ران نیز اصل تفکیک قوا ، مورد پذیرش قرار گرفته است به این نحو که، خطوط اصلی نظام سیاسی و اداری کشور ، مبتنی بر این اصل است .
این نکته در اصل 57 قانون اساسی به این نحو بیان شده است : ” قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ …این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند. ”
بنابراین ، امروزه ، هرگاه از دولت در معنای خاص آن سخن به میان می آید ، مقصود قوه مجریه است.
در این رساله نیز ، مقصود از دولت ، معنای خاص آن ، یعنی قوه مجریه ، مدنظر می باشد .
گفتار سوم – مفهوم واردات و هدف آن
مسلما کشورها در برقرار ی تجارت خارجی و علی الخصوص واردات ، اهدافی را دنبال می کنند بنابراین برای پی بردن به معنای واردات بی رویه باید مفهوم و هدف واردات را به خوبی مورد بررسی قرار داد.
بند نخست -تعریف واردات

واردات در لغت اینگونه تعریف شده است : اصطلاحی است اقتصادی در برابر صادرات یعنی کالاهایی که از ممالک دیگر به کشور آید. 19
معنای اصطلاحی واردات از معنای لغوی آن دور نیفتاده است چرا که واردات در معنای اصطلاحی عبارتند از ” عمل وارد کردن یا فراهم کردن موجبات ورودکالایی به قلمرو
گمرکی ” .20
بنابراین ورود کالادر قلمرو سیاسی مثل مناطق آزاد تجاری و همچنین ورود کالا از مجاری غیر قانونی ، خارج از عنوان اصطلاحی واردات است .به عبارت دیگر واردات در مقایسه با اقسام ورود کالا به کشور رابط? عموم و خصوص مطلق دارد به این معنا که ورود کالا به کشور ممکن است از راههای مختلف اعم از مجاری قانونی و غیر قانونی صورت پذیرد ولی وقتی صحبت از واردات به میان می آید ، آنگونه ورود کالا به کشور است که از قلمرو گمرکی و به شکل قانونی صورت پذیرفته باشد.
بند دوم – هدف واردات
واردات یکی از اجزاء تشکیل دهنده تجارت خارجی است . مقصود از تجارت خارجی همان گونه که از عنوان آن پیداست تجارتی است فراتر از مرزهای یک کشور . بنابراین برای اینکه بتوان هدف از واردات را شناخت ، لازم است ابتدا به ساکن ، هدف تجارت خارجی را بشناسیم .