شود که میزان مجموع آن، معادل 6 برابر حقوق ماهانه هر معلم است افزون بر تسهیلات مالی فوق کلیه معلمان از مزایای دیگری که توسط انجمن کمک متقابل به مدارس در اختیار آنان قرار می دهند استفاده
می کنند. معلمانی که در عضویت این انجمن هستند از مزایای کوتاه مدت که شامل پرداخت
هزینه های بهداشتی، زایمان و وامهای اضطراری و مزایای بلند مدت شامل مقرری بازنشستگی، از کار افتادگی استفاده می کنند و کلاً حقوق و مزایای معلمان با توجه به کاری که انجام می دهند در سطح بالاتری نسبت به حقوق کارکنان سایر مشاغل می باشد. توجه به این اصل باعث می شود افراد
صالح تری جذب حرفه معلمی شوند و به طور کلی آموزش و پرورش به مفهوم عام آن، مسئولیت تأمین این وظیفه سنگین را به عهده دارد.

وظایف آموزش و پرورش و عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان:
یکی از مهم ترین وظایف آموزش و پرورش، تربیت معلمینی کار آمد، کوشا و وظیفه شناس می باشد. آموزش و پرورش هر جامعه، مغز و قلب آن جامعه است این نهاد زمانی می تواند ادعا کند که در کار آموزش، تربیت و تأمین نیروی انسانی موفق است که از نظر کمی و کیفی به این امر مهم بپردازد.
تعلیم و تربیت زیر بنای اساسی شیوه صحیح زندگی در هر جامعه می باشد و کمتر کسی است که به اهمیت آموزش و پرورش پی نبرده باشد با این حال یکی از ارکان اصلی نظام آموزش و پرورش، معلمین آن می باشند که در تربیت نسل آینده ساز هر کشوری نقش تعیین کننده و اساسی دارند. حال اگر این قشر عظیم در انجام وظیفه خود قصور یا کوتاهی نموده یا از طریق عواملی از انجام وظیفه احساس نارضایتی نمایند خسارات جبران ناپذیری برای آینده آن جامعه پیش بینی
می شود.
در بررسی های انجام شده در ارتباط با مسائل کیفی و مالی معلمان، پایین بودن حقوق این قشر را یکی از عوامل موثر بر پایین بودن سطح زندگی معلمان و نقش آن در افت تحصیلی دانشآموزان بیان نموده اند. (کومبز، شیخاوندی، 1375، ص37). هم چنین در پژوهش های دیگر ضمن بر شمردن محاسن شغل معلمی به پاره ای از معایب این شغل از جمله محدودیت های شغلی که معلمان را ناگزیر می کند سالها در یک مقطع کار کنند و همچنین به محدودیتهای علمی و تجربی اشاره شده است. (شعاری نژاد، 1371، ص 26).
در خصوص استخدام و نگهداری معلم نیز بررسی هایی انجام شده است و در آن به عواملی که بر ارتقاء سطح زندگی معلمان تأثیر گذار است و هم چنین نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان اشاره شده است. (معیری، 1371، ص 48).
برخی از این عوامل عبارتند از : ارتقاء معلمان، امکانات رشد و اعتلای سطح زندگی، تغییر موضع و موقعیت اجتماعی و در خصوص استخدام به مساله جذابیت شغل معلمین و مسائل مالی آنها اشاره شده است و کمبود یا فقدان مسائل فوق را در نارضایتی معلمان از شغل خود و عدم موفقیت آنها را در آموزش و پرورش دانش آموزان، موثر دانسته است. (صافی، 1371، ص 26).
در بررسی هایی که در این مورد انجام شده است درباره عدم آگاهی معلمان نسبت به وظایف خود و علل آن پژوهش هایی انجام شده است و به این نتیجه رسیده اند که نیاز مالی معلمان، عدم مراقبت از نظام آموزشی، نامناسب بودن محیط تحصیلی، نارضایتی از وضع محیط، یکنواخت بودن کار معلم، از عوامل مهم و موثر در پایین بودن سطح زندگی معلمان و تأثیر آن بر افت تحصیلی
دانش آموزان به شمار می رود. (میرکمالی، 1371، ص29).
در مقابل عواملی مانند بالا بودن حقوق و مزایای کافی، امکانات رفاهی مناسب، مدیریت صحیح و سبک رهبری سازمان، روابط دوستانه بین کارکنان، امکانات لازم برای پیشرفت شغلی، سبب ارتقاء سطح زندگی معلمان شده و در نتیجه این امر سبب ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش
دانش آموزان و بالا رفتن پیشرفت تحصیلی آنها می شود. ( همان منبع، 1371، ص 30).
در پژوهشهایی دیگر بیان شده است که درصد کمی از معلمین، با علاقه این شغل را
پذیرفته اند و بیشتر آنها بخاطر فرار از بیکاری و ضرورت اجتماعی شغل معلّمی را انتخاب کرده اند و همچنین عواملی نظیر، نداشتن پایگاه اجتماعی مناسب در جامعه، عدم امکانات رفاهی، کمبودهای آموزشی، سختی کار را، در پایین بودن سطح زندگی معلمان موثر دانسته اند. (معیری، 1371،ص51).
همچنین در پژوهش های دیگری که انجام شده است بعد از مقایسه ای که بین حقوق معلمان در کشورهای جهان سوم با کشورهای توسعه یافته و همچنین با کشورهای در حال توسعه انجام گرفته مشخص شده است که حقوق معلمین در کشورهای پیشرفته چند برابر بیشتر از حقوق معلمین در کشورهای جهان سوم می باشد و این مساله یکی از عوامل مهم در عدم توسعه آموزش و پرورش در کشورهای فقیر می باشد. (کومبز، شیخاوندی، 1375، ص 42).
هم چنین عواملی مانند نداشتن انگیزه و علاقه کافی به شغل معلمی، کافی نبودن حقوق، کمبود امکانات رفاهی و بهداشتی، عدم تسلط کافی مدیران به شیوه های صحیح مدیریت و محرومیت منطقه سبب کاهش سطح زندگی معلمان و در نتیجه کاهش کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان و افت تحصیلی آنان می گردد. (شعاری نژاد، 1371،ص 29).
در پژوهشی دیگر به این نتایج دست یافته اند که : بین تاهل، میزان تحصیلات، مسکن، سابقه خدمت، اعتقادات مذهبی، ارزشیابی از کار، حقوق و مزایا و ارتقاء سطح زندگی معلمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.
در این پژوهش، پژوهشگر نیز همواره درصدد آن است که با دادن آگاهی و تصویر روشنی از نهاد آموزش و پرورش و ارتقاء سطح زندگی معلّم و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان وعوامل مؤثر بر آن و هم چنین عوامل فرهنگی و اجتماعی که خود نیز به نوعی می تواند موجب ارتقاء سطح زندگی معلمان و هم چنین ارتقاء کیفیت علمی دانش آموزان گردد را بیان نماید.