ا مهارت‌های سطوح برتر تفکر دانشجویان است. در این مطالعه نیز، محقق می‌تواند تاثیر گذاری ابعاد و زوایای مختلف برنامه درسی اجرا شده و محیط حمایتی دانشکده را بر هر یک از ابعاد مهارت‌های سطح برتر دانشجویان مطالعه نموده و ویژگی‌های هر یک از این ارتباطات را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. دانشجویان دانشکده‌های مختلف می‌توانند تحت تاثیر هر یک از این عوامل و ابعاد مطرح شده قرار بگیرند.
نتایج حاصل از این مطالعات نیز می‌تواند راهگشایی بسیار مفید برای مدیران و قانونگزاران فرایندهای آموزشی باشد. ایشان، با استفاده از تاثیرات مشخص شده هر یک از ابعاد برنامه درسی اجراشده و محیط حمایتی دانشکده، بر مهارت‌های سطوح برتر تفکر دانشجویان، می‌توانند به تصحیح و برطرف نمودن نواقص آموزشی و تقویت زمینه‌های قابل رشد و توانمند سازی شیوه‌های آموزشی در جهت بهبود مهارت‌های سطوح برتر تفکر دانشجویان اقدامات لازم را به انجام رسانند.
1-3- اهداف پژوهش
1-3-1-اهداف کلی:
1-تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شیراز
2- تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده در دانشگاه شیراز
3- تعیین کیفیت مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
4- بررسی رابطه بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
5-بررسی قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز
6-بررسی قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز
7- بررسی قدرت همزمان کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز
1-3-2- اهداف جزئی:
1- مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت برنامه درسی اجرا شده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
2- مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت محیط حمایتی دانشکده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
3- مقایسه مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
1-4- سؤالات پژوهش
1-4-1- سؤالات کلی:
1-کیفیت برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟
2- کیفیت محیط حمایتی دانشکده از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟
3- مهارتهای سطوح برتر تفکر از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟
4-آیا رابطه معناداری بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز وجود دارد؟
5-آیا کیفیت برنامه درسی اجرا شده، پیشبینی کننده معنادار مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز میباشد؟
6- آیا کیفیت محیط حمایتی دانشکده، پیشبینی کننده معنادار مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز میباشد؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

7- آیا تعامل کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده به طور همزمان، پیشبینی کننده معنادار مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز میباشد؟
1-4-2- سؤالات جزئی:
1- آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز از کیفیت برنامه درسی اجرا شده وجود دارد؟
2- آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز از کیفیت برنامه درسی اجرا شده وجود دارد؟
3- آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز از کیفیت محیط حمایتی وجود دارد؟
4- آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز از کیفیت محیط حمایتی وجود دارد؟
5- آیا تفاوت معناداری بین مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز وجود دارد؟
6- آیا تفاوت معناداری بین مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز وجود دارد؟
1-5- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
1-5-1-تعاریف مفهومی:
برنامه درسی اجرا شده:
مجموعه اقدامات و فعالیتهای یاددهی- یادگیری است که بر اساس برنامه درسی مورد نظر و آنچه که اساتید از آن برداشت کردهاند در محیط واقعی دانشگاه و کلاسهای درس به اجرا در میآید. این برنامه در سطح کلاس درس است و در واقع تفسیر و برداشتی از برنامه درسی قصد شده توسط اساتید است که با توجه به تجربه و اعتقاد آنها در کلاس درس به اجرا در میآید (اسکیمدت و همکاران، 1997). همچنین گلثورن، بوشه و وایتهد77 برنامه درسی اجرا شده را برنامه درسی انتقال یافته و برنامه درسی به عنوان تدریس معلم که در عمل مشاهده می‌شود تعریف نمودهاند. به عبارتی تصمیمات معلمان درباره برنامه درسی تعیین کننده میزان اطلاعاتی است که در کلاس آموزش داده می‌شود و تحت تاثیر عوامل و متغیرهای متعددی قرار می‌گیرد مانند محدودیت‌های فیزیکی، قانونی، زمانی و … (گلوثورن، بوشه و وایتهد، 2009).
محیط حمایتی دانشکده:
عاملی است که بر رشد کیفیت علمی، پژوهشی، فکری، توانایی زیبا شناسی، کلامی و خلاق تاکید دارد. همچنین توجه به رشد تفکر انتقادی، تحلیلی و بهسازی شایستگیها و تواناییهای حرفه‌ای و شغلی مدنظر است که می‌تواند بر جنبههای گوناگون یادگیری دانشجویان، توسعه و بهبود فردی و روابط با اساتید، دانشجویان و مدیران نیز موثر باشد (ملد و هانتز78، 1998).

