و ارتباطات مجموعه‌ای در هم تنیده از اجزاء مرتبط با یکدیگر، شامل زیرساختها و فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی، کاربردها، خدمات، نیروی انسانی و نیز ساختارها و سازمانهای متولی است که در ارتباط با نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی یک کشور فعالیت می‌نمایند. در نظام مرتبط با خدمات الکترونیک روستایی، چنین مجموعه‌ای می‌بایست تمرکز بر محیط‌های روستایی نموده و در تعامل با سطوح توسعه، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. لذا، خدمات الکترونیک روستایی، مقوله ای پیچیده بوده و توسعه آن مستلزم تعامل همزمان ابعاد سه گانه فناوری، خدمات و آگاه سازی (شروط لازم) با در نظر گیری نوعی نظام پشتیبانی سازمانی، نیروی انسانی، برنامه‌ای و همانند آن (شرط کافی) می باشد.یکی از ابزارهای لازم برای راهگشایی و استفاده از قابلیتهای خدمات الکترونیک روستایی، شناسایی و تحلیل دقیق ابعاد مختلف خاصه بررسی نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت ها و تهدیدهای مطرح می باشد.( ازکیا و غفاری، 1383 (
.لذا توسعه خدمات الکترونیک در روستا ها امری ضروری و مهم تلقی میگردد .بنابراین سوال اصلی تحقیق عبارت است از:
عوامل موثربر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی کدامند؟
1-3.اهمیت وضرورت موضوع تحقیق
با توجه به اینکه افزایش جمعیت وبیکاری و فقر در حوزه روستایی، مهاجرت روزافزون روستاییان به سوی شهرهای بزرگ و …. از جمله دلایلی هستند که ضرورت و اهمیت توسعه پایدار روستایی را نمایان می سازد.که مطالعات انجام شده درباره خدمات الکترونیک روستایی (ICT)چند سالی است که در دنیا مطرح شده است ودر کشور ما نیز از سال 1382 به بعد کتاب ها، مقالات و رساله های دانشگاهی به طور مستقیم وغیر مستقیم در این مورد به تحقیق پرداخته اند که می توان به مواردی از آن ها اشاره کرد:بنابراین توسعه خدمات الکترونیک و گرایش و ایجاد انگیزه و افزایش جذب روستاییان به استفاده از خدمات الکترونیک در دسترس یک ضرورت مهم و کاربردی تلقی گردیده که با ایجاد بستر مناسب واین امر امکان پذیر خواهد گردید.
علی اکبر جلالی در کتابی تحت عنوان “یک سال تلاش در توسعه فناوری اطلاعات” نتیجه تلاش ها و فعالیت های انجام شده در راستای تحقق فناوری اطلاعات و گسترش آن درایران را بیان نموده و مشکلات پیش روی در این زمینه را برشمرده است (جلالی، 1381) .
-جلالی، روحانی و زارع در کتاب ” روستاهای الکترونیکی ” به طور مستقیم اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها را بررسی کرده اند و ضمن بیان ضرورت استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها و بیان نمونه های موفّق جهانی آن به بررسی دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی این پدیده در روستاها پرداخته اند. ضمناً این کتاب در حال حاضر تنها کتاب فارسی در زمینه ICT روستایی است (جلالی، روحانی و زارع، (1385 .
-رضوانی در کتاب ” مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ” توجه بهخدمات الترونیک را از اولویت های اساسی در فرایند برنامه ریزی توسعه روستایی کشور دانسته و از آن به عنوان ابزاری ضروری جهت رشد و توسعه روستایی یاد کرده است و به کاربردهای متنوع و گسترده ICT و ITدر نواحی روستایی اشاره نموده است (رضوانی، 1387 ) .
-یافته های پژوهشی الهامی با عنوان ” بررسی زمینه های گسترش ICT در توسعه روستایی در دهستان دابوی شمالی محمودآباد” نشان می دهد که موانع مدیریتی، فنی، فرهنگی – اجتماعی از محدودیت های عمده گسترش خدمات الترونیک در این منطقه محسوب می شود (الهامی،.1385)
-نوری در پژوهشی با عنوان “تحلیل زمینه های گسترش های فناوری جدید اطلاعاتی و ارتباطی در توسعه روستایی” به این نتیجه رسیده است که جهت دستیابی به آثار مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات ضروری است بستر مناسب برای گسترش کاربرد این فناوری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، سیاسی و محیطی در همه سطوح اعم از ملّی،منطقه ای و محلّی فراهم شود (نوری، 1385) .
-در سال 1382 اولین همایش توسط “کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا” پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید که در مجموعه مقالات ارائه شده در این همایش، ابعاد متفاوت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی مورد بحث قرار گرفته است.
-در سال” 1384 همایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه محلّی ” در روستای قرن آباد از توابع استان گلستان اولین مرکز ICTروستایی کشور برگزار شد و در آن گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی مورد بررسی قرار گرفت.
– یافته های هدایتی مقدّم در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “ارزیابی نقش دفاتر ICTروستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی استان اصفهان: مطالعه موردی روستاهای سین، مدیسه، مهرگان و کبوترآباد ” نشان می دهد که دستاوردهای اقتصادی دفاتر ICT بیشتر از دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی است و علی¬رغم توانمندی های بالای دفاتر در ارائه خدمات، فعالیت این دفاتر عمدتاً به خدمات پستی و پست بانک محدود می باشد (هدایتی مقدم، 1387) .
-بدرقه در کتاب خود تحت عنوان” استراتژی های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات”ICT به کلیات و مفاهیم ICT و کاربردهای مختلف این فناوری پرداخته و همچنین به روستای الکترونیکی اشاره و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا را در فصل هشتم کتاب توضیح داده است (بدرقه، 1385)
ثرین- پذیرش آی سی تی در بین نوجوانان نروژی را بررسی کرده و با تمرکز بررفتار و توان پذیرش آی سی تی بر مبنای دو فرضیه اساسی، عوامل مؤثر بر پذیرش این فناوریها را تقسیم بندی کرده است . بر اساس نخستین فرضیه او مبنی بر وجود رابطه بین آی سی تی و کاربران برای پذیرش این فناوری ها، عوامل مؤثر بر پذیرش عبارت اند:از ویژگی های آی سی تی، ویژگی های کاربر، و ویژگی های مربوط به ارتباط بین آی سی تی و کاربر . در فرضیه دوم، وجود احساس نیاز به آی سی تی و وجود امکانات برای پذیرش آن دو شرط اساسی پذیرش برشمرده شده اند.
1-4.اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی زاهدان با استفاده از مدلهای ttf وutaut می پردازد، اهداف زیر مد نظر است : که
-اهداف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی زاهدان با استفاده از مدلهای ttf وutaut می باشد.
اهداف فرعی :محقق با توجه به کمبود تحقیقات موجود در این زمینه و همچنین به علت اهمیت خدمات الکترونیک در میان کاربران روستای و افزایش فهم استفاده کنندگان از علم الکترونیک و میزان توسعه این علم جهت انجام امور در مناطق روستایی بدین نتیجه رسیده است که انجام این تحقیق اهمیت و ضرورت اجتناب ناپذیر دارد.که این اهداف فرعی پژوهش شامل :
الف-تاثیر عوامل توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی
ب-تاثیر اولویت عوامل اثر گذار برتوسعه خدمات الکترونیک و ارتباط ان با میزان استفاده کاربران روستایی
ج-بررسی راهکارهای توسعه خدمات الکترونیک و میزان استفاده از آن در میان کاربران روستایی می باشد.
1-5.چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری الگویی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج قبلی پیرامون مسئله نشأت گیرد. به طور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و تعدیل گر که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازد. ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه ها، آزمون ها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند. (خاکی، 1387، 30).1
تمامی مطالب یاد شده در بالارا می توان در سوال های اصلی تحقیق تلخیص کرد .

1-6.سؤالات تحقیق
سوال اول- عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی کدامند ؟
سوال دوم-اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی چگونه است ؟
سوال سوم- راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی چیست؟

1-7.قلمرو مطالعاتی تحقیق
الف- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی در حوزه مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد..
قلمرو مکانی
دراین تحقیق جامعه آماری نمونه ایی از افراد ساکن روستاهای زاهدان که از خدمات الکترونیک استفاده می کنند و بصورت نمونه تعداد 105نفر می باشند.
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی در این تحقیق بازه سالهای ابتدای دیماه سال 1391 تا پایان دیماه سال 1392 می باشد.
1-8.تعاریف مفاهیم و واژه های تحقیق
توسعه خدمات الکترونیک: در تعریف آکادمیک‌ تر، این “خدمات الکترونیک” مجموعه خدماتی هستند که با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، درجهت راهبردهای دستیابی به توسعه پایدار و ارتقا سطح کیفیت زندگی بشر در تمام زمینه‌ها، به کارگرفته می‌شوند. شناخت این مفاهیم به ما کمک می‌کند که تعاملات جدید دنیای رسانه را حل کنیم. شکی نیست که مجموعه‌ای از مفاهیم و اصطلاحات جدید وارد حوزه رسانه شده‌اند که شالوده روابط، موضوعات و رویکردهای ژورنالیستی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. (فاضلی،1386)
کاربران روستایی:افرادی که در یک محل با تعدادی محدود در نقطه ایی مشخص زندگی و جهت ارتباطات روزمره الکترونیکی در مکانی خاص که بعنوان دفاتر خدمات الکترونیکی تعرف می شود، از خدمات اینترنتی استفاده می نمایند.(بهرامیان،1386)

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
در این فصل ابتدا به بررسی ادبیات فناوری اطلاعات ایران،خدمات الکترونیکی ،مدلهای خدمات الکترونیکی،مدلهای اطلاع