3-1 بیان مسئله8
4-1 چارچوب نظری تحقیق9
5-1 فرضیه‌های تحقیق10
6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق11
7-1اهداف تحقیق11
8-1 حدود مطالعاتی12
1-8-1 قلمرومکانی12
2-8-1 قلمرو زمانی12
3-8-1 قلمرو موضوعی12

9-1 تعریف واژه‌های کلیدی12
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه15
2-2- گزارشگری مالی16
3-2 اهداف گزارشگری مالی17
4-2 استانداردهای گزارشگری18
5-2 اطلاعات مالی برای چه اشخاصی ارائه می‌گردد؟20
1-5-2 سرمایه‌گذاران21
2-5-2- اعطا کنندگان تسهیلات مالی21
3-5-2- تأمین کنندگان کالا و خدمات و سایر بستانکاران21
4-5-2-مشتریان21
5-5-2- کارکنان21
6-5-2- دولت22
7-5-2- جامعه22
8-5-2 سایر استفاده‌ کنندگان22
6-2 چه میزان از اطلاعات لازم است در استانداردها برای دستیابی به ویژگیهای کیفی مطلوب افشاء شود؟22
7-2 ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی25
8-2مکانیزم های مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی26
9-2 ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی27
10-2 عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی30
11-2چه خصوصیاتی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟31
1-11-2 قابل اتکا بودن (چه اطلاعاتی قابل اتکا است؟)32
2-11-2- مربوط بودن( چه اطلاعاتی مربوط است؟)34
12-2 چه خصوصیاتی ارائه ی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟35
1-12-2 قابل فهم بودن35
2-12-2-قابل مقایسه بودن36
13-2 چه عواملی اعمال خصوصیات کیفی را دچار محدودیت می کند؟37
14-2 خصوصیات کیفی مبانی نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا39
15-2خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مربوط به کشور انگلستان41
16-2 ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی43
17-2 هزینه های گزارشگری45
18-2 روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام47
1-18-2 گزارشگری انعطاف پذیر47
2-18-2 گزارشگری بخشهای مجزا47
3-18-2 توضیح ماهیت فعالیت شرکتها48
4-18-2 تهیه اطلاعاتی درباره چشم انداز آتی شرکتها48
5-18-2 اطلاعاتی در مورد رقبای تجاری48
6-18-2 انتقال سریع اطلاعات درباره تغییرات با اهمیت48
7-18-2 انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات49
8-18-2 افشای اطلاعات غیر مالی49
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه51
2-3 روش تحقیق51
3-3 مدل مفهومی تحقیق52
4-3 متغیرهای تحقیق52
5-3 اعتبار تحقیق53
6-3 روایی آزمون53
7-3 جامعه آماری53
8-3 نمونه آماری54
9-3 روش وابزار گرداوری داده ها واطلاعات56
1-9-3 روش میدانی56
10-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-4 مقدمه‏62
2-4 تجزیه وتحلیل مشاهدات بااستفاده ازتکنیک های امارتوصیفی62
1-2-4 بررسی توصیفی اخرین مدرک تحصیلی63
2-2-4 بررسی توصیفی مدت سابقه کاری64
3-2-4 بررسی توصیفی میزان اشنای باصورتهای مالی65
4-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی به موقع بودن اطلاعات چقدر است .66
5-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی سودمندی پیش بینی به چه میزان است .67
6-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی سودمندی درارزیابی چقدر است؟68
7-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی قابلیت تایید چقدر است؟69
8-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی کامل بودن به چه میزان است؟70
9-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی صحیح بودن به چه میزان است؟71
10-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی رجحان محتوا برشکل چقدر است .72
11-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی بی طرفانه بودن به چه میزان است ؟73
12-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران درمقایسه بین شرکتها به چه میزان است؟74
13-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی ثبات رویه به چه میزان است؟75
14-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی افشای کافی اطلاعات به چه میزان است؟76
15-2-4 به نظر شما میزان پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی قابل فهم بودن اطلاعات چقدر است؟77
3-4 آماراستنباطی78
1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) برای فرضیه اول78
1-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی مربوط بودن78
2-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت مقایسه79
3-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی سوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت اعتماد80
4-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی چهارم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابل فهم بودن81
