ع هیدروکسید و اکسید‌های آلومینیوم، تیتانیوم و آهن موجود در آن بیش از 50 درصد بوده که هیدروکسید آلومینیوم بیشترین مقدار را دارا می‌باشد (باردوسی5، 1982).
1-9-2-2 – شرایط تشکیل بوکسیت
فاکتورهای مهمی که در تشکیل و حفظ بوکسیت نقش اساسی دارند عبارتند از:
1 – وضعیت آب و هوایی

درجه حرارت بالا (26 درجه سانتیگراد)، آب و هوای گرم و مرطوب استوایی، بارش زیاد (بالاتر از 1400 میلیمتر در سال) و هوازدگی شیمیایی بسیار شدید در تبدیل سنگ‌های آلومینیومدار به بوکسیت بسیار مؤثر میباشند.
2 – پوشش گیاهی
به دلایل زیر فراوانی پوشش گیاهی در تشکیل بوکسیت مؤثر است:
الف – تخریب مکانیکی سنگ بستر توسط ریشه‌ها.
ب – ترشح ترکیبات آلی که سرعت تخریب شیمیایی را در سنگ افزایش می‌دهد.
ج – کاهش تبخیر آب توسط پوشش گیاهی.
د – جلوگیری از فرسایش بوکسیت تولید شده.
3 – ترکیب و بافت سنگ بستر:
ترکیب شیمیایی و کانیشناختی سنگ و نفوذ پذیری بالا دارای اهمیت است. سنگهای آذرین تحت اشباع مثل (نفلین سینیت‌ها)، آهکهای رسدار و بازالت‌ها برای تشکیل کانسارهای بوکسیت مناسب هستند. بافت سنگ بستر بر روی تخلخل و نفوذ پذیری آن و در نتیجه سرعت تجزیه کانیها مؤثر است.
4- آبهای زیرزمینی
آبهای زیرزمینی و سطحی متحرک برای انتقال مواد محلول از محیط بسیار اهمیت دارند.
5 – ثبات تکتونیکی
فقدان حرکات تکتونیکی باعث میشود که هوازدگی شیمیایی با سرعتی بیش از سرعت فرسایش انجام گیرد و در نتیجه کانسار محفوظ باقی بماند.
6- توپوگرافی
توپوگرافی پست تا متوسط – توپوگرافی مسطح، از انتقال بوکسیت پس از تشکیل جلوگیری می‌نماید. توپوگرافی مناسب و زه‌کشی بالا بسیار حأیز اهمیت می‌باشد.
7 – پوشیده شدن کانسار
پوشیده شدن کانسار به محض تشکیل توسط رسوبات بعدی، از فرسایش آن جلوگیری میکند.
1- 9-2-3 – کاربرد بوکسیت
اگرچه مدت زیادی از شناخت بوکسیت نمی‌گذرد ولی در مدت یک قرن اخیر تولید و مصرف آن روند افزایشی قابل توجهی داشته و در بیشتر شاخههای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد به طور کل می‌توان کاربرد‌های بوکسیت را به دو دسته زیر تقسیم نمود:
1- مصارف متالُوژیکی: در حدود 90- 85 درصد از تولیدات جهانی بوکسیت برای تولید آلومینا به کار می‌رود که مهمترین روش تولید آن از بوکسیت، سیستم بایر می‌باشد.
2- مصارف غیر متالُوژیکی: 15 درصد بوکسیت به مصارف شیمیایی (تصفیه آب، سیمان، جاده‌سازی، جوشکاری و تهیه فولاد به عنوان مواد اولیه ) می‌رسد.