فرآباد مغان میباشد.
در این مطالعه به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه حادث شده در طول دورههای آماری، علاوه بر بدست آوردن طول دوره ایستگاه باران سنجی و سینوپتیکی منطقه از روشهای تحلیل آماری استفاده شده و همچنین برای تعیین مکانیابی، دفع و دفن اصولی و بهداشتی محل دفن زباله میتوان از نرم افزار GIS استفاده نمود. با توجه به چندین مرحله نمونهبرداری در تاریخهای متفاوت از زباله شهری جعفرآباد و آنالیز کردن آنها و درصدی از زبالههای بازیافت شده که در نهایت تبدیل به کمپوست بوده باشد و درصد اندکی باقیمانده که با تجزیه و تحلیل الگوهای متناسب بهداشتی و سازمان محیط زیست و شهرداری دفن و صورت میپذیرد.
1- 6.محدودیت ها و مشکلات تحقیق
در طی انجام مراحل مختلف تحقیق حاضر و برای رسیدن به هدف مشکلات مختلفی بر سر راه وجود داشت که مهمترین آنها عبارتند از:
-کمبود داده های مورد نیاز در زمینه داده های هیدرولوژی و هواشناسی.
-کمبود تحقیقات و گزارشات در سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل و شهر جعفرآباد.
-قدیمی بودن عکسهای هوایی منطقه و عدم عکسبرداری جدید توسط سازمان نقشه برداری کشور.
1-7.موقعیت اقلیمی و جغرافیایی شهر جعفرآباد
شهر جعفرآباد یکی از توابع شهرستان بیله سوار بوده و بعنوان یک شهر جدیدالتاسیس بوده و بخش جعفرآباد با تعدادی از قشلاقها و روستاهای اطراف بعد از استان شدن اردبیل و تبدیل شدن بیلهسوار به شهرستان به بخش مبدل گشت که از ضلع شمالی به کانال آبیاری جلگه مغان و از سمت غرب به قشلاق مصیب و از جنوب به ادولو قشلاقی محصور است. جاده آسفالته پارس آباد به بیله سوار و گرمی و اردبیل از مرکز شهر جعفرآباد عبور میکند. پس از تبدیل شدن جعفرآباد به بخش و تاسیس بخشداری و شهرداری اقدام به احداث طرح هادی با وضعیت موجود توسط موسسه عمران استانداری اردبیل در سال 1374 اقدام شد که پس از گذشت یک دهه علیرغم توسعه و خیابانکشی و احداث پارک محدودهی شهر چندین مرحله مورد بررسی مجدد قرار گرفته و افزایش یافته و با این افزایش محدوه علاوه بر افزونی جمعیت میزان حداقل تفکیکی واحدها نیز کاهش یافته و به 200 متر میرسد که این نمایانگر توسعه روز افزون را در شهر همگام با ارائه خدمات بهینه از سوی نهادها و ارگانهای دولتی و رفاهی و بهداشتی نمایان میسازد. شهر جعفرآباد در بستر نسبتاً کم شیب دشت مغان قرار گرفته است. وجود اراضی مستعد و حاصلخیز در این منطقه باعث رونق کشاورزی و کشت در اراضی پیرامونی شهر شده است.
بطور حتم تاریخچه شکل گیری بافت اولیه شهر جعفرآباد نیز در سال های 1327 با توجه به عوامل ذکر شده فوق می باشد نام اولیه این شهر روستای یوشان آباد بوده است یعنی جائیکه بوسیله یوشان آباد شده است، یوشان به زبان محلی به یک نوع گیاه اطلاق می گردد که اکثر مراتع جلگه مغان را در بر میگیرد و نقش ویژهای در تامین علوفه معطوف شد.
