رح محصول؛ بر عکس سبک؛ چیزی بیش از ظاهر آن است و موضوع به عمق و قلب محصول کشیده می شود. در واقع روش دیگری برای افزودن ارزش مورد نظر مشتری؛ عبارتست از تمایز محصول.
شرکتها در قبال طرح های عالی و چشمگیر محصولات خود شهرت کسب می کنند ( کاتلر و آرمسترانگ؛ 1379 ، 375 ).
2-1-3 -2 -3: ویژگی ها12:
ویژگی ها به عنوان ابزار یا وسایل رقابتی به حساب می آیند که محصولات شرکتها را از محصولات شرکتهای رقیب متمایز می نمایند.
امکان دارد محصول معینی با ویژگیهای گوناگون به بازار عرضه شود. نخستین تولید کننده ای که ویژگی مورد نیاز و ارزشمند تازه ای معرفی می نماید؛ مؤثر ترین امکان رقابت را در اختیار خواهد داشت.
2-1-3 -2 -4: نام تجاری :
مارک تجاری عبارت است از یک نام، واژه، نشان، علامت، طرح، یا ترکیبی از آنها که به منظور شناسایی محصول یا خدمت یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان به کار می رود و آنها را از سایر رقبا متمایز می کند. ( منبع پیشین ، 352 )
مارک تجاری از سوی مصرف کنندگان به عنوان بخش مهمی از محصول تلقی می شود. بهترین مارک های تجاری نوعی ضمانت نامه برای کیفیت محصول هستند.
می تواند هزینه های تولید را کاهش می دهد عملکرد محصول را بهبود بخشد
می تواند توجه جلب کند در بازار هدف نوعی مزیت رقابت به حساب می آید
شکل 2-2 : ویژگیهای طرح را نشان می دهد
2-1-3 -2 -5: بسته بندی13 :
بسته بندی به معنی ساخت یا تهیه و تعبیه ظرف یا محافظی است که سلامت کالای مظروف یا محتوای خود را در فاصله زمانی بعد از تولید و در مراحل حمل و نقل، انبارداری و توزیع تا مصرف نهایی حفظ نموده و از وارد آمدن صدمات و خواست احتمالی فیزیکی یا شیمیایی به آن جلوگیری می کند.
بسته بندی یک محصول باید دارای ویژگیهایی باشد از جمله شکل ( 2- 3 ) :
شکل 2-3 : ویژگیهای بسته بندی ( ونوس، 1380: 41)
بعضی از بازاریابان بسته بندی را همراه با 4P دیگر، پنجمین P ترکیب بازاریابی نامیده اند (کاتلر و آرمسترانگ،1379: 57)
2-1-3 -2 -6 : اندازه :
امروزه کالاهایی که در مقایسه با کالاهای رقیب دارای ابعاد، اندازه، حجم کوچکتر و مناسب ترین طول و عرض بوده باشد، وظائف اساسی خود را انجام داده و موفق تر خواهد بود ( بلوریان تهرانی، 1378، 57).
2-1-3 -2 -7 : خدمات :
خدمات از ویژگی های خاص بر خوردار است که آن را از دیگر کالاها متمایز می کند. بنابراین بازاریابها هنگام طراحی برنامه های بازاریابی خود در بخش خدمات، باید به این ویژگی ها توجه داشته باشند. (شکل 2-4)
محسوس بودن غیر قابل تفکیک بودن
متغیر بودنذخیره بودن
مالکیت قابلیت ارزیابی مشکلتر
اهمیت کانال های توزیع متفاوت
شکل 2-4 : ویژگیهای خدمات (عبدالوند، 1381، 24-21)
2-1-3 -2 -8: تضمین نامه:
ضمانت نامه تعهد کتبی است که شرکت به مشتری می دهد. ضمانت نامه ها محدودند یا کامل.
2-1-3 -3: ارتقاء :
مقصود از ارتقاء فعالیتهایی است که شرکت انجام می دهد تا بتواند در مورد ارزش محصول اطلاعاتی خوب به خریدار بدهد و مشتریان را تشویق کند که محصول مزبور را بخرند.
ارتقاء شامل تبلیغات، فروش شخصی، پیشبرد فروش و روابط عمومی می باشد.
ابزار ارتقاء: جدا کردن کامل روشهای ارتقاء از یکدیگر مشکل است. به عنوان مثال شرکت در یک نمایشگاه، پیشبرد فروش محسوب می شود، اما استفاده از نیروی فروش که در نمایشگاه حضور داشته باشند و بازدید کنندگان صحبت کنند به عنوان فروش حضوری طبقه بندی می‌شود.
جدول 2-1- ابزار ارتقاء
تبلیغاتفروش حضوریروابط عمومیپیشبرد فروشروزنامه
مجله
کتابهای راهنما