مسئولان اجرایی و برنامه ریزان مرتبط با نواحی شهری قرار گیرد.
حمزه خیراندیش
نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393
1-1.بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق
توجه به محیط زیست و آلودگی و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین و طبیعت سالم و پاک یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است که به وفور در اختیار ما قرار دارد. کنترل آلودگی محیط از جمله مواد زاید جامد، بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل میدهد که با توجه به اصول و موازین بهداشتی اقتصادی جایگاه ویژهای را در علوم و فنون جدید به خود اختصاص داده است. بدین لحاظ باید تا حد امکان به مواردی همچون اهمیت مسئله شناخت و طبقهبندی مواد، سیستمهای جمعآوری و حمل و نقل و روشهای دفع و دفن مواد و عدم آلودگی محیط زیست شهری و اقلیمی منطقه مورد توجه قرار گیرد. همچنین بایستی مبادرت به ارائه راهکارهای اساسی در جهت بهبود شرایط و بهینهسازی تکنولوژی موجود در مدیریت مواد زاید جامد و زبالههای شهری جمعآوری شده توسط شهرداری در حد کلان اقدام نمود که در صورت اعمال، بازتاب آن تأثیر اساسی در حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست جامعه و اقلیم منطقه ما خواهد داشت.
توجه به امر بهداشت و سلامت جامعه و رعایت جنبههای پیشگیری قبل از درمان بدون توجه به سیستمهای جمعآوری و دفع مواد زاید که سبب آلودگی در شهرها و روستاههای کشور است، امکانپذیر نیست. اشاعه بیماری کیست هیداتیک، بروز گهگاه و با انواع بیماریهای پوستی و سلسله بیماریهای سرطانزا و سکتههای نابهنگام در جوامع کنونی که معمولاً به مواد فسادپذیر و پس ماندهای شیمیایی محیط زیست و اقلیم منطقه نسبت داده میشود. ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمی و عفونتزا با زبالههای شهری و انتشار آنها در آب و خاک و هوای زندگی روزمره ماست.
یکی از عوامل مهم و نقش اساسی در خصوص آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه که باید توجه ویژهای به خطرات و زیانهای ناشی از عدم کنترل زبالههای شهری و صنعتی و غیره را شناسایی نموده و در سیستم جمعآوری به حمل و نقل توجه خاصی گردیده و به روشهای دفع زباله از قبیل سوزاندن، کمپوست و دفن بهداشتی نیز اهمیت داده شده و در زمینه بازیافت نیز آگاهی کامل داشته باشد. تا بتوانیم از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه را تا حد امکان کاهش داد. از اینرو قبل از شروع بحث، پرسش زیر را در پیش رو خواهیم داشت:
* در مورد جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه، مکانیابی محل دفن زباله و وضع موجود و ارائه راهکارهای مناسب و بهتر جهت جمعآوری و جداسازی و بازیافت و یا دفن بهداشتی آن در شهر باید چه اقداماتی را انجام داد.
در سالهای اخیر افزایش روز افزون تولید مواد زاید جامد شهری موجب شده، حفاظت محیط زیست از آلودگی خاک ناشی از دفن بیرویه زباله اهمیت فراوانی را به خود اختصاص دهد. انسان و بسیاری از موجودات به شیوههای مختلف، تولید کننده زباله هستند و کنترل آنها نوعی تضمین سلامت و بقای محیط زیست به شمار میرود. جمعیت شهرها زیادتر میشود، ساختمانهای یک و دو طبقه به ساختمانهای چند طبقه در وسعت محدود تراکم پیدا میکند. فضاهای سرانه در شهرهای بزرگ کمتر و کمتر شده و با تولید زباله بیشتر در وسعت کمتر رابطه پیدا میکند. از طرف دیگر پیشرفتهای علمی و صنعتی و مصرف روز افزون مردم تولید سرانه زباله را نیز افزایش میدهد و در چنین اوضاعی مسئله زباله در شهرها مشکل پیچیدهای را ایجاد میکند. تلنبار کردن و بطور غیر اصولی و غیربهداشتی جمعآوری و حمل و نقل و دفع زباله در جاهای پرجمعیت با خودپالایی طبیعی سازگار نیست و آنرا شکست داده و محیط را آلوده ساخته و باعث شیوع بیماریهای خطرناک از قبیل بیماریهای رودهای و انواع مسمومیتها میشود. با توجه به شرح مختصری که گذشت اولویت و ارجحیت دادن به مسئله زباله به خودی خود نمایان و مشهود است و از آنجا که شهر جعفرآباد شهر جدید التاسیس بوده و بر شاهراه اصلی پارسآباد به بیلهسوار و گرمی واقع گردیده و از سوی دیگر به علت برخورداری از امکانات رفاهی و تفریحی مردم اکثر روستاهای اطراف به شهر جعفرآباد سرازیر شده و جمعیت آن از رشد بالایی به نسبت سالهای قبل برخوردار گردیده، بطوریکه جمعیت کنونی جعفرآباد به حدود 15 هزار نفر بوده است. روستای چالما کندی نیز با جمعیتی بالغ بر 1400 نفر تا سالهای آینده به عنوان یکی از محلههای جدید برای شهر جعفرآباد محسوب خواهد شد. با توجه به مطالب ارائه شده فوق بعلت اینکه زباله به عنوان یک معضل بزرگ برای شهر جعفرآباد محسوب میشود و یکی از اولویتهای اصلی جهت بهبود و ساماندهی اوضاع شهری بحساب میآید.
