ر هزاران نشانگر در طول ژنوم بوده و مجال برآورد ارزش‌های اصلاحی با صحت بالا را فراهم کرد (مِوویسِن و همکاران، 2001).
انتخاب ژنومی شامل 3 مرحله است:
1- استفاده از تراشه‌های DNA به‌منظور تعیین ژنوتیپ هر حیوان در هر نشانگر.
2- برآورد اثر هر جایگاه نشانگری بر روی صفت.
3- برآورد ارزش‌های اصلاحی ژنومی افراد کاندیدا و تصمیم انتخاب.
مرحله کلیدی در پیش‌بینی‌های ژنومی، برآورد اثر آلل‌های SNP بر صفات مورد مطالعه می‌باشد. برآورد اثرات در تعدادی از حیوانات که جمعیت مرجع (یا داده‌های آموزشی) نامیده می‌شود انجام می‌گیرد (مِوویسِن و همکاران، 2001). این جمعیت به‌طورمعمول از 1000 حیوان تشکیل شده است و دارای اطلاعات ژنوتیپی فنوتیپ هستند. از طریق مطالعات ارتباطی نشانگر-فنوتیپ، اثر هر SNP برآورد خواهد شد. مرحله آخر در انتخاب ژنومی، برآورد ارزش‌های اصلاحی حیوانات جوان (کاندیداهای انتخاب) می‌باشد که این حیوانات ارزش‌های اصلاحی ژنومی‌شان با استفاده از مجموع اثرات SNP حاصل می‌شود. فرایند انتخاب ژنومی به‌صورت شماتیک در شکل 2-1 نشان داده شده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سوال مهم این است چه حیواناتی باید در جمعیت مرجع باشند؟ برای مثال، در گاو شیری ساده‌ترین و سر راست‌ترین روش استفاده از گاوهای نر دارای ارزش اصلاحی می‌باشد (وَن‌رادِن و همکاران، 2009). زیرا این حیوانات دارای ارزش‌های اصلاحی قابل اعتمادی هستند. زمانی که به‌دست آوردن فنوتیپ‌های واقعی وقت‌گیر و پرهزینه باشد، استفاده از ارزش‌های اصلاحی قابل اعتماد می‌تواند جایگزین مناسبی باشد. از آنجایی که حیوانات جمعیت مرجع هم باید دارای فنوتیپ و هم ژنوتیپ باشند، تعداد افراد جمعیت مرجع باید ازلحاظ هزینه‌های تعیین ژنوتیپ و رکوردگیری بهینه شود. اگر چه تحقیقات زیادی در خصوص بهینه‌سازی جمعیت مرجع صورت نگرفته است اما از نظر تئوری، جمعیت مرجع باید متشکل از کل دامنه ژنوتیپی و فنوتیپی نژاد یا توده باشد که منجر به برآورد دقیق و قابل اعتمادی شود. بنابراین جمعیت مرجع باید تا حد امکان معرف مناسبی از کل جمعیت باشد.