ه های مختلف ادبیات سرمایه گذاری بر نقش اطلاعات در فرایند سرمایه گذاری و نحوه تجزیه و تحلیل این اطلاعات تاکید دارند، بنابراین در تصمیمات سرمایه گذاری، نقش بسیار موثری ایفا می کند و سرمایه گذاران با استفاده از این اطلاعات جزئیات بیشتری را در رابطه به سهام بدست خواهند آورد. اما با توجه به اینکه دستیابی به اطلاعات هزینه زا است.(هم از جنبه مالی و هم از جنبه زمانی) سرمایه گذار بایستی چهارچوبی را تعیین نماید و در قالب این چهارچوب، به جمع اوری اطلاعات بپردازد. بنابراین شناسایی و تدوین چهارچوب مناسب به منسجم شدن نظام اطلاعاتی بازار بورس کمک موثری نموده ودر شرایط کنونی معرفی روش ها و ابزارهای تحلیل سهام به عنوان موضوعی اساسی و مهم تلقی می گردد. بنابراین انجام تحقیقاتی در این زمینه ضمن گسترش فرهنگ سرمایه گذاری، ابزارهایی را جهت تحلیل در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار خواهد داد.
این تحقیق در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت انجام معاملات بر روی سهام عادی شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و می تواند راهنمای خوبی جهت اتخاذ تصمیمات هر چه بهتر سرمایه گذاران قلمداد گردد.
3-1اهداف تحقیق
1- بررسی بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از روش های خرید تکنیکی با استفاده ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره های کوتاه مدت، میان مدت می باشد. و بازده استفاده از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟
2- بررسی بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.
3- بررسی بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از استراتژی ترکیبی میانگین های متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش خرید و نگهداری که کدام روش کارآمدتر است.
4-1فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: استفاده از روش میانگین های متحرک برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.
* فرضیه فرعی اول: روش میانگین های متحرک(EMA) برای خریدسهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
* فرضیه فرعی دوم: روش میانگین متحرک برای خرید سهام در بازه میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است.
فرضیه دوم: استفاده از روش شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.
* فرضیه فرعی اول: روش شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
* فرضیه فرعی دوم: روش شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازه میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است.
فرضیه سوم: استفاده از روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.
* فرضیه فرعی اول: روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازده کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
* فرضیه فرعی دوم: روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازده میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است
5-1جامعه آماری و حجم آن
جامعه آماری تحقیق حاضر راشرکت های حاضر در صنعت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال 1390لغایت انتهای سال 1392حضور دارند تشکیل می دهد.
صنعت سرمایه گذاری های بورس اوراق بهادار به دو بخش سایر واسطه های مالی و سرمایه گذاری ها تقسیم می شوند که در مجموع جامعه آماری 27شرکت می باشند.همچنین شرکت های سرمایه گذاری در صنایع دیگر بورس نیز به این مجموعه اضافه می گردد و در مجموع 36شرکت جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهد.
6-1بر آورد حجم نمونه
با توجه به اینکه تعداد شرکت ها محدود می باشد نیازی به استفاده از روش های نمونه گیری نیست و می توان برای بالابردن اعتبار تحقیق کل جامعه را بررسی نمود البته یکسری از این شرکتها به دلیل وجود محدودیت هایی که باعث تاثیر بر نتایج تحقیق می شوند از جامعه خارج می گردند
قلمرو زمانی تحقیق از فروردین 1390لغایت اسفند 1392می باشد و تمام شرکت ها باید در این محدوده زمانی در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفته باشند.
تعداد روزهای باز نماد در طول دوره مورد رسیدگی باید بیش از 90% از روزهای معاملاتی باشد.
7-1روش گرد آوری اطلاعات
جهت جمع آوری اطلاعات از نرم افزار متاتریدر 4در پایلوت رسا و همچنین نرم افزار رهاورد نوین 3 استفاده می شود
8-1روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
بازده اطلاعات جمع آوری شده از شاخص های تحلیل تکنیکی با استفاده از نرم افزار پایلوت رسا و نرم افزار اکسل محسابه می گردد. همچنین بازده ناشی از روش خرید و نگهداری از طریق نرم افزار اکسل محسابه می گردد.
نحوه محاسبه بازده ناشی از روش خرید و نگهداری که خرید در ابتدای دوره صورت می گیرد و در انتهای دوره فروش صورت میگیرد بازده ناشی از تفاوت قیمتی درطول این مدت وهمچنین مزایای ناشی ازسودنقدی ومزایای ناشی ازافزایش سرمایه ازطریق حق تقدم وسهام جایزه نیزاضافه میگردد.
جهت محاسبه بازدهی استراتژی تکینکال بدین صورت عمل می گردد((Hudson 1996
در این حالات نرخ بازدهی کل و سالانه سهام تمام شرکت های مورد مطالعه بر اساس قاعده استراتژی تکنیکال محاسبه می شوند. بدین صورت که اگر علامت خرید برای هر سهم بر اساس قاعده استراتژی ایجاد شود آن سهم را می خریم و بازدهی آن را محاسبه می کنیم و اگر علامت فروش وجود داشت سهم مورد نظر را می فروشیم و پول آن را در اوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنیم.
Rsi: میانگین بازدهی یا نرخ بازدهی کل هر سهمi بر اساس روش استراتژی
ri,t+1:نرخ بازدهی هر سهم در دوره t
rf,t+1: بازده بدون ریسک در دوره t.
dt+1: اعلام علامت های خرید و فروش بر اساس استراتژی(عدد یک نشانه علامت خرید و عدد صفر نشانه علامت فروش است).
N: تعداد دوره های قلمرو زمانی تحقیق
بعد از محسابه نرخ بازدهی کل هر سهم، نرخ بازدهی کل پرتفوی مورد مطالعه از طریق میانگین حسابی محاسبه می شود.
n:تعداد سهام مورد بررسی
محاسبه میانگین بازدهی بر اساس خرید و نگهداری:
در این روش هر سهم در اولین زمان دوره فعالیت(سرمایه گذاری) خریداری می شود و تا پایان دوره فعالیت نگهداری می گردد و سپس فروخته می شود. کلیه مزایای دریافتی در طی دوره با تفاوت قیمت سهام اول و پایان دوره، مبنای محسابه بازدهی روش خرید و نگهداری می باشد.
:نرخ بازدهی سهم iدردوره t
N: تعداد دوره های قلمرو زمانی تحقیق
میانگین بازدهی 15روزه یا نرخ بازدهی کل هر سهم iبراساس روش خرید و نگهداری
نرخ بازدهی کل پرتفوی مورد بررسی بر اساس روش خرید و نگهداری به صورت ذیل محسابه می شود:
Rn: نرخ بازدهی کل پرتفوی مورد بررسی یا میانگین بازدهی کل پرتفوی.
m: تعداد شرکت های مورد مطالعه.
در بررسی فرضیه های کوتاه مدت از دوره زمانی روزانه و برای فرضیه های میان مدت از دوره زمانی هفتگی استفاده می شود.
9-1مفاهیم و واژگان تحقیق
1-9-1میانگین متحرک1:
میانگین متحرک با همگن نمودن قیمت ها آنها را به اندیکاتوری برای دنبال کردن روند تبدیل می نماید.
2-9-1اندیکاتور2
اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.
3-9-1شاخص قدرت اندازه حرکت3
این اندیکاتور نوسانگری جنبشی است که سرعت تغییر حرکت های قیمت را اندازه گیری می کند. جهت استفاده از این اندیکاتور میانگین سودها و میانگین ضررها و قدرت نسبی در دوره مورد نظر (معمولا از دوره 14استفاده می شود) محاسبه می شود و طبق فرمول زیر RSI محاسبه می گردد:
RSI=100-(100/(1+RS(
میانگین ضرر/میانگین سود=RS
4-9-1 نقاط بایست و برگرد هندسی
این نقاط به عنوان حمایت و مقاومت بازار عمل می نماید و با وجود روند در بازار نقاط حمایت در جهت حرکت بازار براساس زمان و قیمت تغییر پیدا کرده و می تواند به عنوان نقاطی جهت تعیین حد ضرر عمل نماید.
فصل دوم:
پیشینه تحقیق
1-2مقدمه
سرمایه گذاری معمولا به دو بخش “تجزیه و تحلیل اوراق بهادار” و “مدیریت مجموعه سرمایه گذاری(پرتفلیو)” تقسیم می شود(جونز،1391،113).
یک سرمایه گذار جهت کسب سود در سرمایه گذاری نیازمند توجه به چهار عامل زیر می باشد(McDowell,2008,xix):
1- ریسک سرمایه گذاری
2- سیستم معاملاتی سرمایه گذاری
3- مدیریت سرمایه

4- روانشناسی و رفتار سرمایه گذاران
چهارعاملی که مکداول مطرح نموده است در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد.
منظور از ریسک سرمایه گذاری تعیین حد ضرر و هدف قیمتی سهام می باشد؛ و زمانی صحبت از مدیریت سرمایه می شود منظور حجم سرمایه گذاری است که چه مقدار سرمایه گذاری در هر مرحله از خرید سهام صورت گیرد. زمانی که حرکت به سمت سیستم پرتفولیو می رویم و از حالت دوره های قیمتی خارج می شویم مدیریت سرمایه به سمت حداکثر نمودن بازده و حداقل کردن ریسک سرمایه گذاری می رود که به این نوع پردازش مدیریت پرتفولیو گفته می شود(Tomasini&Jaekle,2011,3)
سرمایه گذاران جهت کسب بازده نیازمند