د کودکان با جنسیت های متفاوت لذت می برند (مازلو،ترجمه رضوانی،1376).
2-1-2-4 عوامل تأثیر گذار بر شادکامی
در بررسی ومطالعه ی حالات و پدیده های مختلف ، بیان عوامل ایجاد کننده و تأثیر گذار بر آنها، ضروری به نظر می رسد. شادی انسان از عوامل متعدد تأثیر می پذیرد. شاید در نگاه اول بیشتر افراد، ثروت را به عنوان عامل اصلی شادی نام ببرند و گاهی نیز سلامتی، تحصیلات و ازدواج را به عنوان علل اصلی شادمانی ذکر می کنند.تحقیقات گسترده ای در خصوص ارتباط بین عوامل دموگرافیکی و محیطی با شادمانی صورت پذیرفته است. سرآغاز این تحقیقات و مطالعات را می توان در مطالعه کاتریل17 ( 1965 ) بر روی 2387 نفر از 11 کشور مختلف، پژوهش برادبرن (1969 ) و پژوهش کمیلی ،کارنورس و رابوز (1976 ) در ایالات با بیش از 63000 پاسخگو و مروری که ون هون و همکاران ( 1994 ) بر روی 603 مورد از چنین مطالعاتی در 69 کشور انجام دادند، ردیابی نمود ( ادینگتون و شومن 2004 ، به نقل از فرزاد فر ، 1385 ).
* تفاوت های جنسیتی
مطالعات زیادی در مورد تفاوت های جنسیتی و شادی وجود دارد. داینر و همکاران (2002)دریافتند میانگین شدت عواطف زنان نسبت به مردان در یک مقیاس 1-6 نمره ای 34/4 در مقابل 88/3 می باشد. این ممکن است به این خاطر باشد که زنان هم رو ابط اجتماعی بیشتری دارند و هم در روابط اجتماعی ، خود را بیشتر ابراز می کنند.
میزان نشاط زنان و مردان برابر است. اما هنگامی که افسردگی را در نظر می گیریم موضوع تا حدودی پیچیده می شود. به این نحو که با وجود شادی یکسان زنان و مردان افسردگی در زنان بیشتر از مردان است. تبیین داینرر و همکارانش در این مورد این است که زنان هم عاطفه ی منفی و هم عاطفه ی مثبت بیشتری را تجربه می کنند. بنابراین برآیند این دو عاطفه ، شادی زنان و مردان را یکسان می سازد ( داینر و همکاران ، 2002 ).