گویند. خاطره یادآوری گذشته است و عمدتاً مفهوم فردی و شخصی دارد. بر این اساس خاطره به دو نوع : خاطره ی فردی و خاطره ی جمعی تقسیم می شود.