شورت قابل درک تهیه نموده و مورد مطالعه قرار دهد. (مهدی زاده اشرفی و حسینی، 1385)
شکل (1-1) : مدل مفهومی تحقیق (محقق ساخته)
6.1 روش تحقیق
1لف) از نظر هدف:
پژوهش می‌تواند سه هدف مهم را دنبال کند. گاهی هدف تحقیق، حل یک مشکل متداول و معمول در محیط کار است، و گاهی هدف تحقیق، افزودن به مجموعه کلی دانش در یک حوزه خاص است. گاهی اوقات هدف تحقیق بررسی اثرات پیشنهادی تحقیقات کاربردی است. وقتی پژوهشی به قصد کاربرد نتایج یافته‌هایش برای حل مشکلات خاص متداول در درون سازمان، و یا استفاده یا عدم استفاده از شیوه های جدید و نوین و امکان سودآوری برای سازمان انجام می‌شود، چنین تحقیقی پژوهش کاربردی نامیده می‌شود (دانایی فرد، آذر و الوانی،1383). از این رو این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد.
ب‌) از نظر روش:
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می‌باشد. در تحقیق همبستگی هدف آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد یا خیر.
7.1 جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر برخی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس با تاکید بر دسته بندی شرکت های بورسی در سه صنعت خودروسازی، دارویی و سیمان است.
8.1 نمونه آماری
برای برآورد حجم نمونه مورد نظر از نمونه گیری حذفی استفاده شده است. در واقع شرکت های موجود در صنایع خودرو سازی، دارویی و سیمان را بر اساس محدودیت های زیر مورد بررسی قرار گرفته اند و شرکتهای که ویژگی های مورد نظر را نداشته باشند حذف خواهند شد.
1. تا قبل از فروردین سال 1380 در بورس پذیرفته شده‌اند و تا پایان اسفند سال 1390 به صورت فعال در بورس حضور داشته‌اند؛
2. واسطه های مالی از جمله شرکت‌های سرمایه گذاری، بانک‌ها و همچنین بیمه‌ها را شامل نمی‌شود؛ لذا از فهرست شرکت‌های حاضر در جامعه حذف شده‌اند.
3. داده‌های آن‌ها در دسترس باشد.
4. به منظور ایجاد قابلیت مقایسه پایان سالی شرکت منتهی به 29 اسفند باشد.
با در نظر گرفتن محدودیت‌های اعمال شده، تعداد شرکت‌های حاضر در نمونه این پژوهش 45 شرکت (18 شرکت خودرو سازی،18 شرکت دارویی و 9 شرکت دارویی) می باشد.
9.1 روش گرد آوری اطلاعات
پس از تهیه و تنظیم فرضیه‌های تحقیق و با مشخص شدن اهداف تحقیق و همچنین تعیین جامعه آماری و در صورت لزوم تعیین نمونه‌های آماری، محقق باید به کمک ابزار های مناسبی، داده‌های مورد لزوم را جمع آوری نموده و با تجزیه و تحلیل آن‌ها، به آزمون سؤالات یا فرضیات بپردازد. جمع آوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین مراحل در تحقیق است. در جمع آوری اطلاعات محقق ابتدا باید سعی نماید تا روش‌های درست و متناسبی را برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار دهد، زیرا هر تحقیقی مستلزم به‌کارگیری روش یا روش‌های خاصی است. پس از آن محقق باید سعی نماید تا داده‌های مورد نیاز را با کم‌ترین میزان خطا به دست آورد، زیرا عواملی نظیر تعصب، موجب سو گیری محقق در فرایند جمع آوری اطلاعات می‌شود (مهدی زاده اشرفی و حسینی،1385).
برای جمع آوری اطلاعات روش‌های گوناگونی وجود دارد. انتخاب ابزار مناسب برای جمع آوری اطلاعات به ماهیت، هدف و روش تحقیق و همچنین به آزمون‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌های (سؤالات) تحقیق بستگی دارد.
در این تحقیق جهت پاسخ به سؤال‌ها اطلاعات به صورت زیر گردآوری گردید:
الف) روش کتابخانه‌ای
از این روش جهت جمع آوری اطلاعات در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده گردید. به این ترتیب که با مطالعه کتاب‌ها و مقالات و تحقیقات دیگر پژوهشگران اطلاعات مورد نیاز گرداوری گردید.
ب) روش اسنادی
جهت محاسبه متغیر های تحقیق از داده‌های مربوط به هر یک از متغیّرهای تحقیق به صورت فصلی از سایت بانک مرکزی و همچنین نرم افزار ره آورد نوین استفاده گردیده است.
10.1 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
داده‌های مربوط به هر یک از متغیّرهای تحقیق به صورت سالیانه از سایت بانک مرکزی و نرم افزار “ره آورد نوین” استخراج شده است. برای بررسی فرضیات با استفاده از نرم افزار EViwes از آزمون رگرسیون استفاده خواهد شد. مدل‌های در نظر گرفته شده با توجه به دسته بندی شرکت‌ها به صورت پنل دیتا برازش خواهند شده و دوره زمانی مورد بررسی به صورت سالیانه در فاصله سال‌های 1380 تا 1390 است.
