لیدهای فسفر و نیتروسو بنزن …………………………………………………………………………………..12
شمای 1-19: افزایش هسته دوستی آب به ایمینها …………………………………………………………………………………………………………………13
شمای 1-20: واکنش کاهش ایمینها به آمینها ………………………………………………………………………………………………………………………14
شمای 1-21: کاهش ایمینها به آمین کایرال در مجاورت کاتالیزور کایرال …………………………………………………………………………….14
شمای 1-22: افزایش هسته دوستی آمینهای نوع اول به ایمینها ………………………………………………………………………………………….15
شمای 1-23: افزایش هستهدوستی ترکیبات دارای هیدروژن فعال به ایمینها ……………………………………………………………………….15
شمای 1-24: واکنش افزایش الکترون دوستی هالوژن به ایمینها ……………………………………………………………………………………………16
شمای 1-25: واکنش افزایش گروههای آلکیل به ایمینها ………………………………………………………………………………………………………..16
شمای 1-26: تشکیل حلقه تیازولیدون از واکنش ایمینها با مرکاپتو استیک اسید ………………………………………………………………..17
شمای 1-27: تشکیل حلقه بتا لاکتام از واکنش ایمینها با کتنها ………………………………………………………………………………………….17
شمای 1-28: تشکیل حلقه دیآزیریدین از واکنش ایمینها با آمین کلراید ……………………………………………………………………………18
شمای 1-29: تشکیل حلقه آزیریدین از واکنش ایمینها با دیآزوها ………………………………………………………………………………………18
شمای 1-30: تشکیل حلقه پیرول از واکنش درون مولکولی ایمینها ……………………………………………………………………………………..19
شمای 1-31: تشکیل حلقه اکسازول و تیازول از واکنش درون مولکولی ایمینها …………………………………………………………………..19
شمای 1-32: تشکیل حلقه با واکنش دیلز- آلدر ………………………………………………………………………………………………………………………20
شمای 1-33: واکنش سه جزئی ایمینها با استرهای استیلنی و الدهیدهای فعال ………………………………………………………………….21
شمای 2-1: سنتز مشتقات N-سینامیلیدن آنیلینها ………………………………………………………………………………………………………………..28
شمای 2-2: واکنش سه جزیی مشتقات N-سینامیلیدن آنیلینها با دیمتیل استیلن دیکربوکسیلات و N’,N-دی فنیل پارابانیک اسید …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
شمای 3-1: مکانیسم واکنش مشتقات N-سینامیلیدن آنیلینها، دیمتیل استیلن دیکربوکسیلات و N’,N-دیفنیل پارابانیک اسید …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
شمای 3-2: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب I(a4) …………………………………………………………………………………..62
شمای 3-3: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب II(a4) ………………………………………………………………………………..64
شمای 3-4: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب I(b4) ………………………………………………………………………………….68
شمای 3-5: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب II(b4) ………………………………………………………………………………..70
شمای 3-6: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب I(c4) …………………………………………………………………………………..74
شمای 3-7: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب II(c4) …………………………………………………………………………………76
شمای 3-8: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب I(f4) ……………………………………………………………………………………80
شمای 3-9: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب II(f4) …………………………………………………………………………………82
شمای 3-10: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب I(i4) …………………………………………………………………………………86
شمای 3-11: گسستهای مشاهده شده در طیف جرمی ترکیب II(i4) ……………………………………………………………………………….88
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل3-1- ساختار چهار ایزومر فضایی ممکن برای ترکیبa 4 ……………………………………………………………………………………………….65
شکل3-2- ساختار چهار ایزومر فضایی ممکن برای ترکیبb 4 ……………………………………………………………………………………………….71
شکل3-3- ساختار چهار ایزومر فضایی ممکن برای ترکیبc 4 ……………………………………………………………………………………………….77
شکل3-4- ساختار چهار ایزومر فضایی ممکن برای ترکیبf 4 ………………………………………………………………………………………………..83
شکل3-5- ساختار چهار ایزومر فضایی ممکن برای ترکیبi 4 …………………………………………………………………………………………………89
شکل3-6: فعالیت ضد باکتریایی ترکیبات (e1)، b)II4)، e)I4) و e)II4) در برابر دو باکتری گرم مثبت و دو باکتری گرم منفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
شکل 3-7: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (a4) …………………………………………………………………………95
شکل 3-8: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (a4) …………………………………………………………..95
شکل 3-9: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (a4) ………………………………………………………………………….96
شکل 3-10: طیف IR ترکیب I (a4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………97
شکل 3-11: طیف Mass ترکیب I (a4) ………………………………………………………………………………………………………………………………..97
شکل 3-12: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (a4) …………………………………………………………………….98
شکل 3-13: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (a4) ………………………………………………………98
شکل 3-14: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب II (a4) …………………………………………………………………… 99
شکل 3-15: طیف IR ترکیب II (a4) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
شکل 3-16: طیف Mass ترکیب II (a4) …………………………………………………………………………………………………………………………. 100
شکل 3-17: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (b4) …………………………………………………………………. 101
شکل 3-18: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (b4) ……………………………………………………..101
شکل 3-19: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (b4