2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی82
1-2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه اصلی برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی82
3-3-4 آزمون تی – استودنت تک نمونه ای83
1-3-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره یک:83
2-3-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره دو:83
3-3-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره سه:84
4-3-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره چهار85
5-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه اصلی تحقیق:86
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه88
2-5خلاصه تحقیق88
3-5 نتیجه گیری89
1-3-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول89
2-3-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم90
3-3-5 نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم90
4-3-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی چهارم90
5-3-5 نتیجه گیری کلی91
4-5 پیشنهادات کاربردی92
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی92
6-5 محدودیتهای تحقیق93
پیوست ها
پیوست الف: پرسشنامه95
پیوست ب: آزمون پایائی پرسشنامه99
منابع و ماخذ
منابع فارسی:101
منابع لاتین:103
چکیده لاتین105
جدول 1-2 مقایسه خصوصیات کیفی اطلاعات مالی (ایران، آمریکا، انگلیس و بین المللی)44
جدول 2-2 مقایسه خصوصیات کیفی محدود کننده45
جدول 1-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر مدرک63
جدول 2-4 وضعیت پاسخ دهندگان ازنظر مدت سابقه کاری64
جدول 3-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان اشنای باصورتهای مالی65
جدول 4-4 توصیف سوال 4باتوجه به نظر پاسخ دهندگان66
جدول 5-4 توصیف سوال 5 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان67
جدول 6-4 توصیف سوال 6 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان68
جدول 7-4 توصیف سوال 7 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان69
جدول 9-4 توصیف سوال 9باتوجه به نظر پاسخ دهندگان71
جدول 10-4 توصیف سوال 10 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان72
جدول 11-4 توصیف سوال 11 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان73
جدول 12-4 توصیف سوال 12 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان74
جدول 13-4 توصیف سوال 13 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان75
جدول 14-4 توصیف سوال 14 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان76
جدول 15-4 توصیف سوال 15باتوجه به نظر پاسخ دهندگان77
جدول 16-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی مربوط بودن78
جدول 17-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت مقایسه79
جدول 18-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی سوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت اعتماد80
جدول 18-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی چهارم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابل فهم بودن81
جدول 19-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه اصلی برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی های کیفی اطلاعات در صورتهای مالی82
جدول 20-4 آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی مربوط بودن اطلاعات در صورتهای مالی83
جدول 21-4 آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت مقایسه اطلاعات در صورتهای مالی84
جدول 22-4 آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی قابلیت اعتماد اطلاعات در صورتهای مالی84
جدول 23-4 آزمون تی -استودنت تک نمونه ای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابل فهم بودن اطلاعات در صورتهای مالی85
جدول 24-4 آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی های کیفی اطلاعات در صورتهای مالی:86
جدول 1-5 تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برهر یک از ویژگیهای کیفی91

نمودار 1-2 خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری بر اساس بیانیه شماره دو هیأت استانداردهای حسابداری مالی در آمریکا40
نمودار 2-2 خصوصیات کیفی اطلاعات مالی کشور انگلستان42
نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق52
نمودار 1-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان63
نمودار 2-4 سابقه کاری پاسخ دهندگان64
نمودار 3-4 توصیف سوال 3 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان65
نمودار 4-4 توصیف سوال 4باتوجه به نظر پاسخ دهندگان66
نمودار 5-4 توصیف سوال 5باتوجه به نظر پاسخ دهندگان67
نمودار 6-4 توصیف سوال 6باتوجه به نظر پاسخ دهندگان68
نمودار 7-4 توصیف سوال 7باتوجه به نظر پاسخ دهندگان69
نمودار 8-4 توصیف سوال 8باتوجه به نظر پاسخ دهندگان70
نمودار 9-4 توصیف سوال 9باتوجه به نظر پاسخ دهندگان71
نمودار 10-4 توصیف سوال 10باتوجه به نظر پاسخ دهندگان72
نمودار 11-4 توصیف سوال 11باتوجه به نظر پاسخ دهندگان73
نمودار 12-4 توصیف سوال 12باتوجه به نظر پاسخ دهندگان74
نمودار 13-4 توصیف سوال 13باتوجه به نظر پاسخ دهندگان75
نمودار 14-4 توصیف سوال14باتوجه به نظر پاسخ دهندگان76
نمودار 15-4 توصیف سوال 15باتوجه به نظر پاسخ دهندگان77
چکیده:
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. افشای اطلاعات نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و اگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت است، باید به نحو مناسب، کافی و کامل افشاء گردد تا در تصمیم گیری انان مفید واقع شود لذا اطلاعات با اهمیت نیز باید از جنبه ویژگیهای کیفی اطلاعات ،کامل باشند. فرضیه این تحقیق به صورت زیر می باشد: بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس و ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی رابطه وجود دارد . روش و ابزار گرداوری داده ها از طریق مطالعات میدانی و توزیع پرسشنامه می باشد، تعداد سوالات پرسشنامه 15 مورد می باشد که به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم می گردد. جهت بررسی نرمال بودن سطح افشای اطلاعات از ازمون نرمالیتی کلموگروف- اسمیرنوف وجهت بررسی تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی از آزمون آمار استنباطی (آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای) استفاده شده است. با توجه به موارد فوق نتیجه زیر حاصل گردیده است: پذیرفته شدن شرکتها در سازمان بورس اوراق بهادار بر ویژگیهای مربوط بودن،قابلیت مقایسه و قابل فهم بودن تاثیر بالایی دارد ولیکن تاثیر آن بر ویژگی قابلیت اعتماد پایین می باشد.
واژگان کلیدی: ویژگیهای کیفی ، مربوط بودن ، قابلیت اعتماد ، قابلیت مقایسه ، قابل فهم بودن
مقدمه:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر مجموعه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه پردازش داده‌های مالی را برعهده دارد. اگرچه استفاده‌کننده بخش عمده‌ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی، مدیریت یک واحد اقتصادی است، اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیت‌هایی که در قبال گروه‌های مختلف استفاده‌کنندگان مالی واحدهای اقتصادی دارد، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده‌کنندگان خارج از واحدهای اقتصادی قرار می‌دهد. گزارش‌های مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه‌های مختلفی از استفاده‌کنندگان خارجی اطلاعات مالی، در چهارچوب مشخصی ارائه می‌شود.
ازآنـجاییکه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی بـرون سـازمانی اطـلاعات مالی بشمار می روند و فراهم کردن اطلاعات مربـوط بـرای این دو گـروه یکی از رسالت های اصـلی مدیریت و سیستم های حسـابداری می باشد لذا تصمیمات سرمایه گذاران واعتبار دهندگان و استفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروههای خارجی میباشد و به همین دلیل تصـمیمات انها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور است و توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی این افراد ضرورت دارد. بـنابـراین گــزارشگـری مـالی باید اطـلاعـاتی فـراهـم سـازد کـه بـرای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه وسایر استفاده کنندگان در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری واعطای اعتبار وسایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.
گزارشـگری مـالـی تخـصیص مـنابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشاء می نماید. بدیهی است که یک سیستم حسابداری باید کـلیه واقـعیت های بـا اهـمیـت و مـربوط در رابـطه با رویداد ها و فعالیت های واحد تجاری را در صورتهای مالی طبق ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری ( ویژگیهای مربوط به محتوای اطلاعات که عبارتند از مربوط بودن و قابلیت اعتماد – ویژگیهای مربوط به ارائه اطلاعات که عبارتند از قابلیت مقایسه و قابل فهم بودن) را بیان نماید. صورتهای مالی باید به گونه ای تهیه وارائه شود که از لحـاظ اهـداف گزارشگـری مالی قابل فهم,آگاه کننده حتی الامکـان کامل باشد به بیان دیگر صـورتـهای مالی به گـونه ای باشدکه از یک طـرف امکان اتخـاذ تـصمیمات آگاهانه برای استفاده کنندگان را فراهم نموده و از طرف دیـگر بـاعث گـمراهی آنـان نـشود. مربوط بودن و قابلیت اعتماد و قابلیت مقایسه و قابل فهم بودن اصطلاحاتی است که در کتب و مقالات حسابداری برای توصیف ویژگیهای کیفی به کار می رود .
