………………………………………………………………………… 82-3- سرنوشت علف کش ها …………………………………………………………………………………………………………. 9 2-3-1- فرایند های فیزیکی…………………………………………………………………………………………………………. 9 2-3-1-1- جذب توسط گیاه ………………………………………………………………………………………………… 9 2-3-1-2- جذب توسط ذرات خاک …………………………………………………………………………………………. 10 2-3-1-3- تبخیر و تصعید ………………………………………………………………………………………………………… 12 2-3-1-4-رواناب………………………………………………………………………………………………………………………. 13 2-3-1-5- آبشویی ………………………………………………………………………………………………………………… 132-3-2- فرایند های بیولوژیکی موثر در سرنوشت آفت کش ها …………………………………………………………… 15 2-3-2-1- تجزیه ……………………………………………………………………………………………………………………… 152-4- تجزیه علف کش متری بیوزین در خاک …………………………………………………………………………………… 16 2-4-1- تجزیه شیمیایی …………………………………………………………………………………………………………… 16 2-4-2- تجزیه زیستی ………………………………………………………………………………………………………………….

  • 2