ز آنچه باید انجام گیرد متمایز می‌شود. فراغت از قلمرو ضرورت جدا می‌شود یعنی از آنچه که باید انجام گیرد.
ب) فراغت انتخاب آزادانه است که نسبی است نه مطلق.