………………………………………………………………………………………………………………………………………………39
2-12-مدل های TTF, UTAUT ……………………………………………………………………………………………………………………….40
2-12-1-مدل TTF …………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-12-2-مدل UTAUT …………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-13-روستاهای شهر زادهان ……………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-14-پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………48
3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49
3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
3-3-مراحل انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
3-4.مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
3-5- معرفی جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..51
3-6- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………53
3-7- بررسی معیار های نکوئی پرسشنامه تحقیق……………………………………………………………………………………………………54
3-8- بررسی پایایی ابزار سنجش……………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….55
3-10- رگرسیون خطی و چندگانه……………………………………………………………………………………………………………………………56
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………..58
4-1-مقدمه‏ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
4-2- بررسی ویژگیهای توصیفی متغیر های کیفی گروه نمونه…………………………………………………………………………………59
4-2-1- اطلاعات مربوط به جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………………60
4-2-2- اطلاعات مربوط به سن ………………………………………………………………………………………………………………………………..61
4-2-3- اطلاعات مربوط به جدول تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………..62
4-3- بررسی ویژگیهای توصیفی متغیر های کمی گروه نمونه………………………………………………………………………………….63
4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………64
4-4-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………..73
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
5-2-یافته های پژوهش و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………………………………………………74
5-2-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
5-2-2-فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
5-2-3-فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
5-3- خلاصه و نتیجه گیری کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….76
5-4- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
5-4-1- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………78
5-4-2- پیشنهادهای برای تحقیق های آتی……………………………………………………………………………………………………………..79

فهرست جدول ها
عنوان جدول صفحه
جدول شماره (2-1): تحقیقات مرتبط با بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی زاهدان با استفاده از مدلهای ttf وutaut …………………………………………………………………………………………………………………..45
جدول (3-1)متغیر ها و شماره گویه های پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………53
جدول (3-2) ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………………….55
جدول (4-1) توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده اند………………………………..60
جدول (4-2) توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند…………………………………..61
جدول (4-3)توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند……………..62
جدول 4-4- آمار توصیفی داده ها (ارقام غیر ضریبی به میلیون ریال هستند) مربوط به مولفه های TTFوUTAUT ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
جدول (4-5) ضریب همبستگی، ضریب عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران