اورزی، باغبانی و جنگلداری کاربرد دارد.

1-2-9-5 کاربردهای اقتصادی کشت بافت گیاهی
ریزازدیادی یکی از روشهای کشت بافت است که از آن برای ایجاد تعداد زیادی گیاه مشابه از یک گیاه مادری استفاده میشود. مزیت مهم ازدیاد این است که از طریق آن میتوان بسیار سریعتر از روشهای سنتی تعداد زیادی گیاه مشابه تولید کرد. این روش مخصوصاً در دست‌ورزی ژنتیکی کاربرد زیادی دارد، زیرا از این طریق میتوان گیاه تراریخته جدید را سریعاً تکثیر نمود (علیزاده، 1390).
با استفاده از ریزازدیادی بیش از 10 هزار گونه گیاهی با موفقیت تولید شدهاند. بسیاری از این گونهها زینتی هستند، با این وجود این روش برای گیاهان زراعی و درختان میوه نیز مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از این روش در بعضی از شرایط خاص بسیار مفید است. اولاً در گونههایی که تکثیر رویشی در آنها مشکل است و یا گونههایی که بذر سرسخت دارند (یعنی به سختی جوانه میزنند) که از آن جمله میتوان به گونههای زینتی مانند ارکیده اشاره کرد. مورد دوم شامل موقعی است که آمیزش گیاهان و ازدیاد از طریق بذر، سرعت تکثیر گیاه را کاهش داده و برای مثال در گونههای درختی موجب به وجود آمدن تنوع ژنتیکی ناخواسته می‌شود. سومین مورد، کاربرد ریز ازدیادی برای تکثیر گیاهانی است که بعضی از بیمارهای ساختاری در آن‌ها از طریق روشهای سنتی تکثیر منتقل میشود ولی از طریق ریزازدیادی مریستم یا بافتهای دیگر امکان انتقال آنها وجود ندارد (افشاری پور 1372).

1-2-9-6 کاربردهای کشت بافت گیاهی در مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی