t al., 2013).
فاضلاب: عبارت است از هر نوع ماده مایع زاید حاصله از فعالیت های صنعتی یا کشاورزی و دام داری و یا شهری و خانگی که به آب یا خاک تخلیه گردد(صفحه, درباره, ارسال, تماس, & راهنمای).
مواد زاید جامد: عبارت است از هر گونه ماده جامدی که در عرف، زاید محسوب شود، مانند : زباله؛ خاکروبه؛ خاکستر؛ جسد حیوانات؛ ضایعات مراکز شهری و صنعتی و زواید حاصل از تصفیه اعم از شیمیایی و بیولوژیک و همچنین فضولات انسانی و حیوانی و مواد زیاد بیمارستانها و غیره(عبداللهی et al., 2012).
1-13-3- آلودگی صوتی
به طور کلی هر چه را که آدمی مایل به شنیدن آن نیست- حتی اگر نوای موسیقی باشد- آلودگی صوتی نامیده می شود. در برخی موارد، در یک مفهوم وسیع، هر نوع صدایی که باعث ایجاد درد یا ایجاد اختلال در آسایش روحی، جسمی و اجتماعی شود آلودگی صوتی محسوب می شود. واحد اندازه گیری صدا، دسی بل( db ) نامیده می شود که بر اساس آن، بار آلودگی صدا و اثرات آن بر انسان سنجیده می شود. در این ارتباط، توجه به سه آستانه زیر می تواند راهنمای مناسبی باشد:
الف- آستانه شنوایی db 50
ب- آستانه بحرانی db 80
پ- آستانه درد db120
(مظفریان2, 2013)
کاربریها و فضاهای شهری از نظر آسایش صوتی یکسان و همانند نیستند و نمی توان با همه آنها به یک صورت برخورد کرد. طبق تجارب جهانی معمولاً کاربریهای شهری از نظر آستانه های آسایش صوتی به سه گروه تقسیم می شوند :
الف- کاربری های حساس نسبت به آلودگی صوتی ( نظیر کاربری مسکونی؛ آموزشی؛ بهداشتی و غیره)
ب- کاربری های نیمه حساس نسبت به آلودگی صوتی ( اداره ها؛ دفترها؛ مرکزهای فرهنگی و غیره )
ج-کاربری های غیر حساس نسبت به آلودگی صوتی ( فرودگاهها؛ ترمینال ها؛ واحدهای صنعتی و غیره)(عنابستانی, 2010)

1-13-4- آلودگی منظر
فعالیت صنعتی با احجام عظیم ساختمانی، ماشین آلات غول پیکر، وسایل حمل و نقل سنگین، انبارها و زایدات فراوان به خودی خود، فضای طبیعی و چشم انداز جغرافیایی پیرامون خود را در هم می ریزد و با ایجاد آشفتگی، تجمع زایدات و انواع آلودگی باعث کراهت منظر، بی سازمانی بصری و آزار روانی می شود. پدیده آلودگی بصری، امروزه اهمیت زیادی در مطالعات محیطی و طراحی شهری پیدا کرده است. زیرا پژوهشهای فراوان نشان می دهد که نقش موثری در کیفیت و جاذبه محیط شهری، رضایتش هروندان و تنشهای روانی دارد. به همین دلیل در کشورهای پیشرفته جهان، اقدام های زیادی در زمینه بهسازی سیما و منظر شهری انجام شده و می شود. اگرچه هنوز آلودگی بصری به طور رسمی در مقرارت زیست محیطی و شهرسازی ایران تعریف نشده و راه های مقابله با آن تعین نشده است، ولی به طور ضمنی، معمولاً به عنوان مصادیق آلودگی و مزاحمت به حساب می آید و در سال های اخیر، اقدام های پراکنده ای در جهت مقابله با آن انجام شده است. در هر حال، حقیقت این است که آلودگی منظر باید به عنوان یکی از عناصر آلودگی و مزاحمت در محیط شهری تلقی شود و در مکان یابی و ساماندهی صنایع و خدمات شهری، توجه کافی به آن مبذول گردد(فروزانفر, 1385).

