ر،1386 ).مسلماًاین ویژگیهای شخصیتی درتمام زمینه های زندگی و روابط اجتماعی انسان جلوه گر می شود و در مساله پر اهمیتی چون ازدواج ، سازگاری زن و شوهر و رضایت زناشویی آنهارا تحت تاثیر قرارمی دهد(دانش ،1384 ).معمولا رفتارهای فردی موجب شکل گیری قواعد مراودات در بین زوجین می شود بنابراین پذیرش سلیقه ها و رفتار همسر و یا به عبارتی دیگر ، بروز رفتارهای مقبول از سوی همسر می تواند روابط دوتایی را شکل دهد و زمینه را برای برقراری تفاهم در بین زوجین ایجاد کند و در واقع می توان گفت رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه می دهد (احمدی، 1382).
زنجیره های تعاملی بین همسران بهترین پیش بینی کننده رضایت تجربه شده توسط زوج از ازدواجشان است . در طی تحقیقی نشان داده شده که نزدیکی عاطفی ، کلامی و جسمانی می تواند تا حد زیادی شاخص رضامندی بوده و همچنین رفتارهای تعیین کننده بالقوه برای طلاق را پیش بینی کنند (تولسلدت و استاکس،1983).لذا با توجه به پژوهش های انجام گرفته دراین پژوهش با هدف تعیین میزان صمیمیت ،شادکامی و رضایت زناشویی در بین زوجین دانشجو به این مسئله پرداخته شده است که آیا رابطه ای معنی داری بین صمیمیت و شادکامی با رضایت زناشویی وجود دارد؟
1-3 اهمیّت و ضرورت تحقیق
رضامندی زناشویی عاملی مهم در حفظ و پایداری خانواده به شمار می رود. با نگرش بیش تر به ریشه های نارضایی زناشویی در زن و شوهر می توان از طلاق در سالهای آینده پیش گیری کرد.رضایت زناشویی نشانگر استحکام و کارایی نظام خانوادگی است. خانواده و جامعه سالم از پیوندهای آگاهانه و ارتباطات سالم، و بالنده زوجین شکل می گیرد. چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم برخوردار نباشد تبعات منفی آن نه تنها برای خانواده بلکه برای کل جامعه خواهد بود.ارتباط با همسر جنبه مرکزی زندگی عاطفی و اجتماعی یک شخص است. و نارضایتی زناشویی می تواند به توانایی زن و شوهر برای برقراری روابط رضایت مندانه با بچه ها و سایر اشخاص خارج از خانواده آسیب برساند (وینچ، 1974) .
بررسی عوامل مؤثر در رضایت زناشویی دانشجویان از این جهت حائز اهمیت است که دانشجویان نقش مهمی در آینده کشور دارند و وجود مشکل در زندگی این قشر از جامعه می تواند تاثیر مهمی در کل جامعه داشته باشد .بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش می توان با برگزاری کارگاه های آموزشی برای زوج ها، ضمن روشن ساختن نقش صمیمیت و شادکامی در روابط زناشویی، جهت رفع مشکلات ناشی از صمیمیت در روابط زوج ها اقدام نمود و با تمرکز بر اَبعادصمیمیت در روابط زوج های دانشجو ، ضمن تقویت ابعاد صمیمیت و شادکامی در آنها که منجر به رضایت زناشویی و کیفیت زندگی بهتر می گردد، از بسیاری از آسیب های روابط زناشویی مانند اختلافات زناشویی، خیانت، طلاق و … پیشگیری کرد و با استفاده از مفاهیم در جهت استحکام روابط زناشویی و همبستگی خانواده اقدام نمود.
1-4 اهداف
هدف کلی:
پیش بینی میزان صمیمیت و شادکامی و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین دانشجو.
اهداف فرعی:
1- پیش بینی میزان شادکامی ورضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین دانشجو .
2- پیش بینی افزایش صمیمیت و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین دانشجو .
