مناسبترین روش برای تمامی موقعیت های تصمیم گیری در نظر گرفته نمی شوند به عبارت دیگر به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره به یک حالت خاص به هدف تحقیق و به خصوص به دقت و قابلیت اعتماد به داده ها بستگی دارد[6].
برای حل مسائل تصمیم گیری چندمعیاره می توان از روش های زیر استفاده نمود:
* روش مجموع ساده وزین (SAW)
* روش تاپسیس(TOPSIS)
* روش الکتره(ELECTRE)
* روش تخصیص خطی
* روش AHP
23 2-3-1-4 روش مجموع ساده وزین (SAW)
این روش یکی از قدیمی ترین روشهای به کار گیری شده در تصمیم گیری چند معیاره است به طوری که با مفروض بودن بردار W (اوزان اهمیت شاخصها)، مناسبترین گزینه بهصورت زیر محاسبه میگردد:
و چنانچه باشد، داریم:
این روش نیاز به مقیاس های مشابه ویا اندازه گیریهای بی مقیاس شده دارد تا بتوان آن ها را با یکدیگر مقایسه نمود.

24 2-3-1-5 دلایل بکارگیری تصمیم گیری چند معیاره
در شرایط پیچیده و متغیر کنونی، انسان نمی تواند اطراف خویش را به صورت تک بعدی و تنها با درنظر گرفتن یک معیار بنگرد و قضاوتهای خویش را بر این اطلاعات استوار سازد. از این رو انسان مجبور میشود همواره اهداف خود را با معیارهای متعدد مقایسه کرده، آنها را رتبهبندی کند، این خود شاید بزرگترین مشکل بشر امروزی باشد. اهداف چندگانه و گاه متضاد و با معیارهای چندگانه، فرایند تصمیمگیری را برای مدیران سازمانهای امروزی پیچیده کرده است.
با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف، محققین به این نتیجه رسیده‌اند که تک‌هدفه بودن در انجام فعالیتهای مختلف هدفی قابل قبول نمی‌باشد. بنابراین محققان امروزه به دنبال مدلهای چند معیاره برای تصمیم‌گیریهای پیچیده‌اند. در این تصمیم‌گیری ها به‌جای یک معیار برای سنجش از چند معیار استفاده می‌گردد.
روش تصمیم گیری چند معیاره پتانسیل زیادی را به منظور کاهش هزینه و زمان و بالا بردن دقت در تصمیم گیری های دارا می باشد و می تواند چارچوب مناسبی را برای حل مسائل مختلف فراهم بیاورد.
25 2-3-1-6 لزوم تصمیم گیری چندمعیاره در پروژه ها و مسائل مختلف
تصمیم گیری در مسائل مدیریتی و انتخاب گزینه برتر از بین گزینه های پیشنهادی جهت حل مشکلات وتصمیم گیری تنها بر اساس معیارهای اقتصادی- نسبت سود به هزینه-صورت می گرفت. ولی امروزه با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، دیگر لازم نیست که تنها از معادل مالی معیارهای اجتماعی واقتصادی در انتخاب گزینه برتر استفاده کرد؛ بلکه میتوان معیارهای مختلف کمی و کیفی را در اولویت بندی و انتخاب گزینه های برتر درتصمیم گیری بکار برد. خصوصیات شاخص های مختلف تصمیم گیری را می توان در موارد زیر خلاصه نمود.
* شاخصها و معیارها در اغلب مواقع کاملاً با یکدیگر متضاد هستند.
* بیشتر شاخصها غیرقابل انداز ه گیری اند.
* سازمان ها و افراد ذینفع متعددی در تصمیم گیری وجود دارد.
* هر شاخص به طور تقریبی شامل اطلاعات فراوان بوده که بیانگر یک سیستم بسیار پیچیده میباشد.
* ارزیابی بعضی از شاخص های کیفی بسیار مشکل بوده که تنها می توان با استفاده از مقیاسهای زبانی آنها را بخوبی ارزیابی نمود.
اصولا در نظر گرفتن همزمان تمامی شاخصهای فوق در مدیریت و برنامه ریزی بهم پیوسته بدون استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره امکانپذیر نمی باشد. بطور کلی میتوان علل لزوم استفاده از مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره در تصمیم گیری را به صورت زیر خلاصه نمود:
* دستیابی به اهداف و محورهای مختلف
* ارتباط موثر و مستقیم مسائل مدیریت با سایر حوضه ها
* وجود شاخصها و معیارهای متضاد در مسائل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

* لزوم در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی، اجتماعی وسیاسی و برنامه های پیشنهادی جهت انتخاب گزینه/ گزینههای برتر
* وجود شاخص ها و معیارهای کیفی و غیرقابل اندازه گیری در مسائل
26 2-4 جانمایی
مسئله جانمایی یکی از مسائل مهم برنامه ریزی تسهیلات می باشد. یک جانمایی خوب باعث افزایش کارایی عملیات، امنیت واستفاده مؤثر ازمنابع انسانی، تجهیزات، فضا وانرژی شده، کاهش حمل ونقل مواد و دوری از انسداد حرکات رادرپی خواهد داشت [23]. داشتن جانمایی تسهیلات مناسب می تواند 10 تا30 درصد هزینه جابجایی مواد را کاهش دهد [35]. جانمایی ، تأثیر مستقیم بر عملکرد عملیاتی واحد اعم از بازده تولیدی، زمان های تکمیل وکار درجریان دارد [26].
هر جانمایی بر سه اصل استوار شده است: