ایران همواره پذیرای مسافران متعددی از نقاط مختلف کشور و جهان میباشد که سبب گردیده گردشگری به عنوان عنصری جدا نشدنی از این شهر قلمداد گردد.
1ـ8 روش تحقیق
نوع و روش تحقیق: نوع وروش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی بوده وداده های بدست آمده به شکل توصیفی مطرح گردیده وسپس مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند.
روش گردآوری اطلاعات: روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت میدانی وکتابخانه ای بوده،لذاجهت تهیه آماراقلیمی به ایستگاه هواشناسی فرودگاه رامسر،جهت تهیه برخی اطلاعات در زمینه مبانی نظری وتئوریک تحقیق به کتابخانه های دانشگاهی وعمومی وهمچنین برخی سایت های اینترنتی،جهت نمایش داده هاازنرم افزارExcelوبرای ترسیم نقشه هااز نرم افزار GISاستفاده شده است.جهت مشاهده وبازدید از مراکز اقامتی مرتبط با موضوع پایان نامه نیز به مراکز مورد نظرمراجعه نموده وجهت دریافت اطلاعات آماری ازسازمان های دولتی بهره برده شده است.
ابزار گردآوری اطلاعات: پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده، فیش، جدول، بانکهای اطلاعاتی و شبکههای اینترنتی
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: در این پژوهش ابتدا بصورت استقرایی مطالب گوناگون و اطلاعات خام و داده ها گردآوری گردیده و در پایان کار بصورت قیاسی به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته میشود.
1ـ9 سازماندهی تحقیق
این پایاننامه در 5 فصل تهیه گردیده شامل موارد زیر میباشد:
فصل اول: کلیات تحقیق که شامل: بیان مسأله تحقیق، سؤال تحقیق، فرضیههای تحقیق و …
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق شامل: تاریخچه مراکز اقامتی و گردشگری، انواع مراکز اقامتی و گردشگری، انواع برنامهریزی و…
فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی شهرستان رامسر شامل: وضعیت جغرافیایی، جمعیت، آب و هواو…
فصل چهارم: یافتههای تحقیق شامل: تعداد واحدهای اقامتی و نوع خدمات ارائه شده، میزان ورود گردشگران به این مراکز ، درجهبندی این مراکزو…
فصل پنجم: شامل: نتیجهگیری، ارزیابی فرضیهها و ارائه راهکارها و پیشنهادات میباشد.
1ـ10 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل ساکنین بومی شهرستان رامسر بعلاوه مسافران ورودی به مراکز اقامتی بخش خصوص و دولتی میباشند.
1-11- پیشینه تحقیق (ادبیات تحقیق)
میسون،پیتر،1390،درکتاب گردشگری ،اثرات،برنامه ریزی ومدیریت؛ترجمه روزبه میرزایی وپونه ترابیان بیان می کند؛ازآنجا که گردشگری فعالیتی تفریحی است که دراوقات فراغت به آن پرداخته می شود برنامه ریزی در حوزه اوقات فراغت معمولا تفریح وگردشگری رادر برمی گیرد.بنا براین برنامه ریزی گردشگری می تواند در درون زمینه ی گسترده تربرنامه ریزی اوقات فراغت درنظرگرفته شودوچارچوب برنامه ریزی گردشگری را می توان دراوقات فراغت درنظرگرفت.امااز قدیم بین تفریح درفضاهای باز وفراهم سازی شرایط گردشگری یک شکاف وجود داشته است که ابتدا به وسیله بخش دولتی وسپس به وسیله بخش خصوصی ایجاد می شده است.
حیدری،رحیم،1387، درکتاب مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری بیان می کند؛ در مورد اهمیت پژوهشها،برنامه ریزی وتوسعه صنعت گردشگری دیدگاههای بسیار زیادی ارائه گردیده است که در این مورد دامنه ی آن از تلقی دوکت(1976)که گردشگری را گذرنامه توسعه نامیده،تانظریه ترنر(1976)که صنعت گردشگری را امیدبخش ترین،پیچیده ترین وجایگزین ترین صنعتی می داندکه کشورهای درحال توسعه دربرابر خود دارند،بسیار متفاوت وگسترده است.مطالعه وتحقیق در موردصنعت گردشگری در راستای برنامه ریزی مطلوب آن به ویژه برای کشورهای درحال توسعه نظیر ایران اهمیتی بالا وحیاتی دارد،خاصه اگر این موضوع زمانی مطرح شود که در دهه های آتی منابع صادراتی تک محصولی بسیاری از کشورها به پایان خواهد رسید.از این روضرورت واهمیت بررسی و پژوهش درزمینه برنامه ریزی گردشگری که به صادرات نامرئی معروف شده است انکار ناپذیر است.