مهارتهای سطوح برتر تفکر :
مهارتهای سطح برتر شامل تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزیابی است و مستلزم تسلط بر سطوح پیشین مانند به کارگیری قوانین عادی در رابطه با مسایل و مشکلات مشابه یا جدید میباشد(مک دیویت، 1993). مک دید79 (1995) مهارتهای سطوح برتر تفکر را چنین تعریف میکند: فرآیند فکری منظم تصور، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و یا ارزیابی فعالانه و ماهرانه اطلاعات جمع آوری شده یا تدوین شده از طریق مشاهده، تجربه، تفکر، استدلال یا ارتباط به عنوان مبنایی برای باور و عمل میباشد. بر مبنای الگوی کوهن80(????)، آموزش سطوح برتر تفکر مشتمل بر چهار مؤلفه میباشد که شامل بعد انتقادی،تفکر خلاق، تصمیم گیری و حل مسأله می باشد.
مهارتهای سطوح برتر تفکر به عنوان درک حقایق، مفاهیم، اصول و رویهها (هالادینا81،1997)، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزیابی (بلوم82، 1956) تعریف شده است.
تفکر سطح برتر، تفکر انتقادی یا راهبردی نیز نامیده میشود و به عنوان توانایی استفاده از اطلاعات برای حل مسائل، تجزیه و تحلیل استدلالها، بحث و گفتگو در مورد مسائل و موضوعات یا پیشبینی کردن تعریف میشود ( آندربیک، بورگ و پیترسون 83، 1993 ؛ ونگلینسکی84، 2002). این تفکر، شامل بررسی فرضها و ارزشها، ارزیابی مدارک و شواهد و ارزیابی نتایج میباشد (پترس85، 2005).
1-5-2-تعاریف عملیاتی:
کیفیت برنامه درسی اجرا شده: نمرهای که دانشجویان بر اساس طبقه بندی مدیریت ورزش دانشگاه فلوریدا (2004) از کیفیت انواع برنامه درسی به چگونگی اجرای برنامههای درسی عمومی، تخصصی، اصلی و عملی توسط اعضای هیئت علمی، در مقیاس محقق ساخته کیفیت برنامه درسی اجرا شده، اختصاص میدهند.

کیفیت محیط حمایتی دانشکده: نمرهای که دانشجویان به میزان تاکید محیط دانشکده بر رشد شخصی، اجتماعی، حرفه‌ای، تفکر خلاقانه و ارزش فردی و ارزش رشته در مقیاس کیفیت محیط دانشگاه از پرسشنامه تجربیات دانشجویان دانشکده ( پیس و کوه،2002) اختصاص میدهد.

مهارتهای سطوح برتر تفکر : نمرهای که دانشجو با توجه به ابعاد چهارگانه مهارتهای سطوح برتر تفکر شامل بعد خلاقیت، بعد انتقادی، بعد تصمیمگیری و بعد حل مسأله (کوهن 1971) کسب مینماید.
فصل دوم

پیشینه پژوهش
در این فصل، ابتدا مبانی نظری چون متغیرهای برنامه درسی، محیط حمایتی دانشکده و مهارتهای سطوح برتر تفکر معرفی شده و پس از جمعبندی، پژوهش‌های کاربردی در این زمینه ارائه شده و در پایان، مدل مفهومی پژوهش ارائه خواهد شد.