1-14- تعریف مزاحمت
مزاحمت در مفهوم عام و کلی خود، عبارت است از هر گونه آثار و پیامدهای ناشی از فعالیت صنعتی و خدماتی که در روند شهر نشینی اختلال ایجاد کرده و شهروندان را دچار مشکل می سازد. اگر در مفهوم آلودگی بیشتر جنبه های بیرونی و عینی فرآیند فعالیت مورد توجه است، در مفهوم مزاحمت اثرات این فرآیند در حیات جسمانی و روانی انسان مورد تأکید قرار می گیرد. عوامل موجب مزاحمت در فعالیت های صنعتی، دارای دو منشأ هم پیوند اساسی است:
الف- فرآیند تولید و اثرات آلودگی زایی
ب- موقعیت استقرار و اثرات کالبدی- فضایی
به طور کلی می توان مزاحمت را به صورت زیر تعریف کرد:
مزاحمت پدیده ای زیست- محیطی، کالبدی و اقتصادی- اجتماعی بوده که ناشی از آثار و پیامدهای سوء فعالیت های صنعتی و خدمات فنی بر روی شهر و شهروندان می باشد. بنابراین صنایع و خدمات مزاحم، آن دسته از صنایع و خدمات شهری هستند که در محیط طبیعی، کالبدی و اجتماعی شهر ایجاد اختلال کرده و به سلامت جسمی و روانی شهروندان آسیب می رسانند(قراخانلو, 1380).
مفاهیم آلودگی و مزاحمت در واقع، مکمل یکدیگرند و نمی توان آنها را از هم تفکیک کرد. زیرا هر نوع آلودگی منشاء مزاحمت است و هر نوع مزاحمت خود نوعی آلودگی محیط محسوب می شود. بنابراین کاربرد اصطلاح ترکیبی ” آلودگی و مزاحمت “به عنوان یک مفهوم واحد و مشترک، دریافت دقیق تر و جامع تری از موضوع به دست می دهد که با تعاریف و اهداف ساماندهی صنایع و خدمات سازگارتر است. هر یک از اصطلاح های ” مزاحمت ” یا ” آلودگی ” در بطن خود، متضمن هر دو مفهوم می باشد. بنابراین می توان ” آلودگی و مزاحمت” را به صورت زیر تعریف کرد.
آلودگی و مزاحمت به کلیه نتایج ناشی از فعالیت های تولیدی و خدمات فنی اطلاق می شود که در شرایط عمومی محیط زندگی انسان ( محیط طبیعی و کالبدی، محیط اقتصادی- اجتماعی و محیط روانی)اثرات منفی و اختلال ایجاد می کند و به نوعی باعث کاهش کیفیت زندگی می شود.
نکته مهم در مورد شناخت مصادیق آلودگی و مزاحمت و جستجوی نحوه مقابله با آن ها، تمیز آلودگی و مزاحمت ” عرضی ” و ” ذاتی ” از یکدیگر است. برخی از اشکال آلودگی و مزاحمت به ماهیت فعالیت صنعتی مزاحمت مثل فرایند تولید ( ایجاد سموم، سنگین و غیره ) مربوط می شود، ولی برخی دیگر از اشکال آلودگی و مزاحمت از ذات فعالیت ناشی نمی شود، بلکه از موقعیت استقرار، نحوه بهره برداری و مدیریت، و مانند اینها منشاء میگیرند،بنابراین خصلت ” عرضی ” و ” تبعی ” دارند، صنایع و خدمات غیر شهری مثل صنایع سنگین و ویژه، بیشتر با مزاحمت ذاتی همراه هستند ولی بخشی اعظم از انواع مزاحمت و آلودگی ناشی از صنایع و خدمات شهری از نع عرضی است و به همین دلیل اغلب آن ها به کمک تمهیدات فنی ، کالبدی و مدیریتی،قابل رفع و رجوع هستند(تهران, 1367).

1-15- علل پیدایش و بروز آلودگی و مزاحمت