قره نژاد،حسن،1386،در کتاب مقدمه ای برتوسعه ی گردشگری ومهمانپذیری از یک سوآینده موفق وامیدوارکننده گردشگری واز سوی دیگرابتکارات جدید ومؤثر درگسترش سومین وبزرگترین صنعت دنیارا موردبحث وبررسی قرار داده است.نامبرده دراین کتاب همچنین به جهت پایداری توسعه گردشگری ومهمانپذیری واثرات این صنعت عظیم بر محیط وچون وچرایی آن در رشد وتوسعه پایدار صنعت گردشگری ومهمانپذیری اشاراتی نموده است
گی،چاک وای،1385،در کتاب جهانگردی در چشم انداز جامع بیان می کند صنعت جهانگردی در محیطی به اجرادر می آید که به وسیله ی نیروهای مختلف شکل می گیرد.یکی از مهم ترین نیروها به وسیله یک شبکه بسیار پیچیده از سیاست ها،قوانین،مقررات وسایر اقدامات دولت اعمال می شود.صنعت جهانگردی از صنعت ها وفعالیت های مختلف تشکیل می شود که در دامنه آن نه تنها از مرز ملت ها ومنطقه ها،بلکه از مرز خطوط تجارت وصنعت نیز می گذرد
رنجبران،بهرام،1388،درکتابی تحت عنوان خدمات صنعت گردشگری اشاره می کند که جاذبه های گردشگری به تنهایی موجبات سفر یارونق این صنعت رافراهم نمی کنند،بلکه امکانات وشرایط برای جابجایی واقامت گردشگران نیز باید فراهم باشد.صنعت جهانگردی نظام منسجمی است که عناصر آن لازم وملزوم یکدیگر می باشند.بدین مفهوم که اگرچه اسکان دراقامتگاه ها هدف اصلی یک گردشگر نیست،امابدون فراهم بودن امکانات اقامتی رغبتی برای دیدار از یک جاذبه ایجاد نمی شود.بنابراین تقاضا برای استفاده از امکانات اقامتی یک تقاضای مشتق شده است.البته موارد استثناء براین قاعده نیز وجود دارد.گاهی اوقات شرایط اسکان در یک بنای تاریخی فراهم می شود که دیدار از بناخود هدف اصلی گردشگر نیز می باشد.فراهم کردن امکانات اقامتی که صنعت هتلداری را به وجود می آورد،شامل تشکیلات وتسهیلاتی است که یکی از بخش های پویای صنعت گردشگری راتشکیل می دهد.
سازمان جهانی جهانگردی،1379،در کتاب برنامه ریزی ملی ومنطقه ای جهانگردی بیان می کند؛جهانگردی فعالیت نسبتأپیچیده ای است که چندین بخش اقتصاد وجامعه را در بر می گیرد.این امر بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته وغیر منتظره ای شود.اکنون جهانگردی فعالیت نسبتأ جدیدی دربسیاری از کشورها به شمار می رود.دولت ها واغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش جهانگردی به طور صحیح تجربه ای ندارند یا دارای تجربه کمی هستند.در کشورهایی که جهانگردی رونق زیادی ندارد برنامه ریزی می تواند رهنمون لازم را برای توسعه آن فراهم آورد.