ابتدا یک شرکت دولتی بنام شیار برای اجرای برنامههای توسعه در دشت مغان تشکیل شد. مسئولان و مدیران این شرکت از مسیر رضی- قوشا و برزند خود را به منطقه دشت مغان میرسانند و در روستای کوچک یوشان آباد که بعدها شاه آباد نامیده شد، اسکان گزیدند. شرکت شیار برای رونق کشاورزی در این دشت احداث راه شوسه از اردبیل به مغان و ایجاد کانالهای آبیاری دشت از آب ارس را آغاز کرد.
نام این روستا بعد از عملیات اصلاح عمرانی که توسط شرکت های خارجی و داخلی در منطقه انجام گرفت به عنوان روستایی که با این سلسله عملیات آباد شده بود به شاه آباد تغییر نام یافت بعد از اصلاحات عمرانی فراوان در این منطقه، این آبادی پذیرای مهاجرین از نقاط مختلف شد. بطوریکه تعداد قابل توجهی عشایر در این آبادی سکنی گزیدند، بعد از انقلاب اسلامی بخاطر شهادت مردی از طایفه جلودارلو نام روستا به جعفرآباد تغییر نمود که در سال 1374 نیز این آبادی به نقطه شهری تبدیل گردید.
شکل 1-1-موقعیت جغرافیایی شهر جعفرآباد
شهر جعفرآباد به لحاظ قرارگیری در دشت مغان از موقعیت کشاورزی و دامپروری ویژهای برخوردار است. عمده زمینهای اطراف شهر به کشت گندم، جو و غلات اختصاص یافته است که در صد بالایی از اشتغال منطقه را به خود اختصاص داده است. اما درختکاری بجز بعنوان فضای سبز خانگی در حیاط منزل و پهنهای در قسمت جنوب غربی شهر (به عنوان پارک جنگلی مصنوعی ایجاد شده) پراکندگی وسیعی ندارد و به جز چند قطعه باغ مسکونی، پهنه ویژهای در سطح شهر قرار ندارد و باغداری در چند قطعه در بیرون شهر توسط باغداران احداث شده است.
اما شاید به جرأت بتوان گفت مهمترین موهبت طبیعی که شهر از آن برخوردار است، همان ویژگی اراضی مناسب و حاصلخیز کشاورزی در اطراف شهر و منظرههای زیبای مزارع آن می باشد که در فصل آغازین سال بسیار بی نظیر میباشد.
محیط جغرافیایی و عناصر تشکیل دهنده آن که انسان اشکال مختلف زندگی خود را در دامان آن آغاز کرده است، در تمامی سطوح برنامهریزی، بستر و پایه تمامی مطالعات است. بدون شک استقرار و پیدایش و توسعه سکونتگاهها، بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است.
شکل 1-2: موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان
شکل 1-3: تقسیمات سیاسی شهرستان بیله سوار

2-1.پیشینه تحقیق
مسئله زباله نه تنها در شهر جعفرآباد مغان، بلکه در اکثر شهرهای کشور حتی در اقصی نقاط جهان یک مسله مهمی است و هزینههای قابل توجهی را به خود اختصاص داده چنانچه بطور متعارف یک چهارم هزینههای خدماتی را به خود اختصاص میدهد. لذا از گذشته تاکنون به دنبال راهکارهایی برای غلبه بر این مشکلات بودهاند تا حداقل هزینههای اختصاص یافته به آن و کمترین تاثیرات منفی از آن را بر سلامتی افراد جامعه داشته باشد. بدین ترتیب تحقیقات زیادی در این زمینه شده است و همواره این تحقیقات به طور بسیار جدی در مراکز تحقیقاتی دنیا دنبال میشود که عناوین برخی از مقالات منتشر شده در این خصوص در کنفرانسها و مجلات معتبر بشرح زیر است.
– هادی تره باری، فرهاد اخوان لیمودهی، امین جعفرقلی، ” آلودگی کود کمپوست مخلوط حاصل از زباله های شهری و آثار نامطلوب آن برانسان”، چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، 1389