هادی، در نظرگرفته شده است و به معنی ماکزیمم کردن کیفیت می باشد.

1st stage 2nd stage 3rd stage

شکل 1-1- یک شبکه زنجیره تأمین سه مرحلهای
1-4-فرضیات مسأله
-مسأله یک مدل تک محصولی، چند دوره ای وسه لایه است.
-مکان وتعداد تأمین کنندگان، تولید کنندگان ومراکز مشتریان مشخص است.
-سطح تجهیزات در مراکز تولیدی یکسان درنظرگرفته شده است.
-پارامترها به صورت قطعی درنظرگرفته شده اند.
-ظرفیت تأمین کنندگان ومیزان ساعت دردسترس تولیدکنندگان مشخص می باشد.
-محصول از لحاظ کیفی به q دسته تقسیم بندی می شود.به این صورت که محصول با سطح کیفی یک محصول درجه یک خواهد بود و بهترین کیفیت را داردو محصول با درجه کیفی q بدترین کیفیت را داراست.
-مواد اولیه باسطح کیفی یک کمترین ناخالصی و با سطح کیفیL بیشترین ناخالصی را داراست.
-نیروی انسانی سطح مهارت 1 نیروی حرفه ای است ونیروی انسانی سطح k کارآموز است.
-این که محصول از درجه q با چه سطح نیروی انسانی و با چه سطح مواد اولیه ای قابل تهیه است از نظر خبرگان در صنعت با توجه به تجربیات گذشته تعیین شده است.
1-5-پرسش تحقیق
در هر دوره سطوح مختلفی از نیروی انسانی دردسترس است، باید ببینیم از هر کدام چه میزان به کار بگیریم که این در ماکزیمم کردن کیفیت تأثیر می گذارد ولی از طرف دیگر چون هر کدام هزینه های خاص خود را دارند وتابع هدف اول ما نیز مینیمم کردن هزینه هاست، درنتیجه باید این تناقض را به صورت یک برنامه ریزی چند هدفه حل نمود.
هم مواد اولیه وهم نیروی انسانی از لحاظ کیفی دسته بندی شده اند.به این صورت که مواداولیه با سطح کیفی 1 کمترین میزان ناخالصی ومواد اولیه با سطح کیفی L بیشترین میزان ناخالصی را دارد. نیروی انسانی نیز براساس تجربه کاری دسته بندی شده اند.به این صورت که نیروی انسانی سطح 1 حرفه ای ونیروی انسانی سطح k کارآموز می باشند.
حال مسأله ما باید تعیین کند که در هر دوره چه میزان مواد اولیه از کدام تأمین کننده دریافت کنیم، در کدام واحد تولیدی با چه سطحی از نیروی انسانی درگیر شویم، تا درنهایت محصولی با یک شاخص کیفی تولید کنیم که هم هزینه های زنجیره مینیمم شود و هم کیفیت ماکزیمم گردد که در نهایت رضایت مشتری را برای ما به همراه داشته باشد؟
1-6-ساختار تحقیق
با توجه به اهداف مورد نظر ، ساختار تحقیق حاضر به صورت زیر است:
در فصل دوم این تحقیق، کلیات زنجیره تامین و همچنین مطالعات انجام شده در این زمینه مرور می‌شود.
در فصل سوم، مساله تحقیق به صورت کامل شرح داده می شود و مدل پیشنهادی این تحقیق ارائه می‌گردد و کمی هم از روش حل بیان می کنیم.
فصل چهارم مثال ها و نتایج محاسباتی که نشان دهنده کارایی مدل است توسط نرم افزار lingo حل می‌شود و سپس به علت ناتوانی این نرم افزار در حل مساله در ابعاد بزرگتر مدل ارائه شده توسط الگوریتم فراابتکاری حل می گردد.
در فصل پنجم نتیجه گیری و تحقیقات آتی بیان می شود و در پایان منابع و مراجع گنجانده شده است.
