د. این سویه توسط میرلوحی (1388) از مدفوع نوزادی ایرانی جداسازی شد، این محقق خصوصیات پروبیوتیکی این سویه را بررسی کرد و به دلایل زیر آن را یک سویهی پروبیوتیک معرفی کرد:
1- مقاومت به نمکهای صفراوی و pH های پایین و شرایط گوارش دستگاه انسان.
2- این باکتری از نظر تولید اگزوپلیساکارید و آبگزیری سطحی شبیه پروبیوتیکهای تجاری عمل میکند.
3- مقاومت سویه نسبت به آنتی بیوتیک.