3-تعیین ضریب همبستگی میان شادکامی و رضایت از زندگی زناشویی
4-تعیین ضریب همبستگی میان افزایش صمیمیت و رضایت از زندگی زناشویی

1-5 بیان فرضیه ها
1-بین شادکامی .صمیمیت و رضایت از زندگی زناشویی زوجین دانشجو رابطه وجود دارد.
2-بین شادکامی و رضایت از زندگی زناشویی زوجین دانشجو رابطه وجود دارد.
3- بین صمیمیت ورضایت از زندگی زناشویی زوجین دانشجو رابطه وجود دارد.
1-6تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
1-6-1-تعریف مفهومی صمیمیت
صمیمیت شامل فرآیندی است که درآن افراد تلاش می کنند به یکدیگر نزدیک شوند و شباهتها و تفاوتهایشان در احساسات ،افکار و رفتار ها را کشف کنند. اسکنارچ8 (1991)صمیمیت را فرآیند در تماس بودن،درک خود و افشای خود در حضور همسر مفهوم سازی می کند .
1-6-2 تعاریف عملیاتی صمیمیت
در این پژوهش، منظور از صمیمت نمره ای است که زوجین در پرسشنامه مقیاس صمیمیت(الکسیس جی واکر و لیندا تامپسون) فرم 17 سئوالی کسب می کنند.
1-6-3تعریف مفهومی شادکامی
شادکامی که هدف مشترک انسان‌هاست و همه درتلاش برای رسیدن به آن‌اند. ارزشیابی افراد از خود و زندگی‌شان است(باس9 ،2000).
1-6-4تعریف عملیاتی شادکامی
شادکامی در این پژوهش عبارت است از نمره ای که پاسخگویان از پرسشنامه شادکامی آکسفورد که توسط مایکل آرگایل تدوین شده است کسب کرده اند.
1-6-5 تعریف مفهومی رضایت زناشویی
رضایت زناشویی عبارت است از وجود یک رابطه دوستانه همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر، وجود یک تعادل منطقی بین نیازهای مادی و معنوی زوجین . رضایت زناشویی در خانواده مهمترین رکن سلامت روانی افراد خانواده است (کجباف ؛ 1383).
1-6-6 تعریف عملیاتی رضایت زناشویی
رضایت زناشویی در این پژوهش عبارت است از نمره ای که پاسخگویان از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بدست آورده اند.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1 پیشینه نظری
2-1-1 بخش اول:شادکامی
2-1-1-1کلیّات، تاریخچه و تعاریف شادکامی
شادی نه تنها به سطح بالایی از عاطفه یا هیجان مثبت بستگی دارد بلکه به سنجش عمیق تر رضایت کلی از زندگی نیز وابسته است. هیجانات بسیار مثبت ممکن است کوتاه مدت باشند، اما رضایت می تواند دراز مدت باشد ؛ بنابراین می تواند هدفی واقع بینانه تر برای وجود انسان باشد ( آیزنک،1990 (.شادکامی (شادمانی ) احساسی است که همه خواهان آن هستند اما تعداد کمی از ما به آن دست می یابیم. نشانه مشخص چنین احساسی، قدردانی ، احساس درونی، احساس رضایت و علاقه به خود و دیگران است. عادی ترین حالت ذهنی همه، حالت خشنودی و شادی است. شادکامی، قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوب بودن کیفیت کل زندگی می باشد(وینهاون ،1988) .
