کتار، ورامین گرمسار در سطح 300000 هکتار، مغان و سبلان در سطح 92000 هکتار و لکان فارس در سطح 500000 هکتار تدوین کرد (آذرنیوند، 1380).
به چند دلیل اجرای این طرحها جز در سطوحی که دولت خود به طور مستقیم وارد اجرا گردید عقیم ماند (آذرنیوند، 1380).
در سال 1355 علت عدم اجرای این طرحها بررسی شد و نتایج زیر بدست آمد:
1- الگوهای کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و یا کشورهای مشابه در کشوری مانند ایران که فرهنگ خاص اسلامی و ملی دارد، نمیتواند به مرحله اجرا درآید.
2- الگوهای سوسیالیستی به هیچ وجه در ایران قابل استفاده نیست، بهخصوص در بخش دامداری روستایی کشور که مذهب ریشه عمیق دارد.
3- مرتعدار به مرتع وابسته نبود.
4- اجرای این طرحها در سطوح وسیع و مشترک بین یک گروه بزرگ که سنتها و فرهنگهای متفاوت دارند، امکان پذیر نیست و نمیتوان گروهی را که در سطح 500000 هکتار با آداب و سنن متفاوت هستند، ملزم به اجرای یک طرح نمود.
5- تا زمانیکه مرتعدار در اجرای طرح مشارکت نداشته باشد، طرح اجرا نخواهد شد.
با توجه به این نتایج طرحهای مرتعداری کوچک مورد تأیید قرار گرفتند (آذرنیوند، 1380).
از سال 1355 در دومین تجربه، توجه کارشناسان به واحدهای بهرهبرداری کوچکتر و بهعبارتی سازمان‌های عرفی معطوف شد و برای ایجاد و اعتماد و انگیزه در دامداران و همچنین تأمین بخشی از هزینههای تهیه طرح، مقرر گردید متقاضیان تهیه طرح با پرداخت هکتاری 50 ریال آمادگی خود را برای تهیه و اجرای این طرحها اعلام کنند.
طرحهای کوچک که به مدت 15 سال به مجریان طرحهای مرتعداری واگذار میشد، در مقایسه با طرحهای بزرگ موفقتر بود و در مناطقی از کشور مورد استقبال دامداران قرار گرفت. در برخی موارد افرادی با سوءاستفاده از عدم آگاهی دامداران درصدد برآمدند با پرداخت هزینه تهیه طرح، مراتع آنان را تصاحب کنند، نظیر طرح مرتعداری ویستان علیا در خرمدره با مساحتی معادل 3000 هکتار که در سال 56-1355 تهیه شده بود. بهطور کلی در طول سالهای قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 4/3 میلیون هکتار طرح مرتعداری تهیه شد (آذرنیوند، 1380).

5-2-1- روند تهیه طرحهای مرتعداری و عملکرد آنها بعد از انقلاب اسلامی
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در بهمن 1357 و ایجاد تغییرات بنیادی در کلیه زمینهها مسئل? مرتعداری و بهرهبرداری از مراتع نیز دستخوش تغییر و تحولات گردید که به بررسی آنها در سه دوره زمانی میپردازیم:
1-5-2-1- از بدو انقلاب تا ابتدای برنامه اول (68-1357)
در سالهای 1358 تا 1360 تهی? طرحهای مرتعداری متوقف گردید. در سالهای 1360 تا 1362 مجددا طرحهای بزرگ مورد آزمایش قرار گرفت. چون در طول سالهای اولیه انقلاب تغییرات عمدهای در مراتع ایجاد شد، نظامهای ایجاد شده دستخوش تغییرات، جمعیت مرتعدار افزوده، تجاوزات به حقوق دیگران گسترده و شکلگیری علاقمندی بین مرتعدار و مرتع مجدداً قطع شد. با توجه به اینکه ارگانهای تصمیمگیرنده نیز متعدد و هر گروه برای خود در حال دستیابی بهروش جدیدی بود، در سالهای 1363 و 1364 اصولا طرحی تهیه نگردید (آذرنیوند، 1380).
سازمان جنگلها و مراتع کشور با درک این واقعیت که آموزش و ترویج میتواند نقش تعیین کنندهای در نگهداری و بهرهبرداری صحیح از منابع طبیعی داشته باشد، با روشهای مختلف شروع به ترویج اهمیت حفظ منابع طبیعی کرد و بدین منظور از سال 1363 کلم? مرتعدار را به جای دامدار و مرتعداری را به جای دامداری ترویج، تبلیغ و سعی نمود تا کلیه اعتبارات خود را در بخش مرتع به تهیه، تدوین و اجرای طرحهای مرتعداری که تنها راهحل حفظ و بهرهبرداری صحیح از مراتع است اختصاص دهد (آذرنیوند، 1380).
از سال 1364 با تغییراتی که در معانی و مفاهیم اولیه نظیر دامداری، مرتعداری و … بهوجود آمد، مرتعداری باعث بقای مرتع و دام شناخته شد و دامداری فقط بهرهبرداری از مرتع در نظر گرفته شد. مسایلی نظیر تضمین شغلی، احساس علاقه، ایجاد انگیزه مالکیت و وابستگی دامدار به مرتع تغییراتی را در طرحهای مرتعداری پدید آورد و به شیوههای جدید مجدداً تهیه شد. سپس به استانها نیز اعلام شد که فعالیت اجرایی مرتعداری را در قالب طرح انجام دهند و طول مدت قرارداد نیز به 30 سال افزایش یافت (آذرنیوند، 1380).
در سال 1365 با تجربههایی که طی دو دهه دربار? تفکر و اجراء طرحهای مرتعداری به دست آمده بود، تهی? این طرحها سیاست اصلی سازمان جنگلها و مراتع برای مدیریت مراتع در نظر گرفته و بهطور کلی از سال 1358 تا 1367، 5593500 هکتار طرح مرتعداری تهیه شد (آذرنیوند، 1380).
2-5-2-1- برنام? پنج سال? توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
دفتر فنی مرتع سازمان جنگلها و مراتع کشور بر اساس تجارب حاصل از سالیان متمادی فعالیت و تجربه روشهای گوناگون معمول در جهان و با توجه به وضعیت اجتماعی حاکم بر مراتع کشور، اساس سیاستهای اجرایی خود را در برنامه پنجساله اول بر پایه استفاده حداکثر از نیروی مردم استوار کرده بود (آذرنیوند، 1380). و با تکیه بر عوامل زیر سیاست بخشی از مدیریت مراتع تدوین شد:
1- با توجه به روند بهرهبرداری و شدت تخریب مراتع، دستگاه اجرایی به تنهایی قادر به اصلاح و احیای مراتع نیست.
2- بهرهبرداری از مراتع رایگان انجام میگیرد، در حالیکه سرمایهگذاری از طریق بخش بهرهبردار صفر است.
3- هیچ برنامهای بدون مشارکت مردمی موفق نیست
4- سرمایهگذاری بخش دولتی برای نیاز بخش مرتع کافی نیست.
5- مراتع کشور و بهرهبردار آن تا زمانیکه به یکدیگر وابسته نباشند، عملیات اصلاحی پاسخ نمیدهد و اگر موفق شود، پایدار نخواهد بود.
با توجه به عوامل یاد شده، برای رفع مشکلات بالا ابتدا باید بین مرتعدار و مرتع وابستگی ایجاد کرد. این امر زمانی امکانپذیر است که مرتعدار احساس مالکیت قانونی و در مرتع سرمایهگذاری کند، بدین ترتیب وی درآمد و سرمایهگذاری معینی دارد که این امر بین بهرهبردار و مرتع ارتباط و علاقه ایجاد می‌کند.
در برنامه اول سرمایهگذاریهای زیربنایی مانند تأمین نهاده توسط بخش دولتی و سرمایهگذاری اجرایی توسط بخش خصوصی و یا مرتعدار انجام میگرفت. در این برنامه نسبتهای سرمایهگذاری در امور مختلف اجرایی بین 40 تا 60 درصد نوسان داشت، این روند و برنامه در زمانی تدوین شد که سازمان جنگلها به وزارت کشاورزی و بخش عشایر به وزارت جهاد وابسته بود. پس از الحاق سازمان جنگلها و مراتع به وزارت جهاد سیاستهای اتخاذ شده قبلی مورد بررسی قرار گرفت و سیاستهای گذشته سازمان با تأکید بر این نکته که باید احساس علاقه و وابستگی بین بهرهبردار و مرتع شکل قانونی بهخود بگیرد، تدوین شد. سیاست فعلی سازمان بر این امر استوار بود که باید حقوق مرتعداران رسمیت قانونی بهخود بگیرد و این حق بهنحوی باشد که دستخوش تغییرات و سیاستها نشود. از طرفیبه بهرهبرداران و مرتعداران این حق داده شود که بتوانند مرتع خود را واگذار کنند و رسیدن به واحدهای اقتصادی در مرتعباید در رأس امور قرار گیرد. بهطور کلی در برنامه اول (72-1368) 6387266 هکتار طرح مرتعداری تهیه شد (آذرنیوند، 1380).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-5-2-1- برنام? پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
سیاست بخش مرتع در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به نتایج حاصل از تجربیات بهدست آمده، بر اساس عوامل زیر تهیه و به مرحله اجرا درآمده است:
1- با توجه به وسعت مراتع کشور و انتقال کار مردم به مردم، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و اقتصادی کردن واحدهای مرتعداری ضرورت دارد که بهرهبردار (مرتعدار) کلیه برنامههای اصلاحی و احیای مدیریت مرتع را انجام دهد.
2- دستگاههای فنی و دولتی بهمنظور اجرای دقیق طرح بهطور مستمر نظارت کنند.
3- در اجرای طرحها بهخصوص تشویق و ترغیب مرتعداران باید برای شغل آنان تضمین لازم وجود داشته و از تعداد مراکز تصمیمگیری کاسته شود و شرایط اجرای طرح بهنحوی باشد که مجری بتواند سرمایهگذاری کند.
4- واحدهای مرتعداری به واحدهای اقتصادی تبدیل شود.
5- تضمینهای قانونی در مورد اجرای طرحها ایجاد شود.
6- از اعتبارات واحدهای اعتبار دهنده برای کمک به مجریان طرحهای مرتعداری با بهره کم و بلندمدت استفاده شود.با توجه به عوامل یاد شده برنامههای بخش مرتع در برنامه دوم تدوین و پیشبینی شد که:
الف- در کلیه مراتع کشور مرتعداران ذیحق تشخیص و ممیزی مراتع انجام گیرد.
ب- تهیه و اجرای 23 میلیون هکتار طرح مرتعداری در سراسر کشور که مجموع برنامه اول و دوم تا سطح 30 میلیون هکتار از مراتع را پوشش دهد.
ج- بخش خصوصی در طرحهای مرتعداری، با سرمایهگذاری بین 40 تا 60 درصد، کلیه عملیات اصلاحی و احیایی لازم را به مرحله اجرا درآورد.
د- در بعضی از استانها با کمک بانک جهانی طرحهای مدیریت مراتع به مرحله اجرا درآید.
ه- 1500 هزار هکتار اراضی دیم کم بازده، تحت کشت گیاهان علوفهای دیم قرار خواهد گرفت.
و- بخش دولتی بذور مورد نیاز و نهادههای اساسی را تأمین خواهد کرد (آذرنیوند، 1380).
با توجه به اینکه در برنامه دوم پیشبینی شده بود برای 23 میلیون هکتار از مراتع کشور طرح مرتعداری تهیه شود، اما در عمل فقط برای 12503328 هکتار از اراضی مرتعی طرح مرتعداری تهیه شد (آذرنیوند، 1380).

فصل دوم
پیشینه تحقیق