اگر چه رعایت ویژگیهای کیفی در تهیه صورتهای مالی نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد اما تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف بعضا نشان داده شده است که پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی تاثیر دارند.
در این پژوهش با توجه به اینکه موضوع تحقیق (بررسی تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی) می باشد تلاش داریم تا ارتباط بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس و ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی را مورد توجه قرار داده و با توجه به انواع ویژگیهای کیفی به بررسی آن می پردازیم
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
انقلاب صنعتی در اروپا باعث بوجود آمدن شرکتها و کارخانه‌های بزرگ گردید که این شرکتها نیاز به سرمایه‌های زیادی داشتند. تأمین این سرمایه‌ها از طریق یک یا چند نفر امکان‌پذیر نبود لذا از طریق جذب سرمایه‌های کوچک توسط شرکت‌های سهامی، اقدام به سرمایه‌گذاری‌های کلان گردید. توجه به ویژگی‌های شرکتهای سهامی عام از جمله قابلیت نقل و انتقال آسان سهام این شرکت‌ها، بازارهای بورس اوراق بهادار رونق گرفت و به این ترتیب استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت‌ها افزایش یافتند. امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری استوار می‌باشد. این در حالیست که تصمیم سرمایه‌گذاران در خصوص سرمایه‌گذاری، به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد.
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر مجموعه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه پردازش داده‌های مالی را برعهده دارد. اگرچه استفاده‌کننده بخش عمده‌ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی، مدیریت یک واحد اقتصادی است، اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیت‌هایی که در قبال گروه‌های مختلف استفاده‌کنندگان مالی واحدهای اقتصادی، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده‌کنندگان خارج از واحدهای اقتصادی قرار می‌دهد. گزارش‌های مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه‌های مختلفی از استفاده‌کنندگان خارجی اطلاعات مالی، در چهارچوب مشخصی ارائه می‌شود (عرب مازار یزدی،?1374 ص18) 1.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
الف) تحقیقات خارجی
رفتار ارائه اطلاعات حسابداری، حداقل از دهه 1960 میلادی مورد توجه محققان قرار گرفته است. از دیدگاه تحقیق حاضر، تحقیقات مربوط به ارائه اطلاعات با ویژگیهای کیفی مطلوب را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد.
گروه اول تحقیقات پرسشنامه‌ای است که طی آن، محققان به دلیل فقدان شاخص‌های افشاء در جامعه آماری خود، شاخص‌هایی را برای طبقه‌بندی موارد افشاء طراحی و آزمون‌های آماری مربوط به رتبه‌بندی افشاء را اجرا کرده‌اند. تحقیقات سرف ? سینگ وی و دسای? بازبی نشان می‌دهند که استفاده کنندگان صورت‌های مالی برای موارد افشاء‌ ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی ارزش‌های متفاوتی قائل هستند.
در گروه دوم از تحقیقات مزبور، برای اندازه‌گیری میزان این اطلاعات که افشای آنها در گزارش‌های سالانه، اجباری یا اختیاری بوده و یا مجموع آنها، از نوعی شاخص استفاده شده است تحقیقات کوک ? والاس و همکاران نمونه‌هایی از گروه دوم می‌باشند (ثقفی و رضازاده 1382، ص 24)3 .
در خارج از کشور آنچه بیشتر مورد بررسی قرار گرفته نقش “فناوری اطلاعات ” در ویژگی های کیفی گزارشگری بوده است . “آشباخ ، جانسون و وارفیلد ” در تحقیقی که با هم انجام داده اند به تغییرات قابل توجه ای در صورت های مالی حسابرسی شده دراینترنت بویژه در کیفیت به موقع بودن دست یافته اند . آنها بیان کردند که تعادل نسبی بین دو ویژگی قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات مهم ترین نکته در پیدایش اینترنت است .
جانسون در 1994 استفاده شرکتها از اینترنت را جهت افزایش مربوط بودن گزارش گیری مالی را بررسی نمود که نتیجه آن نشان دهنده وجود رابطه معنا دار بوده است.
