مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (3760)

5-جمع آوری داده:345-تحلیل و مقایسه:446-نتیجه گیری:767-مراجع:77 سایت منبع فهرست تصاویر عنوان صفحهشکل 1: نمونه‌ای از وابستگی‌های میان کلاس‌ها29شکل 2: نمونه‌ای از وابستگی‌های پیچیده در میان کلاس‌ها30شکل 3: تصویری از نمای کلی برنامه Class Dependency Analyzer37شکل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (3762)

5-1-معرفی U(p) به عنوان چندک تعمیم یافته…………………………………………………………………345-1-1-حجم ناحیه های مرکزی به عنوان یک تابع چندکی…………………………………………………355-1-2-منحنی های لورنز به عنوان توابع چندکی تعمیم یافته……………………………………………375-1-3-چندک های سطوح تابع عمق……………………………………………………………………………………..39فصل ششم: آماره های مکان و مقیاس درR^d………………………………………416-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….426-2-آماره مکانی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (3763)

در اغلب موارد، زمینهی مدیریت حرارتی حداقل نیاز برای انتخاب بهترین طرح به منظور حفظ دمای سیال در داخل خطوط لوله و تجهیزات تولید زیر دریا بالاتر از حداقل درجه حرارت را تعیین میکند. در Read more…

By 92, ago