نوارها عبارتند از : برنامه های پرداخت پیشرونده ، خدمات بیمارستانی رایگان یا با یارانه های بالا و ارائه خدمات سلامت به فقرا .این استراتژی ها نتایج مالی پرداخت برای خدمات را محدود می کند اگرچه نتایج مالی سلامتی بیمار باید تشخیص داده شود. مخارج کمرشکن سلامت یک مسئله فراموش شده در بسیاری از بخش های دنیاست .(3)
در پنجاه و هشتمین مجمع جهانی سلامت در سال 2005 بیان گردید که مکانیسم های حفاظت مالی و انباشت ریسک برای همه شهروندان در اکثرکشورهای در حال توسعه وجود ندارد . براساس مطالعاتی که در مکزیک انجام شده است ، پیشنهاد شده است که مهم ترین نقش برای سازمان و تامین مالی نظام سلامت کاهش فقر و محافظت کردن خانوار در طول دوره های شخصی و بحران های مالی تجمعی است . مکزیک جزءاولین کشورهایی است که مسئله پرداخت از جیب های کمرشکن و ایجاد کننده فقر را شناسایی نمود و علت آن را نبود حفاظت مالی تشخیص داد و پیشنهاد درمانی نظام مند از طریق اصلاح نظام سلامت را ارائه نمود .
حل کردن این مشکلات نیازمند راه حل های مبتنی بر شواهد محلی دارد . رابطه معکوسی بین سطح توسعه اقتصادی یک کشور و میزان تامین مالی بخش سلامت بوسیله پرداخت از جیب مردم آن کشور دارد پوشش بیمه سلامت یک نقش دو گانه دارد . هم نتیجه و هم تعیین کننده توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می شود .از لحاظ کارکردی نیز بیمه سلامت خانواده ها را در برابر شوک های سلامتی که منجر به افزایش نیازهای درمانی می گردد و در برابر شوک های اقتصادی که ظرفیت خانوار را نسبت به تامین مالی مراقبت درمانی کاهش می دهد ، محافظت می نماید (40)
(( فساد)) دارای تعریفی که مورد توافق واجماع جهانی باشد نمی باشد . سازمان ملل تلاش در تعریف این واژه را داشته است اما صرفا” لیستی از اقداماتی که موجب فساد می شود را بیان نموده است . جدول ذیل تعاریف کلیدی که در متون علمی از فساد تعریف ارائه داده اند را بیان می نماید . (41)
تعریفمنبع تعریفسوءاستفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصیبانک جهانی(1997)سوء استفاده از اختیار واگذار شده برای منافع شخصیUSAID(2005)استفاده ناصحیح از قدرت واگذارشده برای سود شخصی ، بعنوان رفتاری در بخشی از ادارات دولتی که بطور ناصحیح و غیرقانونی خودشان را توانگر می نمایند .Transparency International
(2006)فساد دربگرینده رفتاری است که در بخشی از ادارت دولتی و خصوصی اتفاق می افتد . بطوریکه افراد بوسیله آن بطور ناصحیح و غیر قانونی خود را توانگر و غنی می کنند و یا بوسیله استفاده نامناسب موقعیتی که در آن قراردارند موجب کاهش استفاده دیگران می شوند . بانک توسعه آسیااقدام به انجام کاری به قصد کسب مزیت هایی بدون ارتباط با ماموریت ادرای و حقوق دیگر افراد . استفاده از امانت اداری برا یتحصیل منافعی برای خود یا فرد دیگری در تضاد با حقوق بقیه.Garner B(2004)اقدامی که به قصد بدست آوردن منافع شخصی متنافض با ماموریت رسمی وحقوق دیگران که شامل رشوه نیز می شود اما وسیع تر می باشد زیرا این عمل می تواند بطور فاسدانه انجام شود با این وجود مزیت حاصله به دیگران پیشنهاد نمی شود .Lectric Law Libraryاستفاده نامناسب از قدرت دولتی ، اختیار یا اداره برای منافع شخصی از طریق رشوه ، اخاذی ، تاثیر نامحسوس ، انتصاب اقوام به مشاغل مهم ، کلاه برداری و تقلب ، speed money ، اختلاسUnited Nations Development Programme
2003فساد عبارت است است از سوء استفاده از قدرت سیاسی یا اقتصادی به منظور رضایت شخصی یا منافع گروهی و به مخاطره انداختن منافع و قوانین قانونی و مشروع ایالتی ، اجتماعی ، گروهی و شخصی .(Danilovik 2007)
انواع فسادانواع اثرات متقابلبا تنظیم کنندگان دولتیبا خریدرانبا بیمارانبین تنظیم کنندگان دولتی و ارائه کنندگان ، خریداران یا ارائه کنندگانبین خریدران و تامین کنندگانبین خریداران و ارائه کنندگانبین تامین کنندگان یا ارائه کنندگان خدمات و بیماران دزدی
(برداشتن منابع بطور غیر قانونی یا بدون اجازه )سازش در اختلاس