)…….80
شکل 4-33: ترموگرام مربوط به POSS……………………………………………………………………………………………………………….82
شکل 4- 34 ترموگرام مربوط به کمپلکس Ho-POSS………………………………………………………………………………………..83
شکل 4-35 میزان جذب درطیف بینی UV برای چهار غلظت مشخص از کمپلکس 3……………………………………………..86
شکل4-36 : طیف طیف سنجی فلورسانس هگزان…………………………………………………………………………………………………88
شکل4-37 : طیف طیف سنجی فلورسانس کمپلکس3…………………………………………………………………………………………..88
شکل 4-38 طیف فتولومینسانس لیزر مورد استفاده (بالا) و POSS (پایین) …………………………………………………………91
شکل 4-39 طیف فتولومینسانس کمپلکس POSS-Ho………………………………………………………………………………..91
شکل 4-40: :ترازهای انرژی Ho+3 ،]95[……………………………………………………………………………………………………92
شکل 4-41 :تصاویر کشت سلولی ……………………………………………………………………………………………………………………93
شکل4-42: ساختارهای اسفرولیتی POSS حاصل از محلول POSS ……………………………………………………..94
شکل 4-43: FTIR پلیکاپرولاکتون 1250(سایت Aldrich) ……………………………………………………………………………..95
شکل 4-44 : واکنش ایزوسیانات با پلی‌کاپرولاکتون و تشکیل پیشپلیمر……………………………………………..95
شکل 4-45: FTIRمربوط به سننز پلی یورتان……………………………………………………………………………………………97
شکل 4-46: ترموگرام TGA حاصل از پلییورتان- اوره با زنجیره افزاینده بوتان دیآمین………………………………………98
شکل 4-47 ترموگرام DSC……………………………………………………………………………………………………………………….99
شکل4–48: تصویر نقشه‌ی EDX پخش عنصر سیلسیم…………………………………………………………………………..99
فهرست جداول
جدول 1-1 شعاع اتمی و شعاع یونی لانتانیدها……………………………………………………………………………………………………16
جدول1-2 ویژگیهای لایه ظرفیت عناصر واسط……………………………………………………………………………………………….16
جدول 4-1 : طول موج های شاخص در طیف FTIR حاصل از POSS خالص…………………………………………………….47
جدول4-2 : کاهش وزن هلمیوم نیترات در آزمون TGAدر دماهای مختلف………………………………………………………….53
جدول 4-3 : نتیجه آنالیز EDX (واکنش هلمیوم نیترات با سدیم پروپانوات) ……………………………………………………………58
جدول4-4: نتایج EDX روش اول پیشنهادی فهر سنتز شده است. ………………………………………………………………………..61
جدول 4-5: جذبهای مشاهده شده در ناحیه طیفی FTIR…………………………………………………………………………………..78
جدول 4-6: نتایج EDX مربوط به کمپلکس 3………………………………………………………………………………………………….79
جدول 4-7 : نتایج حاصل از کابینت UV………………………………………………………………………………………………………….84
جدول4-8: نتایج بدست آمده از طیف سنجی UV …………………………………………………………………………………………….85

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول4-9 نتایج طیف سنجی فلورسانس …………………………………………………………………………………………………………89
چکیده :
امروزه سرطان یکی از دغدغههایمهم دنیای پزشکی است که تا کنون درمان قطعی برای آن یافت نشده . پرتودرمانی از روشهایی است که برای کنترل و کاهش عوارض سرطان مورد استفاده قرار میگیرد. براکی تراپی یکی از این روشهای پرتودرمانی است که در آن منبع پرتو با روشهای متعددی در نزدیکی بافت سرطانی قرار داده میشود. معمولا فلزاتی مثل ایتریم، رنیم ، هلمیوم و نافلزاتی مانند فسفر پس از فعال شدن با پرتو نوترونی به عنوان منبع پرتو برای این کاربرد مورد استفاده قرار میگیرد. در سالهای اخیر ایزوتوپ رادیواکتیو هلمیوم بهدلیل نیمه عمر کوتاه و دارا بودن ویژگیهای مورد نیاز برای براکیتراپی از جمله میزان بهینه انرژی ساطع شده توسط پرتو، برای کاربرد براکیتراپی بسیارمورد توجه قرار گرفته است. یکی از این گونه تکنیکها، قرار دادن منبع پرتو در یک بستر پلیمری است (تهیه کامپوزیت پلیمری). با این حال، معمولا