اط میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-4- سوالات پژوهش
سوال اصلی
آیا میان مدیریت سود و تغییرات آن وسود دوره آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوالات جزیی
آیا میان مدیریت سود وتغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و تغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
1-5- فرضیه‌های تحقیق:

فرضیه اصلی:
میان مدیریت سود و تغییرات آن وسود دوره آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیات جزیی
میان مدیریت سود وتغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان سود دوره آتی و تغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
1-6- روش تحقیق و مدل تحلیلی پژوهش
این تحقیق از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگی پس رویدادی می باشد. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی استفاده خواهد شد.

سود دوره آتی
جریان وجه نقد عملیاتی
تغیرات سود
اقلام تعهدی اختیاری
اقلام تعهدی غیر اختیاری
لگاریتم طبیعی اندازه شرکت
صورت های مالی از سایت مدیریت پژوهش, توسعه و مطالعات اسلامی- سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت می شود.
پایگاه اطلاعاتی شرکت بورس
پایگاه اطلاعاتی تدبیر پرداز و صحرا نیز در جمع آوری اطلاعات به کار می رود.
1-7- جامعه آماری
جامعه آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران هستد که با استفاده از روش غربالگری انتخاب می شوند .
1-حداقل 5 سال متوالی در بورس حضور داشته باشند
2-نماد سهام آنها برای دوره بیش از 6 ماهه بسته نباشد
3-سال مالی آنها از 1/1/1387 هر سال تا 29/12/1390 باشد
4-جزء شرکتهای واسطه ای و بانکی نباشند.
5-سهام آنها شناور در بورس باشد .
1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تعیین ساختار سرمایه و سودآوری در این تحقیق از مدل رگرسیون خطی چند گانه، آزمون آنالیز واریانس برای داده های نا برابر (ANOVA) و ضریب همبستگی استفاده می شود. کلیه مراحل با نرم افزار آماری SPSS (یا EVIEWS) تحلیل می شود.
برای محاسبه ضریب همبستگی نمونه ای یا پیرسون در صورتی که متغیرهای اعداد صحیح باشند از فرمول ذیل استفاده می شود :
مقدار r بیانگر رابطه خطی بین xو y می باشد و علامت آن نشان دهنده جهت این رابطه است وممکن است زوج متغیر هایی باشند که رابطه آنها قوی باشد اما الزاما خطی نباشند. در این حالتr معیار مناسبی نخواهد بود.
در ادامه جدولی برای آزمون خطی بودن رابطه بین xوy به نمایش در می آید . هرگاه تنها یک متغیر مستقل در مدل باشد آزمون صفر 2R معادل آزمون صفر بودن 1? یعنی صفر بودن شیب خط رگرسیون است . مقدار 2R درصد تغییرات بین مشاهدات بوسیله مدل رگرسیون خطی را نشان می دهد یعنی فرض H0:R2=0 معادل آزمون اعتبار مدل رگرسیونی است که در این روش جدول تحلیل واریانس برای آزمون وجود یا عدم وجود رابطه خطی با استفاده از آماره F که فرضیه های آن بصورت ذیل می باشد آمده است:
عدم رابطه خطی H 0 : ?1 = 0
وجود رابطه خطی H 1 : ?1 ? 0
جدول تحلیل آماره F
سطح معنی داری
Signfدرجه آزادیمجموع مربعاتمیانگین مجموع مربعاتآماره Fمنبع تغییرات
KMSR = SSR/KMSR/MSEرگرسیونn-K-1MSE = SSE/(n-K-1)باقیماندهn-1مجموع
اگر تعداد محاسبه شده آماره آزمون F بزرگتر از سطح معنی دار باشد در مدل رگرسیون معنی دار است و می توان فرض رابطه خطی بین متغییر مستقل و وابسته را بیان نمود.
آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی
از آنجایی که ضریب همبستگی با توجه به نمونه ای مشخص محاسبه می شود از نمونه ای به نمونه ای دیگر تغییر می یابد. حال این پرسش مطرح می شود که بین متغیر xو y که ضریب همبستگی آن تعیین شده همبستگی معنی داری وجود دارد یا نه؟ و یا اینکه آیا می توان به وجود یک رابطه علت و معلولی خطی اذعان داشت و یا اینکه ضریب همبستگی به دست آمده ناشی از شانس و تصادفی بوده و ضریب همبستگی جامعه که آن را با P نشان می دهیم برابر صفر است.
برای آزمون همبستگی میان دو متغیر تصادفی xوy یا به عبارت ساده تر آزمون اینکه ضریب همبستگی جامعه برابر صفر است یانه نیاز به یک آماره مناسب داریم. این آماره برای آزمون صفر بودن ضریب همبستگی جامعه که دارای توزیع t با در جه آزادی n-2 می باشد عبارت است از:
t =
که فرضیات آن به صورت ذیل است:
در این حالت اگر آماره آزمون بین مقادیر بحرانی قرار گیرد نمی توان فرض صفر را رد کرد و ضریب همبستگی به دست آمده معنی دار تلقی نمی شود و اگر آن بین مقادیر بحرانی قرار نگیرد فرض پذیرفته می شود و وجود یک همبستگی مشخص می شود.
با توجه به نتایج استخراجی از نرم افزار SPSS داریم:
. اگر 1 باشد چنین بیان می شود که نتایج (ضریب همبستگی به دست آمده ) معنی دار نیست
. اگر باشد یعنی نتایج معنی دار است
. اگر باشد یعنی نتایج زیاد معنی دار است
. اگر باشد یعنی نتایج خیلی زیاد معنی دار است
درجه آزادی نیز از فرمول n -2 به دست می آید.
1-9- ساختار تحقیق
در فصل دوم این پژوهش ادبیات نظری و مبانی مورد بحث قرار می گیرد و همچنین پژوهش های پیشین مورد بررسی قرار می گیرد بر اساس یافته های این فصل روش پژوهش و فصل سوم را بنا نهاده خواهد شد و نتایج آماری را در فصل چهارم آورده و آزمون فرض ها را مورد بررسی قرار داده می شود در نهایت در فصل پنجم نتایج پژوهش ارائه خواهد شد.

مبانی نظری تحقیق
صل دوم: مبان

2-

مقدمه
مدیران، تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاری بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکتها اختصاص داده‌اند. مدیران از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می‌شوند، زیرا پاداش آنها به میزان سود شرکتها بستگی دارد. تحلیل‌گران مالی، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات بوده و درک صحیح کیفیت سود یک بخش اساسی از این رویه می‌باشد. انتشار خبرهای خوب در مورد سود شرکتها بطور قابل ملاحظه‌ای بر قیمت سهام تاثیر می‌گذارد و بعید است که حساسیت و وسواس بازار نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود کاهش یابد. همچنین تمرکز بازار بر سود خالص باعث عدم توجه به سایر شاخصهای ارزیابی عملکرد شده است. درحالیکه بایستی به این موضوع نیز توجه شود که آیا سود خالص گزارش شده نتیجه نهایی یک فرآیند گسترده حسابداری موردنظر مدیران بوده است یا خیر. ارزیابی کیفی استفاده‌کنندگان صورتهای مالی کمک خواهد کرد که قضاوت و ارزیابی درستی از سود دوره جاری و برآورد سود آتی داشته باشند.

2-1- مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن :
مقوله سود در مباحث حسابداری و مالی با توجه به بحث کیفی آن و همچنین بعنوان ابزاری برای تصمیم گیری از جایگاه ویژه ای برخورداراست همچنین با مروری بر تاریخچه وادبیات کهن دانش حسابداری درمی یابیم که کمتر مفهوم یا پدیده ای ، همانند سود مورد بحث و منازعه فراگیر بین تئوریسین ها و متفکران حسابداری و طبقات مختلف حرفه حسابداری و مالی قرار گرفته است. اگر چه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک ابزار بنیادی با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی،این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت یک شرکت از دیدگاه حسابداری و مالی میباشد . بر اساس فرضیات “بازار کارا”1 و همچنین تحقیقات انجام شده مشاهده می شود که سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد . محاسبه سود حسابداری بعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت ها و یا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای و تحلیل گران و مفسران مالی همواره مورد تاکید قرار داشته است.
اهداف مشخص گزارشگری سود را به شرح زیر می توان برشمرد:
1- استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه