یتواند غیر ارادی و برخاسته از فطرت ناخودآگاه باشد. و به علاوه بنای عقلا باید عملی نیکو و ممدوح باشد، از این رو نسبت آن دو عموم و خصوص من وجه است.49
در تفاوت عرف و بنای عقلا به علاوه میتوان گفت: عرف معمولاً مختص یک زمان و مکان است و دائماً در زمانها و مکانها در حال تغییر است، در حالی که بنای عقلا یعنی روش دائمی عقلا در همهی زمانها و مکانها که متصل به عصر معصوم است و از جانب معصوم تأیید شده و یا دست کم رد نشده است.
1-1-2-3سیرهی متشرعه
1-1-3-3-1تعریف سیره متشرعه
سیره در لغت به معنای عادت و روش است و در اصطلاح فقهای اصول عبارت است از استمرار روش و رفتار عمومی و تبانی آنان بر انجام یا ترک چیزی که اگر مراد از مردم همهی عقلا از هر کیش و آیین و ملت که باشند، مورد نظر قرار گیرد، به آن سیرهی عقلاییه یا بنای عقلا گویند و اگر مراد از مردم همهی مسلمانان یا تنها خصوص گروهی از آنان مورد نظر باشد، آن را سیرهی متشرعه نامند.50

بنابراین سیرهی متشرعه عبارت از روش و رفتاری است که همواره و به طور مستمر از همهی مردم مسلمان و پایبند شریعت و یا تنها از گروه خاصی از آنان-همچون امامیه- به این عنوان که مسلماناند، بروز میکند، همانند عمل به اخبار ثقات، اقامهی نماز ظهر در روز جمعه و عدم پرداخت خمس در ارث.51