11.1 متغیرها و واژه‌های کلیدی
1. نرخ ارز
نرخی است که بین پول‌های ملی کشورهای مختلف ارتباط برقرار کرده و مقایسه قیمت و هزینه‌های بین‌المللی را ممکن می‌سازد. به بیان دیگر قیمت پول یک کشور بر حسب پول کشور دیگر است. منظور از نرخ ارز قیمت مبادله ریال ایران با دلار آمریکا در بازار آزاد می‌باشد. در این مطالعه منظور ما از نرخ ارز همان نرخ غیر رسمی دلار می‌باشد که اطلاعات آن از سایت بانک مرکزی گرفته شده است.
2. تورم
به افزایش پایدار و مداوم در همه قیمت‌ها اطلاق می‌شود. تورم به افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها اطلاق می‌شود که خارج از کنترل و ناخواسته اتفاق بیفتد و خود افزا باشد. در این مطالعه اطلاعات مربوط به نرخ تورم از سایت بانک مرکزی گرفته شده است.
3. ارزش افزوده اقتصادی (EVA )
برای محاسبه EVA از فرمول زیر استفاده شده است:

که در آن :
= سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در انتهای دوره t
WACC= میانگین موزون هزینه سرمایه
= مجموع سرمایه بکارگرفته در ابتدای دوره t (انتهای t-1)
برای محاسبه نرخ هزینه سرمایه از روش زیر استفاده شده است؛
Cost of Equity = rf+ b (rm- rf)
rf = بازده بدون ریسک
?= ریسک سیستماتیک
rm = بازده بازار (تغییرات شاخص کل)
4. ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA )
سود خالص باقی‌مانده حاصل از تفاوت بین سود خالص عملیاتی پس از مالیات و هزینه فرصت سرمایه گذاری بر مبنای ارزش بازار (حیدر پور و مستوفی، 1388 :29).

که در آن:
= ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در دوره t
NOPATt = سود خالص عملیاتی پس از مالیات در دوره t
میانگین موزون هزینه سرمایه =
t ارزش بازار شرکت در ابتدای دوره =
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نرخ ارز و تورم
مقدمه
در مطالعهی رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفهی تا مین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتهای اقتصادی میشود. تخصیص بهینه منابع به نوبهی خود بهینگی پس انداز و سرمایهگذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. اقتصاد دانانی نظیر گلداسمیت (1969)، میکنون (1973) و شاو (1973) بر این باور بودند که بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کفیت خدمات ارائه شده توسط مؤسسات مالی میتواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها، بازار سرمایه می‌باشد که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. این بازار ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور دارد، قوت و ضعف آن می‌تواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر فعالیت در بازارهای مالی متغیرهای کلان اقتصادی نشان دهنده رونق و موفقیت هر اقتصادی هستند و آن‌ها مشخص کننده سرنوشت سرمایه گذاری‌ها هستند همچنین ثبات اقتصادی در یک کشور به وسیله‌ی متغیرهای کلان اقتصادی اندازه گیری می‌شود. تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و… برخی از متغیرهای کلان اقتصادی هستند که نشان دهنده شرایط اقتصادی هر کشوری هستند.بررسی آثار این عوامل بر عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند از جمله عوامل اثر گذار بر تصمیم گیری صحیح در این بازار باشد. در این فصل ابتدا به بررسی مفاهیم مربوط به نرخ ارز و نرخ تورم خواهیم پرداخت و سپس در ادامه معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی(EVA,REVA) را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
1.2 نرخ ارز
قبل از هرگونه بحث ،ابتدا یادآور می‌شویم که پول رایج کشورهای خارجی برای یک کشور،ارز نامیده می‌شود. بهای پرداختی برای یک واحد از پول خارجی بر حسب پول رایج داخلی نرخ ارز و عمل تبدیل پول داخلی به پول‌های خارجی را تسعیر گویند .(روزبهان 1378،ص 243)
نرخ ارز از جمله شاخص‌های اقتصادی در سنجش توان یک اقتصاد با دیگر اقتصادها است.در ایران به دلیل وابستگی سرمایه گذاری و تولید ملی به ارز و نیز وابستگی میزان ارز قابل تأمین به صادرات و قیمت نفت خام، نرخ ارز و امکان تأمین آن در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است .نوسانات ناشی از قیمت و سیاست‌های اقتصادی داخلی بر میزان ارز قابل تحصیل تاثیرگذاشته و موجب نوسان نرخ ارز می‌گردد.نرخ ارز همچنین به عنوان یک مؤلفه مهم ،تأثیر تعیین کننده در قیمت بهای تمام شده و قیمت فروش کالاها و خدمات در کشور داشته است به نحوی که افزایش آن موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. از طرفی خود نیز از تورم داخل کشور و سیاست‌های موجد نقدینگی و تقاضا متأثر می‌گردد و به صورت یک کالا متناسب با رشد نقدینگی و تورم ،نرخ آن افزایش می‌یابد.افزون بر آن نحوه انعکاس اظهارات مسئولان و مراجع اقتصادی و رسانه‌های عمومی راجع به ارز نیز موجب شده که نرخ ارز در افکار عمومی با توجه به تجربه آحاد مردم از ابزار حفظ ارزش سرمایه بودن ارز اهمیت یابد.بنابراین ضرورت دارد اتخاذ هرگونه سیاستی در زمینه نرخ ارز با استفاده ابزارها و سیایت های اقتصادی و درجه‌ات توسعه و رونق اقتصادی کشو