ت موجود در بازار، زمانی می تواند مفید و مناسب باشد که اخبار منصفانه و کم اشتباه از شرایط آینده فراهم آورد. باید ابزاری را فراهم کرد تا استفاده کنندگان از این گزارشات، از میزان ضعف پیش بینی ها آگاه شوند؛ یکی از نقاط ضعف این گزارشات، وجود اختلاف پیش بینی ها با شرایط واقعی درآینده است؛ این اختلاف، علامت های غلطی به سرمایه گذاران برای تصمیم گیری می دهد و از طرف دیگر این احتمال می رود که مدیران با توجه به پیش بینی های خود، که گزارش نموده اند، اقدام به بودجه بندی های لازم کنند که اشتباه موجود در پیش بینی ها می تواند باعث دورشدن تصمیم گیری های مدیران برای رسیدن به هدف خاص مدیریت خواهد شد.
بنابراین تعیین میزان اشتباه در گزارشات پیش بینی مدیریت با شرایط واقعی آینده، باعث بهبود عملکرد سرمایه گذاران و مدیران در تصمیم گیری خود خواهد شد، همچنین تحلیل گران مالی با دید عمیق تری، تفسیر خود را، از وضعیت آینده ارائه خواهند کرد.
نتایج حاصل از این پژوهش، می تواند بر توانایی تصمیم گیری کلیه ی استفاده کنندگان از گزارشات پیش بینی مدیریت بیفزاید؛ زیرا می توان از آن، برای تعدیل کردن گزارشات پیش بینی مدیریت ارائه شده استفاده نمود.
این تعدیلات، هم می تواند شامل بودجه بندی های درون سازمانی باشد، وهم موجبات تعدیل در تصمیم گیری های برون سازمانی را فراهم آورد.
9 – 1 اهمیت پژوهش
از آنجایی که گزارشات پیش بینی مدیریت، در سالهای گذشته بصورت پراکنده توسط برخی شرکت ها ارائه می شد و در سالهای اخیر نیز این گزارشات بصورت منظم تری ارائه می گردد و نیز با توجه به رونق بورس اوراق بهادار تهران در سالهای اخیر، این تحقیق می تواند کمکی برای تجزیه و تحلیل بهتر اطلاعات گزارش شده و افشائات اجباری و اختیاری که توسط مدیران ارائه می گردد؛ برای سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان باشد.
حسابرسان و تحلیلگران مالی نیز از طریق مقایسه روابط میان اطلاعات مالی و غیر مالی، منطقی بودن مبالغ صورت های مالی را ارزیابی می کنند. آنها هنگام اجرای روش های تحلیلی، فرض می کنند که هزینه ها متناسب با نوسان های فروش، تغییر می کنند. بنابراین، درک بهتر از میزان صحت گزارشات پیش بینی مدیریت، می تواند باعث بهبود اجرای رویه های تحلیلی شود.
10 – 1 قلمرو پژوهش
قلمرو تحقیق از نظر مکانی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که شرکتهای نمونه بصورتی انتخاب شدند که، حداقل اطلاعات و داده های مورد نیاز برای آزمایش فرضیه را دارا باشند.
قلمروتحقیق از نظر زمانی، مربوط به گزارشهای مالی ارائه شده برای سال مالی منتهی به1387 لغایت 1391 می باشد.
قلمروتحقیق از نظر موضوعی، اطلاعاتی در مورد بررسی دقت برآورد بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت ارائه خواهد شد.
11- 1 روش تحقیق
این تحقیق براساس هدف از نوع کاربردی و داده های آن با استفاده از رویکرد گذشته نگر یا پس رویدادی و با روش آرشیوی (استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط بورس اوراق بهادارتهران) واز نوع توصیفی طرح ریزی شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه پژوهش ازآمار استنباطی استفاده می شود. جامعه آماری هم کلیه شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که گزارشات پیش بینی مدیریت از نوع حسابرسی شده، از سال (1387) هجری شمسی تا پایان سال (1391) هجری شمسی و دارا بودن حداقل اطلاعات و داده های مورد نیاز برای آزمایش فرضیه، می باشد.