آشباخ، جانستون و وارفیلد در تحقیق در سال 1999 به تغییرات قابل توجه ای در کیفیت گزارشگری مالی در اینترنت به ویژه تغییر در کیفیت به موقع بودن و بنابراین مفیدتر شدن گزارشگری مالی دست یافتند. آنها بیان کردند که ایجاد تعادل نسبی بین دو ویژگی قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات را افزایش می دهد، ریسک های مرتبط با قابلیت اعتماد را نیز افزایش می دهد.
“گراهام و بالدوین ” در سال 2003 بیان کردند که استفاده از اطلاعات در صورتهای مالی می تواند روند قضاوت را تحت تاثیر قرار دهد به عبارت بهتر ” مربوط بودن ” تحت تاثیر می گذارد .
” تئودرجی ماک ” در مقاله ای تحت عنوان “مفاهیم ارزش اطلاعات حسابداری ” به ضرورت شناخت ارزش اطلاعات تاکید کرده و بیان کرده است که ارزش اطلاعات ضرورت به کارگیری مناسب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری را ایجاب می کند .
لودیا و همکاران1 (2003) در بررسی های خود مهمترین نگرانی شرکت ها را از اینترنت ریسک قابلیت اعتماد دانستند.
سوتن در سال 2004 رابطه بین فناوری اطلاعات و گزارشگری مالی را بررسی نمود که نتیجه تحقیق وی نشانگر این بود که فناوری اطلاعات وسیله کلیدی جهت گزارش گیری به موقع و برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان و در نتیجه افزایش مربوط بودن اطلاعات مالی می گردد.
ب) تحقیقات داخلی
میرمحبیان1(1383) به بررسی حسابداری تحت وب و تأثیر آن برگزارشگری مالی داخلی و تصمیم گیری به بررسی فرضیه استفاده از حسابداری تحت وب باعث افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری می گردد، می پردازد که در نتایج تحقیق فرضیه فوق تأیید می شود.
در تحقیق دیگری فلاح2 (1389) به بررسی تأثیر استفاده از سیستم های اطلاعاتی بر افزایش ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری پرداخته است که نتایج نشان دهنده تأیید این موضوع می باشد.
خرم آبادی3(1387) در تحقیقی به بررسی سامانه حسابداری تحت وب و تأثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری مدیریت پرداخته است که در نتایج خود به افزایش کیفیت اطلاعات مالی در صورت استفاده از تحت وب را تأیید نموده است
در تحقیق دیگری احمدپور4(1388) به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکا اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکتها پرداخته است. در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکا به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی کیفی قابلیت اتکا سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. و از معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، محافظه کاری، اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی برای عملیاتی کردن ویژگی کیفی قابلیت اتکا استفاده شده است. که نتایج بدست آمده نشان می دهد که (ERC) ضریب واکنش سود R2 قدرت توصیفی سود پرتفوی شرکت های با قابلیت اتکا بالا بیشتر از پرتفوی شرکتهای با قابلیت اتکا پایین می باشد. و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلیت اتکا تایید شد.
مقاله: در تحقیق دیگری با عنوان استفاده از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود(احمدی و احمدپور)51389 در این مطالعه از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شده است. ابتدا ابعاد مربوط بودن و قابلیت اتکا سود به طور جداگانه با به کارگیری روش های تحلیل سری زمانی و داده های ترکیبی برآورد گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل اوهلسون (رگرسیون قیمت- سود) استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب واکنش سود همچنین قدرت توصیفی رگرسیون قیمت- سود در پرتفوی شرکتهای با کیفیت سود بالا نسبت به شرکتهای با کیفیت سود پایین به طور معنی داری بیشتر است و لذا هر دو فرضیه تحقیق مورد قبول واقع شد، نتایج تحقیق پیشنهاد می کنند، کیفیت سود بالا باعث می شود اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری استفاده کننده مفید باشد.
