ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی شرکت های بورسی تاثیر دارند .
2- فرضیه های فرعی :
الف) بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی “مربوط بودن” در صورتهای مالی رابطه وجود دارد .
ب) بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی”قابلیت مقایسه” در صورتهای مالی رابطه وجود دارد.
ج) بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی” قابلیت اعتماد” در صورتهای مالی رابطه وجود دارد.
د) بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی” قابل فهم بودن” در صورتهای مالی رابطه وجود دارد.
6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنجاییکه سهامداران سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی برای مقاصد تصمیم‌گیری از اطلاعات درونی شرکت آگاهی کافی ندارند و همچنین همواره به دنبال کسب اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد و ریسک‌سنجی شرکتهای مورد نظر خود می‌باشند تا بتوانند در آنها سرمایه‌گذاری کنند، لذا هر ساله شرکتها یک سری از اطلاعات مالی و غیر مالی خود را در قالب گزارشات مالی افشاء می‌نمایند که این افشا باعث آگاهی سهامدارن از وضعیت مالی و نتایج عملکرد و قدرت انعطا ف‌پذیری مالی2 شرکت در هر دوره می‌شود.
بنابراین نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند مورد استفاده گزارشگران مالی ودست‌ اندر کاران برای
آگاهی بیشتر از اهمیت پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار و بررسی تأثیر این پذیرش بر میزان ویژگیهای کیفی اطلاعات قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اطلاع شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.
کلیه ذینفعان به‌خصوص سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه و مدیران شرکتها می‌توانند در اخذ تصمیمات مناسب سرمایه‌گذاری از این نتایج بهره گیرند. اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها نیز می‌توانند از نتایج پژوهش در انجام پژوهش‌های آتی سود برند.
7-1اهداف تحقیق
اهداف علمی تحقیق:
هدف علمی این تحقیق ارزش واعتبار بخشیدن به فرضیه های تحقیق میباشد تااین تحقیق بتواند در بالابردن سزح دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان از صورتهای مالی باشد وهمچنین زمینه ساز بسرمناسبی برای تحقبقات اتی در سایر مراکز اموزشیوپژوهشی باشد.
اهداف کاربردی:
همانگونه که در این تحقیق به موثر بودن پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی می پردازدکه باپی بردن شرکتها به این حقیقت می توانند بهتر در جذب سرمایه های انان در شرکت خود اقدام نمایند
8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چارچوبی رافراهم می نماید تا مطالعات وازمون محقق در طی ان قلمروخاص انجام گیردودارای اعتبار بیشتری شود.
1-8-1 قلمرومکانی
این پژوهش کلیه حسابدارن وحسابرسان بورس اوراق بهادر بازمینه پژوهش وکار در حوزه حسابداری وحسابرسی داخل کشور ایران در نظر میگیرد.
2-8-1 قلمرو زمانی
این پژوهش به منظور قبول وردفرضیه های تحقیق دیدگاه حسابداران وحسابرسان بورس اوراق بهادررا در داخل کشور ایران رادر نظر میگیرد.
3-8-1 قلمرو موضوعی
دراین پژوهش تاثیرپذیرفته شدن شرکتهادر بورس اوراق بهاداررابرویژگی کیفی اطلاعات حسابداریدر صورتهای مالی راازدیدگاه صاحب نظران حرفه ای حسابداری مورد کنکاش قرار میدهد.
9-1 تعریف واژه‌های کلیدی
صورت‌های مالی3: عبارت است از مجموعه اطلاعات تلخیص شده و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری.
ویژگیهای کیفی : به خصوصیاتی اتلاق می گردد که موجب می شود اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی برای استفاده کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع می شود.
مربوط بودن: اطلاعاتی که بر تصمیم گیریهای تأثیر می گذارند.
قابلیت اتکا: اطلاعاتی که عاری از تمایلات جانبدارانه و اشتباه باشد.
قابل فهم بودن:اطلاعات برای استفاده کنند گان از صورتها شفاف باشد.به صورت شفاف طبقه بندی شوند نسبت به گروه استفاده کنندگان.
قابلیت مقایسه: طوری صورتها ارائه شوند که در طی چند سال قابل مقایسه باشند.
بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات این قانون، مورد داد وستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می‌شود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری استوار است. تصمیم سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری منابع خود در شرکت‌ها، به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب در شرکت بستگی دارد.
گزارش‌های مالی، تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشاء می‌نمایند. این اطلاعات اقتصادی به شناخت وضعیت مالی و سلامت یک واحد تجاری کمک می‌کند. از آنجا که تصمیمات سرمایه‌گذاری وابسته به اطلاعاتی است که در اختیار آنها قرار می‌گیرد و گزارش‌دهی مالی نیز هدف خود را کمک به فرایند تصمیم‌گیری افراد ذینفع نظیر: سرمایه‌گذاران، وام دهندگان و بستانکاران قرار داده است. بنابراین یک گزارش ویژه و مناسب باید این موضوع را بدرستی منعکس سازد که منابع سرمایه‌ای شرکت تا چه حد به نحو مطلوب بکار گرفته می‌شوند و در این راستا مبنایی برای عملکرد بهتر در جهت ارائه مطلوب و کامل ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری داشته باشد. برای دستیابی به معیارهای مناسب از جمله مقررات مربوط به ارزیابی دارایی‌ها و اندازه‌گیری درآمدها باید شکل گزارش‌های مالی مشخص و بکارگیری آنها تضمین گردد.
قسمت اعظم گزارش‌های مالی را صورت‌های مالی4 تشکیل می‌دهد.
هدف صورت‌های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی5، عملکرد مالی6 و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.
با توجه به نیازهای روزافزون استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی، این استفاده‌کنندگان بطور چشمگیری به گزارش فعالیت‌های مالی شرکت‌های تجاری علاقه‌مند شده‌اند. پاسخگویی به این نیازهای رو به افزایش، استفاده از یک استاندارد صریح و لازم الاجرا برای ثبت و ارزیابی فعالیت‌های واحد تجاری را ضروری نموده است.