گردآوری منابع و داده ها در دو گام صورت می پذیرد؛ در گام اول با استفاده از مقالات لاتین در ارتباط با موضوع که تعداد آن به علت جدید بودن تحقیق، معدود بوده است. گام دوم استفاده از اطلاعات رسمی ارائه شده توسط
بورس اوراق بهادار تهران که بصورت آرشیوی بوده است؛ صورت پذیرفته است. همچنین مدل به گونه ای طراحی شده که اگر جهت پیش بینی فروش و فروش واقعی عکس هم باشد؛ نمونه از تجزیه و تحلیل حذف خواهد شد. نحوه ی گردآوری و انتخاب نمونه، در فصل مربوط به صورت تفضیلی بیان خواهد شد.
نمودارکلی اشتباه پیش بینی مدیران در زمانی که:
مدل نوسانات هزینه های واقعی با ضرایب مشترک ()
– – – – – – – مدل پیش بینی هزینه های مدیریت با ضرایب مشترک ( + *)
اگر: + = + مدیریت نرخ کاهش هزینه را بدرستی پیش بینی کرده است.
اگر: + > + مدیریت نرخ کاهش هزینه را بیشتراز واقع پیش بینی کرده است.
اگر: + > + مدیریت نرخ کاهش هزینه را کمتر از واقع پیش بینی کرده است.

12- 1 تعریف کلید واژه ها و عبارات
1- 12- 1 پیش بینی های مدیریت16:
در این تحقیق منظور، پیش بینی هایی است که مدیران در ابتدای سال مالی، در مورد میزان فروش و هزینه های عملیاتی، برای انتهای همان سال مالی، ارائه می کنند.
2-12-1 خطای پیش بینی در رابطه با نرخ تغییرات هزینه17:
عبارت است از میزان خطایی در نرخ تغییر هزینه های پیش بینی شده، که مدیران انتظار دارند درازای 1درصد تغیر درفروش پیش بینی شده، درصد تغییر مشخصی در هزینه های پیش بینی شده، رخ دهد.
3-12-1 پیش بینی هزینه ها18:
انتظاراتی (پیش بینی) که مدیران در انتهای سال مالی از میزان وقوع بهای تمام شده ی کالای فروش رفته دارند.
4-12-1 رفتار هزینه19 :
در این تحقیق، واکنشی است که هزینه ها، در زمان پیش بینی و در زمان وقوع، با توجه به تغییر محرک هزینه و همچنین جهت تغییر محرک هزینه، از خود نشان می دهند.
5-12-1 چسبندگی هزینه20 :
شدت کاهش هزینه ها بر اثرکاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه ها در اثر افزایش حجم فعالیت است. به این رفتار نامتقارن هزینه ها، چسبندگی هزینه ها گفته می شود.
در این تحقیق، بصورت پیش فرض، در رابطه با پیش بینی مدیران از رفتار هزینه ها، ما انتظاری کاملا” عکس رفتار چسبنده هزینه ها داریم. یعنی مدیران در زمان پیش بینی افزایش حجم فروش، نرخ رشد هزینه ها را کمتر از واقع، پیش بینی می کنند؛ و در زمان کاهش حجم فروش، نرخ کاهش هزینه ها را نیز بیشتر از واقع، پیش بینی می کنند؛ که با توجه به رفتار چسبنده ی هزینه ها در واقعیت، مدیران دچار خطای مضاعف در پیش بینی هزینه ها می شوند.
6-12-1 هزینه های چسبنده21:
اگر شدت کاهش هزینه ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه ها در اثر افزایش حجم فعالیت باشد؛ در اصطلاح گفته می شود که آن هزینه ها چسبنده هستند.
