شارکت می کنند. “کانون عفونی” حاصله از سلول های التهابی، ساخته شده و به عنوان کانون اولیه 11 اطلاق می گردد. (Chakrabarti & Davies, 2006) باسیل ها وآنتی ژن هایی که توسط آنها آزاد می گردد، توسط ماکروفاژها به نزدیک ترین غده ی لنفاوی نفوذ می کند. لنفوسیت های T در درون غده ی لنفاوی، آنتی ژن های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس را شناسایی می کنند و سپس به لنفوسیت های T اختصاصی تغییر شکل می یابند و در نتیجه موجب آزاد شدن لنفوکاین ها و فعال شدن ماکروفاژهایی می شوند که رشد باسیل های فاگوسیتوز شده را مهار می کند. (Ernst, 2012; Philips & Ernst, 2012)
ماکروفاژهای حبابچه ای، مونوسیت ها و سلول های دندریتی در فرآوری و ارائه ی آنتی ژن ها به لنفوسیت های T – عمدتاً سلول های T +CD4 – حیاتی هستند که نتیجه آن فعال شدن و تکثیر لنفوسیت های T +CD4 است که در دفاع میزبان علیه M .توبرکلوزیس حیاتی هستند (شکل 1-2) (Ahmad, 2010). نقص کمی و کیفی سلول های T +CD4 ، ناتوانی افراد مبتلا به عفونت با HIV را در مهار تکثیر مایکوباکتریوم توجیه می کند. لنفوسیت های +CD4 فعال شده ، می توانند به سلول های TH1 و TH2 تولیدکننده ی سایتوکین تمایز یابند. سلول های TH1 CD4+ تولید اینترفرون گاما- که یک فعال کننده ی ماکروفاژ و مونوسیت می باشد- و IL-2 می کنند. (Dorhoi, Reece, & Kaufmann, 2011; Ernst, 2012; Light, 2011) واکنش های متقابل این سیتوکین ها و تنظیم متقاطع آنها پاسخ میزبان را تعیین می کنند. اگرچه نقش سیتوکین ها در پیشبرد نابود ساختن مایکوباکتریوم داخل سلولی به تمامی روشن نشده است، IFN-? ممکن است ترشح واسطه های نیتروژن فعال را تحریک کند و ژنهایی را که در باکتری کشی مؤثرند تنظیم نماید. اینترفرون گاما همچنین فاگوسیتوز مایکوباکتری های آزاد را افزایش می دهد. (Yurt et al., 2014)
شکل 1-2 کنترل تکثیر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بافت ریه بوسیله ی لنفوسیت های T
سپس بافت ملتهب که در کانون اولیه شکل گرفته است، توسط بافت زخم فیبری که در آن ماکروفاژهای حاوی باسیل ها، جدا شده و مرده اند، جایگزین می شود. کانون اولیه، محل نکروز کازیفیه (نکروز پنیری شده) است که اختصاصی سل محسوب می شود (شکل 1-3). این کانون حاوی 1000 تا 10000 باسیل است که معمولاً قدرت بقاء آنها کاهش یافته و به آهستگی تکثیر می یابند. برخی از باسیل ها می توانند ماه ها یا سال ها زنده بمانند که این باسیل ها با عنوان باسیل های نهفته شناخته می شوند (شکل 1-4) (Gengenbacher & Kaufmann, 2012) .

شکل 1-3 تشکیل گرانولوما در پی عفونت اولیه با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
شکل 1-4 محل ضایعه ی اولیه، ضایعات گرانولوماتوز در بافت ریه
آزمایشات و تجارب صورت گرفته در حیوانات نشان دهنده ی آن است که به طور میانگین 2 تا 3 هفته پس از عفونت تجربی، ایمنی هومورال و با واسطه ی سلولی (ازدیاد حساسیت نوع تأخیری) به طور همزمان رخ می دهد. در حقیقت در شمار کمتری از بیماران ، پاسخ فعال کننده ی ماکروفاژها ضعیف است و رشد مایکوباکتریوم تنها از طریق واکنش ازدیاد حساسیت تأخیری شدید مهار می شود، که خود موجب تخریب بافتی ریه می گردد . این ضایعات تمایل دارند بزرگتر شوند و به طور پیشرونده ای موجب تخریب بافت احاطه کننده ی خود شوند. در مرکز ضایعه ، مواد پنیری شکل تبدیل به مایع می شوند. دیواره ی نایژه ها و نیز عروق خونی مورد تهاجم قرار گرفته و تخریب می شوند و حفرات شکل می گیرند (شکل 1-5). مواد پنیری مایع شده حاوی تعداد زیادی باسیل است که از طریق نایژه ها تخلیه می شوند. در داخل حفرات، باسیل های سل تکثیر می شوند و به داخل راه های هوایی گسترش یافته و از طریق حرکات بازدمی مثل سرفه یا صحبت کردن در محیط تخلیه می گردند (Houston & Macallan, 2014). در مراحل اولیه ی عفونت، معمولاً باسیل ها توسط ماکروفاژها به غدد لنفاوی موضعی انتقال می یابند و از آنجا به جریان برگشت وریدی مرکزی دسترسی پیدا می کنند، از آنجا دوباره در ریه ها کاشته می شوند و همچنین ممکن است از طریق گردش خون سیستمیک در کل بدن و فراتر از گردش خون ریوی گسترش یابند (شکل 1-6). ضایعات حاصله ممکن است سیری مانند ضایعات ریوی را پشت سر گذارند، گرچه بیشتر آنها به سوی بهبودی می روند. (Dorhoi et al., 2011; D. L. Longo, 2013)