1-7-خلاصه فصل
در این فصل به چگونگی مراحل انجام شده در این تحقیق پرداختیم. نوع مسئله شرح داده شد و با ضرورت انجام و نوآوری که در مدل پیشنهادی آمده است آشنا شدیم. در فصل های بعد به صورت مبسوط آن را توضیح داده و ابعاد مختلف آن را بررسی خواهیم کرد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه
امروزه در بازارهای جهانی، شرکتهای انفرادی دیگر نه به عنوان نهادهای مستقل با نام های تجاری منحصر به فرد، بلکه به عنوان بخش جدایی ناپذیر از زنجیره تأمین با هم رقابت می کنند.]10 [به این ترتیب، موفقیت نهایی یک شرکت به توانایی مدیریتی آن در ادغام و هماهنگ کردن شبکه ای پیچیده از روابط کسب وکار درمیان اعضای زنجیره تأمین بستگی دارد.همچنین پیچیدگی کالا و خدمات در دنیای رقابتی امروز به گونه ای است که سازمان ها به تنهایی وبدون کمک گرفتن ازسازمان های دیگر نمی توانند محصولی را تولیدوخدمتی را ارائه دهند.به منظور رویارویی با این مشکلات وچالش ها، هرروزه رویکردهای جدیدی ظهور می کنند.رویکرد مدیریت وبرنامه ریزی زنجیره تأمین از جمله رویکردهای جدید برای مقابله با چالش های مذکور در این زمینه می باشد.
از طرفی با توجه به اینکه عملکرد کل زنجیره تأمین ارتباط تنگاتنگی با ساختارو نحوه ارتباط اجزای زنجیره وسیاستهای مدیریتی آن دارد، لذا نیاز به یکپارچگی درسطوح مختلف تصمیم گیری برای نیل به عملکرد بهتر، احساس می شود وهمین امر باعث شده است که در دو دهه اخیر تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام شود.
در این فصل، تعاریف و نکاتی در ارتباط با زنجیره تامین بیان می شود و پژوهش های انجام شده در این رابطه مورد مطالعه قرار می گیرد. از آنجایی که مدل پیشنهادی مدلی چندهدفه است، روشهای حل مسائل چندهدفه توضیح داده شده و تاریخچه الگوریتمهای فراابتکاری پیشنهادی و ساختار کلی آنها مرور ‏میشود.
2-2-زنجیره تأمین
پیش از ارایه تعاریف، نمایی از یک زنجیره تامین در ساده ترین حالت خود به لحاظ حجم اجزای زنجیره در شکل 2-1 آورده شده که با در نظر گرفتن آن، تعاریف ارایه شده از زنجیره تامین روشن تر باشد.

شکل 2-1- نمایی از یک زنجیره تامین
طی سالیان اخیر، مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه پیشرفت در تکنولوژی، جهانی شدن بازارها و شرایط جدیداقتصادی-سیاسی بوده اند.باافزایش تعدادرقبا درسطح جهانی، سازمانهامجبور شدند که هرچه سریع تر فرایندهای درون سازمانی را برای باقی ماندن درصحنه رقابت جهانی، بهبودبخشند.دربازاررقابتی موجود، بنگاههای اقتصادی وتولیدی علاوه برپرداختن به منابع داخلی سازمان، خود را به مدیریت ونظارت برمنابع وارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمندیافته اند.علت این امردرواقع دستیابی به مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار است.همچنین درعصر حاضر، باید محصولات متنوع را باتوجه به درخواست مشتری، دردسترس وی قرار داد.تمایل مشتری برکیفیت بالا وخدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلا وجود نداشته است، درنتیجه شرکتها بیش از این نمی توانستند به تنهایی از عهده تمام کارها برآیند.براین اساس فعالیتهایی نظیر برنامه ریزی عرضه وتقاضا، تهیه مواد، تولید وبرنامه ریزی محصول، نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل وخدمت رسانی به مشتری که قبلا همگی در سطح شرکت انجام می شد، اینک به سطح زنجیره تأمین انتقال پیدا کرده است وتغییرات سریع اقتصادی وفشار رقابتی فزاینده بازار، شرکتها را ملزم کرده که روی لجستیک یکپارچه وزنجیره تأمین،تمرکز کرده وبه آن روی آورند]11[