عنوان: ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن در تصمیم گیری مدیریت (رسولی، وبهرامفر)1 1388 رابطه موجود بین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و استفاده از این اطلاعات در تصمیم گیری موضوع این مقاله میتصمیم گیری مدیریت رابطه موجود بین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و استفاده از این اطلاعات در تصمیم گیری موضوع این مقاله می باشد. با توجه به این که اطلاعات حسابداری مدیریتی به عنوان ابزار مدیریت در تصمیم گیری تلقی می گردد و هدف از ایجاد و گسترش آن کمک به مدیریت می باشد. اگر مدیریت به هر دلیل از آن استفاده ننماید. آن اطلاعات هیچگونه ارزشی برای سازمان نخواهد داشت. یکی از عوامل مهم عدم استفاده مدیریت از اطلاعات حسابداری این است که این اطلاعات کیفیت لازم را ندارد. بر اساس یافته های این تحقیق، اگر اطلاعات حسابداری دارای کیفیت لازم باشد، مدیریت در تصمیم گیری های خود از آن استفاده می کند. البته همه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری به یک اندازه بر استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت مؤثر واقع نمیمدیریت در تصمیم گیری های خود از آن استفاده می کند. البته همه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری به یک اندازه بر استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت مؤثر واقع نمی شود.
3-1 بیان مسئله
بر اساس نظر هیات استانداردهای حسابداری مالی تصمیمات سرمایه گذاران واعتبار دهندگان و استفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروههای خارجی میباشد و به همین دلیل تصـمیمات انها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور است. ازآنـجاییکه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی بـرون سـازمانی اطـلاعات مالی بشمار می روند و فراهم کردن اطلاعات مربـوط بـرای این دو گـروه یکی از رسالت های اصـلی مدیریت و سیستم های حسـابداری می باشد لذا توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی در چارچوب ویژگیهای کیفی اطلاعات برای این افراد ضرورت دارد. باتوجه به اینکه استفاده کنندگان مزبور گزارشـهای مالی را به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاعات مالی در مورد واحـدهای اقـتصـادی مـلاک تـصمیم گـیری قــرار مـی دهـند بـنابـراین گــزارشگـری مـالی بر اسـاس نـظرهیات استانداردهای حسابداری مالی باید اطـلاعـاتی فـراهـم سـازد کـه بـرای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه وسایر استفاده کنندگان در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری واعطای اعتبار وسایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود (هیات استانداردهای حسابداری مالی ?1978?ص 30)1 .
گزارشـگری مـالـی تخـصیص مـنابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشاء می نماید. بدیهی است که اصل افشاء به عنوان یکی از اصول حسابداری کـلیه واقـعیت های بـا اهـمیـت و مـربوط در رابـطه با رویداد ها و فعالیت های واحد تجاری را بیان می نماید.اصل افشاء در این راستا خـواسـتار تهیه و تنظیم صورتهای مالی به گونه ای است که از یک طرف امـکان اتــخـاذ تـصمیمات اگــاهـانه با رعایت ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بـرای استفاده کنندگان را فراهم نموده و ازطرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود . ویژگیهای کیفی در این راستا به شرح ذیل می باشند:
دو ویژگی که باعث سودمندی محتوای اطلاعات حسابداری می شوند عبارتنداز مربوط بودن و قابل اتکاء (اعتماد) بودن این دو ویژگی را کیفیات اولیه می نامند.
مربوط بودن به این معناست که اطلاعات توان ایجاد تفاوت در تصمیم را داشته باشد از طـرفی اطـلاعات حـسابداری جهـت قابـل اتکاء (اعتماد) بودن باید عاری از خطا و سوگیری بوده و در ارائه ی آنچه ادعای ارائه آنرا دارد صادق باشد
دو ضابطه ای که برای سودمندی ارائه اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند و ما از آنها با عنوان ویژگیهای ثانویه یاد می کنیم عبارتند از
1 – قابل مقایسه بودن استفاده کنندگان را به مقایسه چند شرکت با یکدیگر قادر می سازد.
2 – قابل فهم بودن اطلاعاتی که‌ به‌ آسانی‌ برای‌ استفاده‌کنندگان‌ قابل‌ درک‌ باشد.