شادی حالتی پایدار است که فرد میان امیال ارضا شده و کل امیال خود مطلوب ترین نسبت را می یابد، به شرط آنکه امیال ارضا شده به طور غیر منتظره اتقاق افتاده باشند، یعنی ما از مصاحبت با فردی که انتظار دیدن وی را نداشته ایم شادی می شویم(آیزنک 1990 ).بین احساس خوشی و شادکامی تمایز قائل می شود . به رغم وی احساس خوشی یکی از رایج ترین شیوه هایی است که افراد با آن شادمانی خود را تعریف می کنند، در تعریف احساس خوشی آرجیل معتقد است، افراد دارای خلقهای منفی بسیارند مانند؛ خشم، اضطراب، افسردگی و … ) ولی واقعاً یک خلق مثبت دارند که تحت عنوان احساس خوشی توصیف می شود، در واقع می توان گفت شادمانی دارای 3 جز است، یک جزآن احساس خوشی است و دو جزء دیگر آن رضایت از زندگی و عدم وجود عاطفه منفی است. خوشی بعد عاطفی شادمانی است و رضایت بعد شناختی آن است (آرجیل ،2001)
برادبورن 10، (1969 ) معتقد است ، شادمانی عبارت است از میزان عاطفه مثبت منهای میزان عاطفه منفی . عاطفه منفی برادبورن همان است که توسط مقیاس روان رنجورگرایی آیزنک وآزمون افسردگی بک اندازه گیری می شود. در عین حال هدی11 و ویرینگ 12( 1992 ) دریافتند همبستگی بین اضطراب و افسردگی ( دو عاطفه منفی مسلط ) فقط 5% است، آنچنان که می توان گفت که این احساس تقریباً مستقل اند. با توجه به یافته های فوق الذکر تقسیم عاطفه منفی به دو احساس اضطراب و افسردگی می توان چهار مؤلفه برای شادی در نظر گرفت. این 4 مؤلفه عبارتند از : عاطفه مثبت، رضایت از زندگی، اضطراب و افسردگی ( آرجیل ، 2001 ).
آرجیل و مارتین لو (1995) دریافتند که داشتن روابط مثبت با دیگران، هدفمند بودن زندگی، رشد شخصیتی، دوست داشتن دیگران و زندگی از اجزای شادکامی هستند.شوارتز و استراک معتقدند که افراد شادکام کسانی هستند که در پردازش اطلاعات برای خوشبینی و خوشحالی سوگیری دارند یعنی اطلاعات ر ا به گونه ای پردازش و تفسیر می کنند که به خوشحالی آنها منجر می شود(علی پور وهمکاران ،1387).
2-1-1-2 جایگاه شادکامی در چهارچوب هیجانها
سالهاست که در طبقه بندی حالت های روانی، شادی و نشاط را در مقوله ی هیجان ها قرار داده اند. اگر چه طبقه بندی حالات احساسی که در مقوله ی اخیر قرار می گیرند به علت کثرت تعداد هیجان ها، آسان نیست اما کوشش های متعددی در راه نظم دهی و مجزا سازی آنها به عمل آمده است. و شاید اشاره به طبقه بندی ای ،که هیجان ها را به چهار بعد اصلی تقسیم می کند ، بتواندجایگاه شادی و نشاط را در چهار چوب هیجان ها مشخص کند دراین طبقه بندی ، هیجان ها بر اساس ابعاد زیر از یکدیگر متمایز شده اند :مثبت و منفی نخستین یا مختلط قرارگرفتن در قطبهای متضاد سطوح مختلف شدت.
با توجه به این ابعاد می توان شادی و نشاط را به عنوان یک هیجان مثبت در نظر گرفت که امکان ترکیب و تألیف آن با هیجان های دیگر نیز وجود دارد. این حالت در قطب متضاد با خشم، احساس گناه و افسردگی قرار می گیرد و میزان شدت آنها نیز تغییر پذیر است. بدین ترتیب مشاهده می شود که بیان دقیق مسأله و هدفهای موضوع مورد نظرما ، نیازمند تصریح بیشتر مقوله ی هیجانهاست. ارائه تعریف دقیقی از هیجان بسیار مشکل است چرا که افراد فرهنگ ها و مناطق مختلف ، دارای دریافت های متفاوتی از این مفهوم می باشد و مع هذا درباره ی ویژگی های خاصی از آن توافق نظر دیده می شود و اغلب مؤلفان بر این باورند که حالت های هیجانی بر اساس احساسات مثبت یا منفی کوتاه مدت نسبت به یک موضوع معین ( واقعی یا خیالی ) بر انگیخته می شوند. به بیانی دیگر ، می توان هیجان ها را از سویی به منزله ی واکنش های وحدت یافته نسبت به رویداد های معنا دار شخصی دانست که واکنش های فیزیولوژیکی ، رفتاری، شناختی و همچنین احساس های