به دلیل اهمیت موضوع زنجیره تأمین در سالهای اخیر، تعاریف زیادی در این زمینه از طرف نویسندگان مختلف ارائه شده است که برخی از این تعاریف به شرح زیر می باشند:
واژه نامه APICS (ویرایش هشتم)اصطلاح زنجیره تأمین را به صورت”فرایندهایی از مواد خام اولیه تا مصرف محصولات نهایی که سرتاسر گروههای تأمین کننده تامصرف کننده را به هم پیوند می دهد”ویا به صورت “کارکردهای درون وبیرون یک شرکت که زنجیره ارزش را برای تولید محصول وارائه خدمات به مشتری قادر می سازد”، تعریف می کند.]12[
شن تعریف خود از زنجیره تأمین را به صورت “یک زنجیره تأمین شامل کلیه مراحلی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در تأمین تقاضای مشتریان نقش آفرین می باشد”بیان کرد.او همچنین بر این نکته تأکید داشت که زنجیره تأمین تنها شامل واحدهای ساخت و تولیدوتأمین کنندگان نیست بلکه انبارها، مراکز توزیع خرده فروشان، حمل کنندگان کالا و مشتریان را نیز دربر می گیرد. ]13[
براساس تعریف رابینسون وهمکاران]14[، زنجیره تأمین شامل تأمین کننده، تولید کننده، فروشنده، سازنده،توزیع کننده و خرده فروش می باشد که به وسیله حمل ونقل، جریان اطلاعات وزیرساخت مالی باهم ارتباط دارند.هدف فراهم کردن ارزش برای مشتری نهایی برحسب محصولات وخدمات وانباشتن سود می باشد.
بیامون ]15 [تعریف خود را از زنجیره تأمین به این صورت بیان می کند: زنجیره تأمین شامل شبکه ای از تسهیلات ومراکز توزیع است که عملیات تأمین مواد اولیه، انتقال و حمل مواد به مراحل میانی ومراحل نهایی وتوزیع محصولات میان مشتریان را انجام می دهد.
بین مفهوم مدیریت زنجیره تأمین ومفهوم سنتی لجستیک تفاوتی وجود دارد.لجستیک معمولا به فعالیتهایی اطلاق می شود که درون مرزهای یک سازمان واحدرخ می دهد وزنجیره های تأمین به شبکه هایی از شرکتهایی اطلاق می شود که با هم کار می کنندوفعالیتهای خود را به منظور تحویل محصولی به بازار، هماهنگ می کنند. همچنین لجستیک سنتی توجه اش را روی فعالیتهایی مانند تدارکات، توزیع، حفاظت وپشتیبانی ومدیریت موجودی متمرکز می سازد.مدیریت زنجیره تأمین علاوه بر اینکه همه فعالیتهای لجستیک سنتی را تصدیق می کند، همچنین فعالیتهایی مانند بازاریابی، ایجاد محصولی جدید وخدمت رسانی به مشتری را نیز شامل می شودو این فعالیتهای مذکور امروزه به عنوان قسمتی از عملیات مورد نیاز برای تأمین کردن نیازهای مشتری در نظر گرفته می شود].16[
دونالد، [17] : سازنده و تامین کنندگانش، خریداران و مشتریان، به عبارت دیگر همه گروه ها در سازمانی گسترش یافته کار می کنند تا یک محصول را به بازار عرضه کنند که مشتری مایل است برای آن پول پرداخت نماید. این شرکت چند گروهی، بصورت یک سازمان گسترده عمل می کند و از منابع مشترک (افراد، فرآیند ها، تکنولوژی، معیارهای عملکردی) استفاده بهینه می کند تا به هم افزایی عملیاتی دست یابد و نتیجه، محصول یا خدمتی است با کیفیت بالا، هزینه کم و سهولت دسترسی.
مک کلان، [18] : اعتقاد دارد مدیریت زنجیره تامین شامل یکپارچه