براساس مطالب عنوان شده تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که:
“ایابین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار وویژگی کیفی اطلاعات در صورتهای مالی ارتباط وجود دارد؟
4-1 چارچوب نظری تحقیق
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار است و سـرمایـه گـذاری شـرکتها به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب در شرکت بستگی دارد. زیرا سرمایه گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که درباره آن اطلاعات کافی داشته باشند و این اطلاعات توسط گزارشگری مالی تهیه مـی گردد . گـزارشـگـری مـالی تخصیص منابع سرمایه دریک شرکت تجار ی و قابلیت سوددهی ان را افشاء می کند و هـمــچنـین استانداردهای حسابداری در این راستا خـواسـتار تهیه و تنظیم صورتهای مالی به گونه ای است که از یک طرف امـکان اتــخـاذ تـصمیمات اگــاهـانه با رعایت ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بـرای استفاده کنندگان را فراهم نموده و ازطرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود . ویژگیهای کیفی در این راستا به شرح ذیل می باشند:
دو ویژگی که باعث سودمندی محتوای اطلاعات حسابداری می شوند عبارتنداز مربوط بودن و قابل اتکاء (اعتماد) بودن این دو ویژگی را کیفیات اولیه می نامند.
مربوط بودن به این معناست که اطلاعات توان ایجاد تفاوت در تصمیم را داشته باشد از طـرفی اطـلاعات حـسابداری جهـت قابـل اتکاء (اعتماد) بودن باید عاری از خطا و سوگیری بوده و در ارائه ی آنچه ادعای ارائه آنرا دارد صادق باشد
دو ضابطه ای که برای سودمندی ارائه اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند و ما از آنها با عنوان ویژگیهای ثانویه یاد می کنیم عبارتند از
1 – قابل مقایسه بودن استفاده کنندگان را به مقایسه چند شرکت با یکدیگر قادر می سازد.
2 – قابل فهم بودن اطلاعاتی که‌ به‌ آسانی‌ برای‌ استفاده‌کنندگان‌ قابل‌ درک‌ باشد.
بـا تـوجه به حساسیت موضوع ارائه اطلاعات در صورتهای مالی برای استفاده کنندگان اعم از درون سـازمانی و بـرون سـازمانی , دراین تحــقیق به بررسی می پردازیم که آیا پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران ( متـغیر مسـتقــل) بـر مــیزان رعایـت ویــژگـیهای کیـفی اطلاعات در صورتهـای مــالی (متغیر وابسته) تاثیر می گذ ارد؟
5-1 فرضیه‌های تحقیق
1- فرضیه اصلی :
پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی شرکت های بورسی تاثیر دارند .
2- فرضیه های فرعی :
الف) بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی “مربوط بودن” در صورتهای مالی رابطه وجود دارد .
ب) بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی”قابلیت مقایسه” در صورتهای مالی رابطه وجود دارد.
ج) بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی” قابلیت اعتماد” در صورتهای مالی رابطه وجود دارد.
د) بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی” قابل فهم بودن” در صورتهای مالی رابطه وجود دارد.
6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنجاییکه سهامداران سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی برای مقاصد تصمیم‌گیری از اطلاعات درونی شرکت آگاهی کافی ندارند و همچنین همواره به دنبال کسب اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد و ریسک‌سنجی شرکتهای مورد نظر خود می‌باشند تا بتوانند در آنها سرمایه‌گذاری کنند، لذا هر ساله شرکتها یک سری از اطلاعات مالی و غیر مالی خود را در قالب گزارشات مالی افشاء می‌نمایند که این افشا باعث آگاهی سهامدارن از وضعیت مالی و نتایج عملکرد و قدرت انعطا ف‌پذیری مالی2 شرکت در هر دوره می‌شود.
بنابراین نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند مورد استفاده گزارشگران مالی ودست‌ اندر کاران برای
آگاهی بیشتر از اهمیت پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار و بررسی تأثیر این پذیرش بر میزان ویژگیهای کیفی اطلاعات قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اطلاع شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.
کلیه ذینفعان به‌خصوص سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه و مدیران شرکتها می‌توانند در اخذ تصمیمات مناسب سرمایه‌گذاری از این نتایج بهره گیرند. اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها نیز می‌توانند از نتایج پژوهش در انجام پژوهش‌های آتی سود برند.
