دانلود پایان نامه در مورد امنیت، ،، ، .، اجتماعی

نیت درونی نمی شود و درحقیقت زمینه و مقدمه ای برای رسیدن به این امنیت است.باید توجه داشت که در این طبقه بندی امنیت درونی مفهومی ورای مفاهیم دنیوی داشته و به نوعی با احساسات تعالی جویانه عارفانه و گسستن از تعلقات مادی ارتباط می یابد . به عبارت دیگر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود مقاله با موضوع گرافن، ، جاذب، گروه‌های، کیتوسان

ید[84]42جدول ‏2-4- اصلاح غیرکووالانسی گرافن اکساید با استفاده از عوامل اصلاح مختلف[84].51جدول 2-5- روش‌های تولید گرافن عامل دار شده به طور مستقیم از گرافیت[84]56جدول ‏4-1- داده ها ی آنالیز عنصری برای نمونه ها80جدول ‏4-2- درصد تورم انواع جاذب ها در آب دوبارتقطیر با pH برابر 684چکیدهبا پیشرفت تمدن بشری، توسعه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله با موضوع کیتین، کیتوسان، گروه‌های، کادمیوم،

نام براکونوت2 کیتین را از قارچ استخراج کرد. سپس روگت در سال 1859 کیتوسان را از فرآیند استیل زدایی بازی کیتین در حضور پتاسیم هیدروکساید به دست آورد و در نهایت در سال 1950 ساختار آن به طور کامل کشف شد. کیتین و کیتوسان به‌عنوان یک آمینو پلی ساکارید طبیعی ادامه مطلب…

تحقیق در مورد متقابل، رویکرد، ترجمه، باورهای، غیرمنطقی

ی، 1386).– فرضیه یا سوالات تحقیقفرضیه اصلی: درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر تغییر باورهای غیرمنطقی موثر است.فرضیات فرعی: 1- درمان براساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش نیاز به تأیید دیگران موثر است.2- درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش انتظارات بیش از حد از ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه درباره کیتوسان، یون‌های، ، یون، ظرفیت

ط کیتوسان نیز مورد بررسی قرار گرفته است[9]. ظرفیت جذب یون کادمیوم در این تحقیق برابر با mg5.93 به ازای gr1 کیتوسان در محدوده pH بین 4 تا 8.3 گزارش شده است. این میزان جذب در حضور اتیلن دی آمین تترااستیک اسید به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرد. این امر ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه با موضوع غیرمنطقی، باورهای، منطقی، الیس، ترجمه

می‌باشد. نظریه‌ی وی متأثر از این اصل است که هیجان و منطق، یعنی تفکر و احساس، در روان به طرز پیچیده‌ای در یکدیگر تنیده‌اند. افکار انسان بر احساسات و رفتار او تأثیر می‌گذارد و حتی آن‌ها را به وجود می‌آورد. احساسات برافکار و رفتارها، و رفتار نیز بر افکار و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله درباره باور، تائید، غیرمنطقی، باورهای، تحمل

یک تقسیم‌بندی دیگر الیس چهار زوج از باورهای غیرمنطقی را چنین معرفی کرده است: زوج‌های چهارگانهه باورهارجحان‌ها22در مقابل الزام‌ها23: زوج‌های چهارگانه باورهای عقلانی، ماهیتی انعطاف‌پذیر دارند و اغلب به صورت رجحان‌ها (یا مشابه با آن به صورت آرزوها، خواسته‌ها و امیال و غیره) ابراز می‌شوند. منظور از رجحان این است ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه با موضوع ، مایکوباکتریوم، باکتری، پلور، توبرکلوزیس

……………………………………………………………………………….. 75جدول 4-2 اطلاعات مربوط به غلظت و جذب نوری محلول های استاندارد تکنیک الایزا …………………….. 76جدول 4-3 میزان جذب نوری و غلظت IFN-? محاسبه شده در نمونه ی مایع پلور بیماران ………………….. 77جدول 4-4 محاسبه ی میانگین و انحراف از معیار جامعه بر اساس غلظت IFN-? ……………………………….. 79جدول 4-5 ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه در مورد ، باسیل، مایکوباکتریوم، باکتری، عفونت

مایشگاه کشت شود. خصوصیت دیگر این گروه از باکتری ها آن است که مایکوباکتری های پاتوژن در محیط کشت سنتزی خیلی آهسته رشد می کنند و حتی عامل بیماری جذام، مایکوباکتریوم لپره 5 را تاکنون موفق نشده اند در محیط آزمایشگاهی کشت دهند. این باکتری هر 20-16 ساعت یک بار ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه در مورد ، عفونت، باسیل، ریوی، مایکوباکتریوم

شارکت می کنند. “کانون عفونی” حاصله از سلول های التهابی، ساخته شده و به عنوان کانون اولیه 11 اطلاق می گردد. (Chakrabarti & Davies, 2006) باسیل ها وآنتی ژن هایی که توسط آنها آزاد می گردد، توسط ماکروفاژها به نزدیک ترین غده ی لنفاوی نفوذ می کند. لنفوسیت های T ادامه مطلب…

توسط 92، قبل