شکل 1-5 نمایش حفره ی سلی در بافت ریه ی فرد مبتلا به سل ریوی در پی واکنش ازدیاد حساسیت از نوع تأخیری در مقابل عفونت با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

1-6-2 ظهور کانون ثانویه
قبل از اینکه واکنش ایمنی ظاهر شود، باسیل ها از کانون عفونی اولیه یا از نزدیکترین غده ی لنفاوی توسط سیستم لنفاوی وارد جریان خون شده و سپس از طریق جریان خون به درون بدن منتشر می گردند. پس از آن کانون ثانویه ی عفونت که حاوی تعداد محدودی از باسیل هاست بویژه در غدد لنفاوی، غشاهای مترشحه، مننژها، استخوان ها، کبد، کلیه ها و ریه ها تشکیل می شود، ولی به زودی پس از ایجاد یک پاسخ ایمنی، بیشتر این کانون ها، خودبخود بهبود می یابند. با این حال تعدادی از باسیل ها ممکن است در کانون های ثانویه برای ماهها یا حتی سالها به صورت نهفته باقی بمانند. (Philips & Ernst, 2012)
اگرچه جداسازی ارگانیسم های کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس نشان دهنده ی عفونت می باشد، پزشک بایستی در موارد جداسازی مایکوباکتریوم های آتیپیک علائم بالینی بیمار را بررسی کند، به عبارت دیگر بایستی مشخص کند که باکتری جدا شده عامل عفونت است و یا تنها در موضع کلونیزه شده است. زیرا توانایی بیماریزایی این باکتری ها متفاوت است و ممکن است در یک فرد بدون ایجاد عفونت، کلونیزه شوند.
شکل 1-6 نمایش کلی از آسیب زایی در عفونت اولیه و پسا اولیه با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
1-7 انواع سل
معمولاٌ سل به 2 گروه ریوی و خارج ریوی یا هر دو تقسیم می شود. پیش از شناخت عفونت HIV ،حدود 80% موارد سل محدود به شش ها بود ، اما تا دو سوم موارد سل در مبتلایان به ایدز شامل عفونت های توأم ریوی و خارج ریوی و یا ابتلای خارج ریوی به تنهایی می باشد. مایکوباکتریوم توبرکلوزیس معمولا در ریه ها ایجاد عفونت می کند، اما در یک سوم موارد ممکن است اندام های غیراز ریه ها را نیز درگیر نماید.
1-7-1 سل ریوی
سل ریوى را مى‌توان به دو دسته سل اولیه و سل پس از درگیرى اولیه تقسیم نمود.
اگر یک عفونت سل فعال شود، در حدود ??? از مردم در ریه‌ها بروز می‌کند. علائم می‌تواند شامل درد قفسه سینه و سرفه‌های طولانی باشد که تولید خلط می‌کنند. در حدود ??? از افراد هیچ علائمی ندارند (یعنی آنها “بدون علامت” باقی می‌مانند). گاهی اوقات، افراد دچار سرفه‌های خونین در مقادیر کم می‌شوند. سل می‌تواند تبدیل به یک بیماری مزمن شده و باعث زخم‌های گسترده در نرمه فوقانی ریه‌ها شود. قسمت فوقانی ریه‌ها بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. دلیل آن به طور کامل روشن نیست. شاید قسمت فوقانی ریه‌ها به دلیل جریان هوای بهتر یا خروجی ضعیف غدد لنفاوی بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند (Philips & Ernst, 2012).
1-7-2 سل خارج ریوی
در ??-??? از موارد فعال، عفونت به خارج از اندام‌های تنفسی گسترش می‌یابد که باعث بروز انواع دیگر سل می‌شود. به سلی که خارج از اندام‌های تنفسی رخ می‌دهد، “سل خارج ریوی” گفته می‌شود. سل خارج ریوی به طور معمول در افرادی که دچار نقص سیستم ایمنی هستند و کودکان رخ می‌دهد. سل خارج ریوی در بیش از ??? از افرادی که HIV دارند دیده می‌شود (Kawkitinarong, Dumrongpiwat, & Sittipunt, 2011). مکان‌های عفونت قابل توجه خارج ریوی عبارتند از: سیستم عصبی مرکزی (در مننژیت سلی)، جنب (در سل جنبی یا پلور) و سیستم لنفاوی (در سل غدد لنفاوی گردن). از میان مکان‌های دیگر سل خارج ریوی در دستگاه ادراری تناسلی (در سل ادراری تناسلی) و در استخوان‌ها و مفاصل (در سل ستون فقرات) نیز اتفاق می‌افتد. هنگامی که این بیماری در استخوان هم گسترش می‌یابد، آن را به عنوان “سل استخوانی” نیز می‌شناسند، که نوعی از استئومیلیت (کورک استخوانی) می‌باشد. یک نوع بالقوه جدی تر و شایع سل، سل “منتشر” نام دارد، که معمولاً به عنوان سل ارزنی یا میلیاری شناخته شده است. سل ارزنی در حدود ??? از موارد سل خارج ریوی را تشکیل می‌دهد (Chandir et al., 2010).
مطالعه ی حاضر در جهت شناسایی و مقایسه ی روش های مختلف تشخیص سل پلور (سل جنبی) انجام گرفته است؛ لذا در ادامه به توصیف سل پلور و علائم بالینی حاصل از آن پرداخته شده است.
1-7-2-1 سل پلور