یتر محلول شکر با وزن مخصوصgr/cm3 18/1، مقدار 454گرم شکر را در مقداری آب حل کرده و به حجم یک لیتر رسانده شد.
جدول 3-2: مشخصات ریشه های آلوده به نماتد Meloidogyneجمع آوری شده
ردیفزمان نمونه برداریمکان نمونه بردارینوع آبیاریردیفزمان نمونه برداریمکان نمونه بردارینوع آبیاری1شهریور 88قوچان(امرغان)غرقابی5شهریور 88جیم آبادغرقابی2شهریور 88قوچان(امرغان)غرقابی6شهریور 88جیم آبادغرقابی3شهریور 88قوچان(امرغان)غرقابی7شهریور 88جیم آبادغرقابی4شهریور 88قوچان(امرغان)غرقابی8شهریور 88جیم آبادغرقابی3-3- استخراج ماده های متورم جنس Meloidogyne از ریشه
نماتدهای ماده متورم به تنهایی یا به صورت چند تایی در داخل بافت ریشه قرار دارند. برای استخراج آنها از بافت گیاهی، ریشه های حاوی گره را در زیر جریان ملایم آب قرار داده تا ذرات خاک از آنها شسته شود وسپس به قطعات 3 تا 5 سانتی متری برش داده و در داخل یک ظرف حاوی مقداری آب قرار داده، سپس در زیر بینوکولار با استفاده از اسکالپل با دقت بافت ریشه را شکافته و با احتیاط ماده های متورم از داخل بافت بیرون کشیده شدند. پس از جدا کردن تعداد کافی نماتد، از شبکه کوتیکولی انتهای بدن1 آنها برش تهیه شد.
3-4- کشتن، ثابت کردن و انتقال نماتدها به گلیسیرین خالص
پس از استخراج نماتدها به منظور نگه داری آنها در دراز مدت لازم است عملیاتی در جهت کشتن، ثابت کردن و انتقال آنها به گلیسیرین خالص انجام شود. بدین منظور از روش تکمیل شده دگریس(1969) استفاده شد. نماتدهای استخراج شده به داخل یک پتری کوچک انتقال یافته، جهت کشتن و ثابت کردن آنها ابتدا آب ظرف حاوی نماتد تخلیه گردید. این کار توسط یک پیپت پاستور بسیار نازک در زیر بینوکولار و با دقت به طوریکه نماتد ها مکیده و دور ریخته نشود، انجام گرفت ودر مواردی نیز با استفاده از نوارهای باریک دستمال کاغذی (که یک سر آن داخل پتری و سر دیگرش خارج از پتری است) عمل آبگیری انجام شد. پس از خروج آب از پتری حاوی نماتد ، محلول فیکساتیو 1 (88 قسمت آب مقطر، 10 قسمت فرمالدهید 37 درصد تجاری، 1 قسمت اسید استیک و یک قسمت گلیسیرین) را تا 78 درجه سانتی گراد گرم کرده و یکباره روی نماتد های داخل پتری ریخته، سپس پتری را به مدت 24 ساعت در محیط الکلی اشباع (این محیط با استفاده از دسیکاتور کوچکی که به اندازه 1/0 حجم اش الکل اتیلیک 96 درصد داخل آن ریخته شده فراهم گردید) داخل انکوباتور با حرارت 37 درجه سانتیگراد قرار داده شد. بعد از گذشت مدت زمان مذکور محلول فیکساتیو 1 خارج و محلول فیکساتیو 2 (95 قسمت الکل اتیلیک 96 درصد و 5 قسمت گلیسیرین ) به پتری حاوی نماتد اضافه گردید، سپس به مدت 4 ساعت در محیط الکلی اشباع در دمای 37 درجه سانتیگراد قرار گرفت. مجددا بعد از گذشت مدت زمان مذکور و پس از خارج کردن فیکساتیو 2 ، محلول فیکساتیو 3 (50 قسمت الکل و 50 قسمت گلیسیرین ) به پتری اضافه شد. این بار پتری حاوی نماتد در صفحه درون انکوباتور در محیط غیر الکلی به مدت حداقل 4 ساعت در حرارت 37 درجه سانتیگراد قرار داده شد. پس از طی شدن تمام مراحل فیکساتیو جهت جلوگیری از جذب رطوبت، پتری حاوی نماتد در دسیکاتور حاوی کلرور کلسیم نگهداری شد.