کاظمی،مهدی،1386،در کتاب مدیریت گردشگری بیان می دارد؛پژوهش در صنعت گردشگری عبارت است ازبررسی مسائل مربوط به سفرو گردشگری به صورتی منظم،عینی ومنطقی که ممکن است مراحل مختلف پیش از سفر،حین مسافرت وبعد ازآن،همچنین امکانات،تسهیلات وبرنامه ریزی های مربوط رادر بر گیرد.هدف ا زپژوهشهای اولیه گردشگری،گرد آوری داده هایی برای پیش بینی ومحاسبه منافع اقتصادی این صنعت بود؛زیرا گردشگری به عنوان یک صنعت خدماتی،به ویژه برای کشورهایی که فاقد منابع دیگر بودند،ابزاری برای توسعه اقتصادی تلقی می شد.
حلاجی ثانی،مصطفی،1376،در کتاب توریسم در رامسر بیان می کند جاذبه های توریستی در شهرستان رامسربه دلیل محیط طبیعی آن از یک سو وفعال بودن حیات اجتماعی آن از سوی دیگربسیار گوناگون،پر تنوع وفعال است ودر آن می توان نمونه های جالبی از جاذبه های متنوع سیاحتی رامشاهده کرد.باوجود تمامی جاذبه ها واستعدادها تاکنون این جاذبه ها به طور کامل یا اصلأ بارور نشده اند.کمبود یا نبود امکانات توریستی وتفریحی در مراکز توریستی،فقدان تشکیلات،مدیریت منظم،سرمایه گذاری،برنامه ریزی صحیح و..مانع بهره برداری کامل از این منابع گردیده است.
منشی زاده،رحمت ا..،1376،در کتاب جهانگردی،ابتدا به تعاریف ومفاهیم جهانگردی وسپس به ابعاد اقتصادی توریسم،عوامل مؤثر وبرنامه ریزی توریسم،مکانها و ارزشها،بازتاب های مثبت ومنفی صنعت توریسم و جهانگردی وجایگاه آن در ایران پرداخته ومی گویدبا توجه به اهمیت جهانی این صنعت بدون تردید کشور ماباتوجه به وجود جاذبه های متنوع طبیعی وچشم انداز های زیبای جغرافیایی ومیراث های عظیم تاریخی دارای جایگاه ویژه ای است که که درصورت توجه بیشتر می تواند به یکی از قطب های توریستی دنیا تبدیل شود وملیونها جهانگرد را به سوی این مرز وبوم بکشاند.
1ـ12 بهرهوان تحقیق
شهرداری، فرمانداری، اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دانشگاه ها ومؤسسات آموزشی.
1ـ13 موانع و محدودیتها
1ـ عدم دسترسی به اطلاعات دقیق از وضعیت مراکز اقامتی بخش دولتی و خصوصی در دورههای زمانی مختلف
2ـ عدم سازماندهی مراکز اقامتی بخش خصوصی در یک قالب مشخص در جهت شناسایی تعداد و نوع خدمات ارائه شده توسط این مراکز و بروز مشکلات گوناگون به سبب گستردگی نوع فعالیت آنها در فصول مختلف
3ـ عدم ارائه اطلاعات کافی توسط مراکز اقامتی سازمانی دولتی و خصوصی که سهم قابل توجهی از بازار گردشگری شهر رامسر را به خود اختصاص دادهاند.
4ـ وجود تعداد بالای ویلاهای شخصی افراد غیر بومی در شهر که در مقاطع زمانی مختلف مورد استفاده قرار گرفته که به نوعی شناسایی و طبقهبندی مسافرین مقیم این شهر را با مشکل مواجه میکند.
5ـ وجود کاربریهای چندگانه غیرمجاز کافهها و کافیشاپهای ساحلی و کوهستانی از جمله ارائه محل خواب شبانه در فصول مسافرخیز بهار و تابستان که درآمارهای گردشگری شهر ثبت نمیگردد.
6ـ کمبود مطالب،کتب ومنابع کتابخانه ای در زمینه اقامتگاهها و مراکز اقامتی شهر رامسر.
1ـ14 مفاهیم و واژههای اساسی تحقیق
تحلیل جغرافیایی، مراکز اقامتی، برنامهریزی گردشگری، هتل، متل، خانههای اجارهای شخصی.
تحلیل جغرافیایی: جغرافیا شیوه های سازمانبندی فضای زمینی وپراکندگی اشکال وجمعیت ها را(به معنای مجموعه هایی ازافراد)بر روی پوسته جامد زمین مورد مطالعه قرار می دهد.رویه ی جغرافیایی ناشی از