سطح برگ در تیمارهای پرایمینگ در سطح کودی kg/ha200 اوره……………………………………………………………………………………………………………………………………..64
شکل 4-17-روند تغییرات شاخص سطح برگ در تیمارهای پرایمینگ در سطح کودی kg/ha300 اوره……………………………………………………………………………………………………………………………………..64
شکل 4-18-روند تغییرات شاخص سطح برگ در تیمارهای پرایمینگ در سطح کودی kg/ha400 اوره……………………………………………………………………………………………………………………………………..65
شکل 4-19-روند تغییرات سرعت رشد محصول در تیمارهای پرایمینگ در سطح کودی kg/ha200 اوره……………………………………………………………………………………………………………………………………..67
شکل 4-20-روند تغییرات سرعت رشد محصول در تیمارهای پرایمینگ در سطح کودی kg/ha300 اوره……………………………………………………………………………………………………………………………………..67
شکل 4-21-روند تغییرات سرعت رشد محصول در تیمارهای پرایمینگ در سطح کودی kg/ha400 اوره……………………………………………………………………………………………………………………………………..68
شکل 4-22-روند تغییرات سرعت رشد نسبی در تیمارهای پرایمینگ در سطح کودی kg/ha200 اوره……………………………………………………………………………………………………………………………………..69
شکل 4-23-روند تغییرات سرعت رشد نسبی در تیمارهای پرایمینگ در سطح کودی kg/ha300 اوره……………………………………………………………………………………………………………………………………..69
شکل 4-24-روند تغییرات سرعت رشد نسبی در تیمارهای پرایمینگ در سطح کودی kg/ha400 اوره……………………………………………………………………………………………………………………………………..70
شکل 4-25-روند تغییرات سرعت جذب خالص در تیمارهای پرایمینگ در سطح کودی kg/ha200 اوره……………………………………………………………………………………………………………………………………..71
شکل 4-26-روند تغییرات سرعت جذب خالص در تیمارهای پرایمینگ در سطح کودی kg/ha300 اوره……………………………………………………………………………………………………………………………………..71
شکل 4-27-روند تغییرات سرعت جذب خالص در تیمارهای پرایمینگ در سطح کودی kg/ha400 اوره……………………………………………………………………………………………………………………………………..72
چکیده
به منظور بررسی و مقایسه تاثیر اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بذر ذرت در سطوح مختلف کود ازته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم دبل کراس 370، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1389 و در مزرعه مرکز آموزش جهاد کشاورزی شاهرود انجام گرفت. در این آزمایش پرایمینگ در چهار سطح؛ عدم پرایم، اسموپرایم با PEG، اسموپرایم با KNo3 هیدروپرایم و همچنین کود اوره در سه سطح؛ 200، 300 و 400 کیلوگرم در هکتار اعمال شد و تاثیر آن بر 9 صفت؛ ارتفاع بوته، تعداد برگ، تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت و درصد پروتئین گیاه ذرت بررسی گردید.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر تاثیر معنی دار پرایمینگ بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، در سطح احتمال 5 درصد و بر ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، شاخص برداشت در سطح احتمال 1 درصد و نیز نشان دهنده تاثیر معنی دار کود اوره بر؛ ارتفاع بوته، تعداد برگ، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت و درصد پروتئین در سطح احتمال 5 درصد و بر تعداد دانه در ردیف بلال در سطح احتمال 1 درصد بود.
نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که هیدروپرایمینگ بذر باعث افزایش معنی دار ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت نسبت به تیمارهای دیگر شد. در صفت وزن هزار دانه نیز هیدروپرایمینگ نسبت به شاهد افزایش معنی دار داشت. در بقیه صفات هیدروپرایمینگ بذر افزایش معنی داری نشان نداد. در تمام صفات بجز صفت تعداد ردیف دانه در بلال سطح کود اوره بالاتر افزایش معنی داری از خود نشان داد. مقایسه اثرات متقابل پرایمینگ و کود اوره تنها بر صفت ارتفاع بوته تاثیر داشت.
در مجموع تیمار هیدروپرایمینگ با سطح کودی kg/ha400 اوره را می توان به عنوان بهترین تیمار با بهترین صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد در این تحقیق معرفی نمود. در واقع بهتر است آماده سازی بذر قبل از کاشت به این صورت که به مدت 10 ساعت در آب خیسانده شود انجام گردد. در حین مراحل داشت نیز باید مقدار 400 کیلوگرم کود اوره در سه نوبت به زمین داده شود.
واژه های کلیدی: کود اوره، هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ، ذرت، عملکرد و اجزای عملکرد.

فصل اول
مقدمه
1-1-پیشگفتار
ذرت با نام انگلیسی(corn) و اسم علمی zea mays از خانواده غلات (Poaceae) و یکی از چهار غله عمده جهان بوده و بعد از گندم و برنج تولید آن در دنیا مقام سوم را داراست(Duvick and Cassman, 1999).
