لکرد: استانی)
?- شهر بزرگ؛ ????-??? ؛ هزار نفر جمعیت. ( عملکرد: منطقه ای)
?- کلان شهر (متروپل)؛ ?/?-? میلیون نفر جمعیت. ( عملکرد: کلان منطقه ای)
?- کلان شهر (متروپل ملی)؛ ?/? میلیون نفر جمعیت و بیشتر.( عملکرد: ملی)
2-1-2- شهر و فضاهای فرهنگی
اصولاً شهرها دارای سه جزء جدائی ناپذیر هستند که بصورت شبکه ای به یکدیگر پیوسته اند:
1- انسانها
در شهر،مجموعه ای از انسانها زندگی می کنند که از جنبه های بسیاری با یکدیگر تفاوت دارند.جنسیت،سن،سواد،میزان درآمد،قومیت،زبان و روحیات از جمله وجوه تمایز افراد با یکدیگرند.انسان ها بطور فردی،خانوادگی و گروهی در شهر زندگی می کنند و دارای جنبه های روحی،فکری و جسمی هستند که تامین و رشد هریک از آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
2- فعالیتها
شهروندان برای گذراندن زندگی و رفع نیازهای خود در شهرها به انجام فعالیتهای مختلفی مشغولند.فعالیتهای اقتصادی،فرهنگی،سیاسی،خدماتی،تولیدی و واسطه ای در قالب های فردی و گروهی در برگیرنده امور شهر است که به آن روابط تعاملی فی مابین شهروندان با مدیریت شهری نیز گفته می شود.
3- اماکن
کالبد شهر پذیرای حضور انسانها و فعالیتهای آنان است.شهرها معمولاً دارای اماکن خصوصی،عمومی و دولتی هستن.حفظ و نگهداری و بهینه سازی اماکن شهری نقش موثری در زندگی و فعالیتهای انسانی داشته و دارد(امیری،44:1386).
فضاهای شهری عبارتند از بناها و فضاهای آزاد ایجاد شده در اطراف آن یک شهر را فقط خانمه هایش تشکیل نمی دهند بلکه کوچه ،میدان باغ و گردشگاه و عناصری که این مکان را خوشایند می سازد نیز جزیی لازم برای شهر محسوب می گردند.نوع فضاها و مکان قرارگیری آنها براساس کاربری های تفریحی،آموزشی،مسیرها و میدان است و کاربرد این ثضاها متعدد بوده و عبارتند از تردد،تفریح،بازی ملاقات و بطور کلی فضایی است برای زندگی و تماشا(پیرموره،1985،14).
ساختمانهای شهر غالباً برای منظوری معین و هدف خاص ساخته می شوند و این امر که معلول تحولات صنعتی جدید است در جوامع غربی و شهرهای صنعتی بیشتر به چشم می خورد.در شهر فضای تفریح و کار از هم جداست و مردم از فعالیتهای تفریحی و ورزشی متنوع برخوردار میباشند(مجدفر،179:1383).
از جمله مزایای اقامت در یک اجتماع شهری ،مواردی همچون فرصت خلاقیت،فرصتهای آموزشی عالی،برخورداری از فعالیتهای تفریحی مناسب و برخورداری از فرصتهای پژوهشی است. برای دست یافتن به چنین اهدافی به فضاهای کالبدی نیاز است تا فرد بتواند به این نیازها و فعالیتها دست یابد(کوئن،233:1382).