13-1 ساختار پایان نامه
پایان نامه مورد نظر از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول طرح تحقیق پایان نامه می باشد، فصل دوم از ادبیات و مبانی نظری تحقیق تشکیل گردیده و شامل تاریخچه بررسی دقت پیش بینی مدیریت و گزارشات پیش بینی مدیریت بوده است؛ فصل سوم که تحت عنوان روش تحقیق می باشد به بیان فرضیات تحقیق و روش نمونه گیری و آزمونهای مورد استفاده جهت تائید یا رد فرضیات می باشد؛ فصل چهارم درصدد تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده و بیان آنها با استفاده از آمار توصیفی است و فرضیه ها را به جامعه تعمیم می دهد و در نتیجه صحت یا سقم آنها را می سنجد؛ فصل پنجم نیز به نتایج و پیشنهادات تحقیق می پردازد.
14-1 خلاصه فصل
در این فصل، پیشینه وتاریخچه ای از موضوع بیان شده است، سعی گردید تا مسئله ی پژوهش آشکار و تعریف شود. فرضیه و اهداف کاربردی وعلمی به تفکیک تشریح شدند.
در همین فصل قلمرو و روش تحقیق نیز به منظور ایجاد دید کلی از پژوهش، ارائه گردید؛ سعی شد، اصطلاحات پر کاربرد یا جدید در پژوهش نیز بصورت مفصل تعریف شود.
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
1 – 2 مقدمه
ما با مبنا قرار دادن مدل “چسبندگی هزینه” که توسط اندرسن و همکارانش در سال 2003 پایه گذاری شد؛ در صدد آن برآمدیم که رفتار مدیران ایرانی را در نحوه ی پیش بینی های عائدی های سالانه، مورد بررسی قرار دهیم.
در ادامه تحقیق بر آن شدیم که نحوه ی پیش بینی فروش و هزینه ها را به تفکیک مورد بررسی قرار دهیم؛ زیرا عایدی ها، خود حاصل جبری فروش و هزینه هاست؛ و پیدا شدن هرگونه خطا در پیش بینی عایدها را می توان به خطا در پیش بینی فروش، خطا در پیش بینی هزینه ها و یا خطا درپیش بینی هر دو، نسبت داد.
از نظر تئوری، “بها” عبارت است ازفدا کردن منابع، به منظور ایجاد خدمت یا محصول برای فروش، با هدف بدست آوردن منافع در آینده (عثمانی، 1385).
ازآنجایی که فرآیند بودجه بندی با پیش بینی فروش شروع می شود (آتکینسن، بنکر و یانگ22، 1997). عقل سلیم حکم می کند؛ که تنها در صورت انتظار از وجود فروش (بنگاه های تولیدی)، مدیران مبادرت به صرف هزینه کنند؛ پس عموما” باید انتظار داشت که، هزینه ها با افزایش انتظار فروش، افزایش یابند؛
و با کاهش انتظار فروش، هزینه ها نیزکاهش یابند. در واقع مدیران زمانی هزینه می کنند که اطمینان معقولی از منفعت آتی آن داشته باشند.
موارد بالا نشان می دهد که توجه به ارتباط بین فروش پیش بینی شده و هزینه های پیش بینی شده، فراهم کننده ی اطلاعات عمیق تری در رابطه با چارچوب رفتار پیش بینی مدیران از عائدی ها در اختیار ما قرار می دهد.
با توجه به بندهای 6 ، 7 و 8 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان که در تاریخ 3/5/86 هجری شمسی، به تصویب هیئت مدیر? سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
بندها به شرح ذیل می باشند:
6- برنامه‌های آتی مدیریت و پیش‌بینی عملکرد سالان? شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر 20 روز پس از ارائه توسط ناشر.
7- پیش‌بینی عملکرد سالان? شرکت اصلی و تلفیقی گروه، بر