7-1اهداف تحقیق
اهداف علمی تحقیق:
هدف علمی این تحقیق ارزش واعتبار بخشیدن به فرضیه های تحقیق میباشد تااین تحقیق بتواند در بالابردن سزح دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان از صورتهای مالی باشد وهمچنین زمینه ساز بسرمناسبی برای تحقبقات اتی در سایر مراکز اموزشیوپژوهشی باشد.
اهداف کاربردی:
همانگونه که در این تحقیق به موثر بودن پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی می پردازدکه باپی بردن شرکتها به این حقیقت می توانند بهتر در جذب سرمایه های انان در شرکت خود اقدام نمایند
8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چارچوبی رافراهم می نماید تا مطالعات وازمون محقق در طی ان قلمروخاص انجام گیردودارای اعتبار بیشتری شود.
1-8-1 قلمرومکانی
این پژوهش کلیه حسابدارن وحسابرسان بورس اوراق بهادر بازمینه پژوهش وکار در حوزه حسابداری وحسابرسی داخل کشور ایران در نظر میگیرد.
2-8-1 قلمرو زمانی
این پژوهش به منظور قبول وردفرضیه های تحقیق دیدگاه حسابداران وحسابرسان بورس اوراق بهادررا در داخل کشور ایران رادر نظر میگیرد.
3-8-1 قلمرو موضوعی
دراین پژوهش تاثیرپذیرفته شدن شرکتهادر بورس اوراق بهاداررابرویژگی کیفی اطلاعات حسابداریدر صورتهای مالی راازدیدگاه صاحب نظران حرفه ای حسابداری مورد کنکاش قرار میدهد.
9-1 تعریف واژه‌های کلیدی
صورت‌های مالی3: عبارت است از مجموعه اطلاعات تلخیص شده و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری.
ویژگیهای کیفی : به خصوصیاتی اتلاق می گردد که موجب می شود اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی برای استفاده کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع می شود.
مربوط بودن: اطلاعاتی که بر تصمیم گیریهای تأثیر می گذارند.
قابلیت اتکا: اطلاعاتی که عاری از تمایلات جانبدارانه و اشتباه باشد.
قابل فهم بودن:اطلاعات برای استفاده کنند گان از صورتها شفاف باشد.به صورت شفاف طبقه بندی شوند نسبت به گروه استفاده کنندگان.
قابلیت مقایسه: طوری صورتها ارائه شوند که در طی چند سال قابل مقایسه باشند.
بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات این قانون، مورد داد وستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می‌شود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری استوار است. تصمیم سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری منابع خود در شرکت‌ها، به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب در شرکت بستگی دارد.
گزارش‌های مالی، تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشاء می‌نمایند. این اطلاعات اقتصادی به شناخت وضعیت مالی و سلامت یک واحد تجاری کمک می‌کند. از آنجا که تصمیمات سرمایه‌گذاری وابسته به اطلاعاتی است که در اختیار آنها قرار می‌گیرد و گزارش‌دهی مالی نیز هدف خود را کمک به فرایند تصمیم‌گیری افراد ذینفع نظیر: سرمایه‌گذاران، وام دهندگان و بستانکاران قرار داده است. بنابراین یک گزارش ویژه و مناسب باید این موضوع را بدرستی منعکس سازد که منابع سرمایه‌ای شرکت تا چه حد به نحو مطلوب بکار گرفته می‌شوند و در این راستا مبنایی برای عملکرد بهتر در جهت ارائه مطلوب و کامل ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری داشته باشد. برای دستیابی به معیارهای مناسب از جمله مقررات مربوط به ارزیابی دارایی‌ها و اندازه‌گیری درآمدها باید شکل گزارش‌های مالی مشخص و بکارگیری آنها تضمین گردد.
قسمت اعظم گزارش‌های مالی را صورت‌های مالی4 تشکیل می‌دهد.
هدف صورت‌های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی5، عملکرد مالی6 و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.
با توجه به نیازهای روزافزون استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی، این استفاده‌کنندگان بطور چشمگیری به گزارش فعالیت‌های مالی شرکت‌های تجاری علاقه‌مند شده‌اند. پاسخگویی به این نیازهای رو به افزایش، استفاده از یک استاندارد صریح و لازم الاجرا برای ثبت و ارزیابی فعالیت‌های واحد تجاری را ضروری نموده است.


دیدگاهتان را بنویسید