ی فعال
1-2- تعیین خواص ضد باکتریایی
در این پایان نامه خواص ضد باکتریایی ترکیبات سنتز شده در برابر دو باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس10 و باسیلوس سوبتیلیس11 و دو باکتری گرم منفی اشرشیاکلای12 و سودوموناس آئروژینوزا13 بررسی میشوند.
1-2-1- باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی
باکتریها گروهی از موجودات تک یاخته‌ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتا ضخیمی، آنها را احاطه کرده است. این موجودات دارای ساختار ساده‌ای بوده و به گروه پروکاریوتها14 تعلق دارند. براساس یک دسته بندی کلی باکتری‌ها به دو گروه گرم مثبت و گرم منفی تقسیم می‌شوند. باکتری‌ گرم مثبت به گروهی از باکتری‌ها گفته می‌شود که در رنگ‌آمیزی گرم15، با جذب کریستال ویوله16 با فرمول C25H30N3Cl توسط پپتیدوگلیکان17 موجود در دیواره، به رنگ آبی تیره و بنفش دیده می‌شوند در حالی که باکتریهای گرم منفی به‌دلیل نوع دیوارهشان که حاوی غشای خارجی است و از نفوذ رنگ جلوگیری می‌کند، هنگام رنگ‌آمیزی گرم توانایی جذب کریستال ویوله را نداشته و در مرحله دوم رنگ‌آمیزی که سافرانین18 با فرمول C20H19N3Cl اضافه می‌شود? به رنگ صورتی دیده می‌شوند.
ازتفاوتهای باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی میتوان به نکا‌ت زیر اشاره کرد:
1- باکتریهای گرم مثبت نسبت به پنی سیلین و مواد ضد باکتریایی حساستر از گرم منفی ها هستند.
2- باکتریهای گرم منفی سخت رشدترند یعنی نیاز غذایی آنها پیچیدهتر است .
3- باکتریهای گرم منفی نسبت به مواد اسیدی و قلیایی قوی و آنزیم لیزوزیم حساسترند.
1-2-1-1- باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
استافیلوکوکوس اورئوس از مهمترین استافیلوکوکها میباشد. بیماریزا ترین گونه از تیره میکروکوکاسیه، یک کوکسی گرم مثبت و بدون حرکت است. این باکتری در پوست بدن هم دیده میشود و یکی از مهمترین باکتریهای آلوده کننده مواد غذایی میباشد. همچنین سم این باکتری باعث سرگیجه، اسهال و استفراغ میشود.
1-2-1-2- باکتری باسیلوس سوبتیلیس
باسیلوس سوبتیلیس از تیره باسیلاسه، گرم مثبت و متحرک میباشد. این باکتری روی آگار غذایی، کلنیهای منظم تولید میکند، که از زنجیرههای کوتاه تشکیل شده است. در انسان باعث بروز بیماریهایی مانند آندوکاردیت و مسمومیت غذایی میشود. پنی سیلین دارویی مؤثر برای درمان عفونتهای حاصل از این باکتری میباشد.
1-2-1-3- باکتری اشرشیاکلای
اشرشیاکلای یا ایکلای یک باکتری گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه است، که بیهوازی اختیاری و بدون اسپور میباشد. این باکتری اغلب متحرک است و در روده جانداران خونگرم زندگی میکند. ایکلای قادر به تخمیر گلوکز و لاکتوز است. این باکتری از گلوکز تغذیه میکند و در غیاب گلوکز از لاکتوز نیز به عنوان منبع انرژی استفاده میکند. این باکتری اگر چه به طور طبیعی در ساخت ویتامین K2 نقش دارد و از رشد میکروبها در روده انسان جلوگیری میکند، ولی باعث بیماریهای گوناگونی مانند عفونتهای دستگاه ادراری میشود.