خاستگاه ذرت قاره آمریکا و جنوب مکزیک است و پیشینه کشت آن به 8 تا 10 هزار سال پیش می رسد (Tollenaar and Dwyer, 1999). قدیمی ترین آثارباستان شناسی ذرت از مکزیک بدست آمده است. نام گونه ذرت (mays) از واژه mahis گرفته شده که نام قبیله ای در قاره آمریکاست. در سال 1492 میلادی هنگامی که کریستف کلمب به کوبا رسید مشاهده کرد که بومی ها ذرت تولید می کنند، او نام mahis را به ذرت داد، این نام بعدها بصورت mays تغییر یافت و هم اکنون در زبان انگلیسی بصورت maize نوشته می شود، احتمال دارد که بذر ذرت بوسیله کریستف کلمب از آمریکا به اروپا آورده شده باشد، زیرا از سال 1500 میلادی به بعد کشت ذرت در اسپانیا و ایتالیا رواج یافته است، در اوایل سده شانزدهم میلادی، ذرت بوسیله بازرگانان پرتقالی به جنوب آسیا راه یافته است و در امتداد جاده ابریشم به منطقه هیمالیا رفته است (FAO,2000).
این گیاه به علت ارزش غذایی خاصی که دارد مورد توجه کشورهای مکزیک، پرو، کشورهای آمریکای مرکزی و اغلب کشورهای آمریکای جنوبی قرار دارد، طبق شواهد مختلف و متعدد چنین به نظر می رسد که کشت و کار ذرت قرن ها قبل توسط بومیان این مناطق نیز رواج داشته و آنها در اصلاح آن سهم زیادی داشته اند و حتی ارقامی از آن تهیه کرده اند، ذرتی که مورد توجه خاص سفید پوستان قرار گرفته است ذرت دندان اسبی بوده که دارای قدرت تطابق پذیری بیشتری با شرایط مختلف آب و هوایی است، ذرت از لحاظ فتوسنتزی گیاهی چهار کربنه است و گرچه دامنه سازگاری آن گسترده است ولی در اقلیم های گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد بهتری می کند، ذرت از جمله گیاهانی می باشد که عملکرد دانه آن در عرض های جغرافیایی بالاتر از خواستگاه خویش زیادتر می باشد، این موضوع بیانگر توسعه اقتصادی واستفاده بیشتر از نهاده ها در تولید این محصول در عرض های جغرافیایی بالاتر است و هر چند طول دوره روشنایی زیادتر و فصل رشد طولانی تر هم در این امر موثر بوده اند، به دلیل استعداد زیاد در تولید دانه، ذرت را پادشاه غلات نامیده اند، در بین غلات، ذرت بیشترین تنوع در مصرف را داراست، زیرا ذرت افزون بر مصرف به عنوان غذای انسان (کنسرو یا تهیه غذا در خانه) و به عنوان علوفه برای دام ها، در صنایع تخمیر و تهیه فرآورده های متنوع صنعتی از جمله اتانول نیز مورد استفاده قرار می گیرد، به نظر می رسد اهمیت ذرت در آینده زیادتر شود زیرا در کشورهای فقیر غذای اصلی است و در کشورهای غنی برای تولید پروتئین حیوانی ضروری است، سالیانه بیش از صد میلیون هکتار از اراضی زراعی دنیا به کشت ذرت اختصاص پیدا می کند و بعد از گندم بزرگترین سطح کشت را اشغال می کند، در حالیکه تولید محصول آن بعد از گندم و برنج قرار دارد (Evan et al., 2005).
کشورهای ایالات متحده، شوروی سابق، رومانی، یوگسلاوی، مجارستان، ایتالیا، چین، برزیل، مکزیک، آفریقای جنوبی، آرژانتین، هند و اندونزی عمده ترین تولید کنندگان ذرت می باشند، دلیل اصلی این پراکندگی زیاد وجود محسنات فراوان ذرت می باشد، این دلایل شامل عملکرد زیاد در واحد کار انجام شده و واحد سطح می باشد(Iqbal et al., 2004). ذرت یک منبع غذایی قابل متراکم شدن است و به راحتی قابل انتقال است، پوسته های روی بلال، آن را در برابر پرندگان و باران محافظت می کنند، ذرت را می توان طی یک دوره طولانی، برداشت و ذخیره کرد، همچنین می توان به آن اجازه داد تا در مزرعه کاملاً خشک شود تا برداشت به راحتی صورت گیرد، ترکیب شیمیایی دانه ذرت به طور متوسط شامل 13% آب, 59% نشاسته، 10% پروتئین خام, 5% چربی، 4% پنتوزان, 3% دکسترین, 2% سلولز خام, 2% قند و 2% خاکستر