ند جبران نمود. تئوری و فرض?ه ب?مه های اشخاص، کاهش دادن اثرات? ?اقتصادی ا?نگونه خطرات برای خانواده ها م? باشد.?
انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی غریزی به دنبال تأمین های جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. با توجه به همین نیاز بوده که شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در پی تأمین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و یا حادثه دیده بتوانند از مزایای این تأمین اقتصادی بهره مند شوند. نیازهای خانواده در اغلب جوامع بشری با هر درجه ای از پیشرفت و تکامل را می توان به شرح زیرطبقه بندی کرد:
1) تأمین درآمدی معین و مشخص برای افراد یک خانواده پس از فوت نان آور خانواده
2) تأمین درآمدی معین و مشخص برای ایام از کارافتادگی، پیری و بازنشستگی (ساها26، 2007).
2-3. رضایت مشتری
رضایت، خوشایندی برآمده از آگاهی به یک وضعیت راحت است که معمولاً با ارضای بعضی تمایلات خاص پیوند خورده است. چنانچه افراد به اهداف و خواسته های مورد نظر خود دست یابند و بدین جهت ارضا شوند در این صورت حالت خوشایندی که به آنها دست می دهد را می توان رضایت نامید (پایندانی، 1386).
مشتریان، افراد یا فرآیندهایی هستند کـه محصول? نتایج یک عملکرد را مصرف میکنند یا بـه آنها نیاز ?دارند و از آنها بهره میبرند. چون هر عملکردی در? ?یک سازمان به یقین دارای هدفی است، بنابراین دارای? ?مشتریانی نیز است.
مشتری محوری به عنوان عاملی مهم در موفقیت ?سازمانها محسوب میشود ?رضایتمندی مشتری یکی از موضوعات مهم نظری و?? ?تجربی برای اکثر بازاریابان و محققان بازاریابی اسـت.? ?رضایت مندی مشـتری را مـیتـوان بـه عنـوان جـوهره ?موفقیت در جهان رقابتی تجارت امروز در نظر گرفـت.? ?بنــابراین اهمیـت رضـایت منـدی مشـتری و نگهــداری مشتری و تدوین استراتژی بـرای شرکتهـای مشـتری? ?مدار و بازار مدار نمیتواند دست کـم گرفتـه شـود. در? ?نتیجه رضایت منـدی مشـتری بـا نـرخ در حـال رشـدی??? مورد توجه شرکتها قرار گرفته اسـت تـا کنـون مفـاهیم مختلفی از رضایتمندی مشتری ارائه شده است.? در گذشته در تعریف واژه مشتری بـه همـین بسـنده? میکردند که مشتری کسی است که فرآوردههای واحد? ?تولیدی یا خدماتی شرکت را خریداری میکند. اما این? ??تعریف سنتی امروزه دیگر مـورد قبـول همگـان نیسـت.? ??تعریف جدیدی که ارائـه شـده ایـن اسـت کـه مشـتری? ?کسی است که سازمانها و شرکتهـا مایـل هسـتند بـا? ? ?ارزشهایی که میآفرینند بر رفتار وی تأثیر گذارند.?
? رضـایت مشـتری را? ?طی چند دهه اخیر، با قبول این واقعیت که مشـتریان? ?سرمایه های اصلی شرکت محسـوب مـیشـوند، مفهـوم? ?رضایت مشتری توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران? ?را به خود جلب نموده است (زیویار و همکاران، 1391).?
بدون شک رضایت مشتری یکی از موضوعات بسیار راهبردی در دهه اخیر است. اکنون که در اقتصاد جهانی، مشتریان بقای شرکت را رقم می‌زنند، شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند به انتظار و خواسته‌های مشتریان بی‌تفاوت باشند، آن‌ها باید همه فعالیت‌ها و توانمندی‌های خود را متوجه رضایت مشتری کنند، چرا که تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند، بنابراین نخستین اصل در دنیای کسب ‌و‌کار امروزی ایجاد ارزش‌های مشتری‌پسند است (هیل27، 1385). از این رو مشتری‌گرایی به عنوان سنگ بنای نظریه‌های مدیریت بازاریابی نوین شناسایی شده است. در واقع تلاش و کوشش فراوانی که امروزه به منظور ارتقای ابزارهای مدیریت عملکرد و گسترش نگرش مشتری‌گرایی توسط محققان کارشناسان و مدیران سازمانهای تجاری صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده‌ آن است که اکنون رضایت مشتری یکی از مهمترین عوامل در تعیین موفقیت‌ سازمانها در کار تجارت و سودآوری به شمار می‌آید (کردنائیج، 1382).
در رابطه با مفهوم رضایت مندی مشتری تعاریف مختلفی از سوی نظریه پردازان بازاریابی ارائه شده است. کاتلر رضایت مندی مشتری را به عنوان درجه ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، تعریف می کند. به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می کند. در تعریفی ساده می توان گفت رضایت مشتری احساس یا نگرش مشتری نسبت به محصول یا خدمت است. رضایت مشتری یک نتیجه است که از مقایسه پیش از خرید مشتری از عملکرد مورد انتظار با عملکرد واقعی ادراک شده و هزینه پرداخت می شود به دست می آید (برلی و همکاران28، 2004).