فلز هلمیوم (به عنوان منبع تابش) به شکل اکسید فلز ، نمکهای فلز یا حتی به شکل پودر فلز مورد استفاده قرار میگیرد. این ترکیبات معدنی بدلیل اختلاف انرژی سطحی نسبتا زیاد با بسترهای پلیمری ، به خوبی در آن توزیع نمی شوند . به همین دلیل، تلاش شد تا با سنتز یک کمپلکس حجیم از فلز هلمیوم با یک لیگاند مناسب بر این مشکل غلبه شود. انتظار می رود انتخاب لیگاند مناسب دارای استخلافهای آلی ، به بهبود پخش و نوعی گیر افتادن کمپلکس حاوی فلز در بستر پلیمر کمک کند . در این پژوهش، از لیگاند پلیهدرال الیگومریک سیلسسکوییاکسان – تری ال (POSS) با ساختار قفس ناقص برای تشکیل کمپلکس با فلز هلمیوم، استفاده شد.لیگاند حجیم POSS با فرمول عمومی Rn Sin O1.5n ، قفسی سیلیکونی است و گروههای آلی R متصل به سیلسیم در گوشههای قفس سیلیکونی به این لیگاند خاصیت هیبریدی آلی- معدنی میبخشد. دارا بودن این ویژگی به توزیع بهتر کمپلکس در بستر پلیمر کمک می‌کند. بعلاوه، این لیگاند با زیست سازگاری شناخته شده وقفس سیلیکونی میتواند بطور همزمان زیستسازگاری سیستم برکی تراپی و مقاومت آن در برابر اشعه را افزایش دهد.تا کنون کمپلکس شدن POSS با فلزات مختلف جدول تناوبی ( فلزات گروههای اصلی ، فلزات واسطه و فلزات نادر ) گزارش شده است. با این حال، گزارشی درباره سنتزکمپلکس آن با فلز هلمیوم در دست نیست. در این پژوهش، از سه روش شناخته شده برای سنتز کمپلکس Ho-POSS استفاده شده است. در روش اول برای سنتز کمپلکس Ho-POSS، با استفاده از سدیم پروپانوات و نمک هلمیوم نیترات، کمپلکس هلمیوم پروپانوات سنتز شده و در ادامه با اضافه شدن POSS جابجایی لیگاند انجام شد . نتایج FTIR , EDX انجام سنتز را تایید کرد. با این حال نتایج NMR نشان میداد که POSS با تمام ظرفیت خود وارد واکنش نشده است. در روش دوم، سنتز کمپلکس Ho-POSS در حضور تری اتیل آمین(به عنوان باز لوییس) و در حلال THF انجام گرفت و نتایج طیف سنجی FTIR نشان داد که این روش برای سنتز Ho-POSS مناسب نیست. در روش سوم برای سنتز کمپلکس Ho-POSS ، از لیتیم بیس( تری متیل سایلیل آمید) استفاده شد. نتایج طیف سنجی FTIR محصول، درستی سنتز این حدواسط را تایید کرد. برای شناسایی کمپلکس نهایی از FTIR ،NMR و EDX استفاده شد و رفتار حرارتی آن با استفاده از روش TGA مطالعه شد. نتایج آمده از آزمونهای ذکر شده، تشکیل کمپلکس را تایید کرد. با استفاده از دستگاههای طیفسنجی فلورسانس و فتولومینسانس قابلیت نشر کمپلکس با تهییج طول موج نور UV بیشتر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از طیفسنجی فلورسانس با نور تهییج کننده nm330 ، نشری را در طول موج nm470 نشان داد. این نشر در دستگاه فتولومینسانس دقیقا در طول موجnm 470 تایید شد. در طیف سنجی UV-Vis جابجایی قرمز از طول موجnm 221 به nm269 مشاهده شد. این تغییرات، ناشی از تغییر در ساختار POSS و تشکیل ساختار جدید است. در نهایت میتوان گفت این روش سنتز، بازده ی بالاتری نسبت به دو سنتز قبل در اختیار قرار داد.درنهایت، کامپوزیت کمپلکس (wt% 5 ) با پلی یورتان بر پایه پلی کاپرولاکتون، هگزا متیلن دی ایزوسیانات و 1و4-بوتان دی ال تهیه و برای آزمون سمیت سلولی ارسال شد. نتیجه آزمون نشان داد که این کمپلکس سمیت سلولی نشان نمی دهد.
1 فصل اول : مقدمه
روشهای درمان سرطان عمدتا به سه دسته جراحی،شیمی درمانی و رادیوتراپی تقسیم میشوند.روشهای نامبرده میتوانند به طور مستقل یا ترکیبی مورد استفاده قرارگیرند. روشهای رادیوتراپی1 خود به دو شاخه رادیو تراپی از راه دور2و رادیوتراپی از راه نزدیک3تقسیم میشود.
1-1 شیمی