1-2.سوالات تحقیق
* برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه، برای بازیافت چه اقداماتی انجام میشود.
* آیا منطقه محل دفن زباله ازلحاظ وضعیت جغرافیایی طبیعی، اقلیم منطقه وجهت وزش باد مناسب میباشد.
* دفن زباله در منطقه چه تاثیراتی بر آلودگی خاک و آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی دارد.
1-3. فرضیه های تحقیق
* محل دفن زباله از لحاظ وضعیت جغرافیایی طبیعی، اقلیم منطقه وجهت وزش باد نامناسب میباشد.
* جمعآوری غیر اصولی زبالههای شهری باعث آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه میشود.
* زباله های شهری در منطقه باعث آلودگی خاک و آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی شده است.
1-4.اهداف پژوهش
توجه به محیط زیست و اقلیم منطقه و حفظ و سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب الهی است که به وفور در اختیار ما قرار میدهد. کنترل آلودگی محیط از جمله مواد زاید جامد، بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل میدهد که با توجه به اصول و موازین بهداشتی اقتصادی جایگاه ویژهای را در علوم و فنون جدید به خود اختصاص داده است. در غیر اینصورت باعث شیوع بیماریهای خطرناک از قبیل بیماریهای رودهای و انواع مسمومیتها و غیره میشود و ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمی و عفونتزا با زبالههای شهری و انتشار آنها در آب و خاک و هوای زندگی روزمره ماست که اهمیت مسئله شناخت و طبقهبندی مواد و سیستمهای جمعآوری و روشهای دفن زبالهها و مواد زاید زباله در محیط پیرامونی و مبادرت به ارایه راهکارهای اساسی در جهت بهبود شرایط که بازتاب آن تاثیر اساسی در حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست جامعه و اقلیمی منطقه خواهد داشت. یکی از اولویت اصلی جهت بهبود و ساماندهی اوضاع شهری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه محل دفن و زبالههای دفن شده بطور اصولی و بهداشتی و طرح مکانیابی و ارایه الگوهای مناسب زباله شهری باید مورد توجه قرارگیرد. با توجه به شرح مطالب فوق میتوان اهداف پژوهش را چنین بیان کرد.
* جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه با مکانیابی مناسب محل دفن زباله
* جلوگیری از شیوع بیماریهای خطرناک وآلوده نکردن زمینهای زراعی منطقه مجاور محل دفن زباله با استفاده از روش بازیافت مواد
* جلوگیری از تخریب مراتع منابع طبیعی با دفن بی رویه و غیر اصولی زبالههای شهری در محل دفن زباله
* افزایش هوای پاک و فضای زیبای شهری خصوصاً از سمت ورودی با استفاده از دفن اصولی و بهداشتی زبالههای شهری
* اجرای فنسکشی حریم محوطه ایستگاه دفن زباله
* استقرار یک دستگاه لودر یا بیل بکهو در ایستگاه محل دفن زباله و برنامهریزی زمانبندی شده برای دفن زبالههای ریخته شده
* احداث حوضچه جمع آوری زباله
* درختکاری حریم ایستگاه محل دفن زباله
* شناسایی تهدیدات و فرصتها جهت بهبود کیفیت زندگی هم برای انسان و هم اکوسیستم و راهکارهایی جهت دوستدار محیط زیست واقلیمی منطقه
* شناسایی مسایل و مشکلات زیست محیطی و اقلیمی منطقه
* طرح مکانیابی جمع آوری و دفع و دفن بهداشتی و ارایه الگوهای مناسب زباله شهری
* در نطر گرفتن راهی برای تصفیه ماده زاید خطرناک
* جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آن

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

* میزان خطر را برای سلامت عمومی از جمله انسانها واحشام به حداقل برساند.
* در نظرگرفتن روشهای مناسبی برای دفن بهداشتی زباله اعم از روش خندق Methob Trench))، روش سطح شیبدار (Methob Rame) و در نهایت روش سوزاندن.
1-5.روش و مراحل تحقیق
روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده است و پیاده سازی این پژوهش، ترکیبی از جمع آوری اطلاعات از طریق مقالات چاپ شده در کتابخانههای دیجیتال و استفاده از کتب و منابع تخصصی فارسی و لاتین در زمینه نقش آلودگی زبالههای دفن شده در سطح شهر بر محیط زیست و اقلیم منطقه میباشد و استدلال بر اساس منطق و بررسی آماری اطلاعات جمعآوری شده در طرحهای مربوط به این زمینه خواهد بود. روش گردآوری اطلاعات بر اساس اسناد اینترنتی، از طریق ارتباط با سایت کتابخانه دیجیتال مقالات پژوهشی مرتبط با موضوع طرح و جمعآوری اطلاعات آن و از طریق مطالعه منابع و کتب فارسی و لاتین مرتبط با موضوع طرح میباشد و ابزار گردآوری اطلاعات براساس مشاهده مستقیم و غیر مستقیم بر دادههای موجود و جمعآوری این دادهها در جداول و نمونهبرداری آماری آن مانند خاک و انجام آزمایشات بر روی دادههای نمونه برداری شده و ارایه نتایج بصورت جداول و استفاده از بانکهای اطلاعاتی و دادههای موجود در شهرداری